Citatul saptamanii
Noua legislatie din domeniul achizitiilor publice revolutioneaza intregul sistem de achizitii publice. Gasiti aici textele integrale ale noilor acte normative, rezumate ale acestora si analize comprehensive.

Legislatie achizitii publice

print

Casa de avocatura VASS Lawyers, in colaborare cu Sintact, va pune la dispozitie o serie de acte normative din domeniul Achizitii publice si parteneriat public privat. Fiti in permanenta la curent cu legislatia in vigoare in achizitii publice si PPP!

Legea nr. 98/2016

privind privind achizitiile publice. Detalii [ aici ]

Legea nr. 99/2016

privind achizitiile sectoriale. Detalii [ aici ]

Legea nr. 100/2016

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Detalii [ aici ]

Legea nr. 101/2016

privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 395/2016

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 394/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 867/2016

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 1581/2018

privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii. Detalii [ aici ]

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 2/2018

privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala. Detalii [ aici ]

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2018

privind modul de interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Detalii [ aici ]

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 3/2017

privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale. Detalii [ aici ]

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 2/2017

emise in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Detalii [ aici ]

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2017

emise in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Detalii [ aici ]

Ordonanta de urgenta nr. 98/2017

privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii. Detalii [ aici ]

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 98/2017

privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 941/2018

privind metodologia de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii Detalii [ aici ]

Ordonanta de urgenta nr. 74/2017

privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ca unitate de achizitii centralizata pentru achizitia centralizata de autospeciale/ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru serviciile de ambulanta judetene si pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Detalii [ aici ]

Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene si al presedintelui ANAP nr. 6712/890/2017

privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 141/2017

privind aprobarea Metodologiei de selectie si modului de interactiune a autoritatilor/entitatilor contractante cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice in legatura cu intentia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 si la art. 238 din Legea nr. 99/2016. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 121/2017

privind acordarea de consiliere metodologica. Detalii [ aici ]

Ordinul comun nr. 1068/1652/2018

entru aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Detalii [ aici ]

Ordinul comun nr. 2717/318/2018

privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 842/2016

privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 731/2016

pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 281/2016

privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 907/2016

privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 901/2015

privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice. Detalii [ aici ]

Ordonanta de urgenta nr. 13/2015

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 634/2015

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010

privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Detalii [ aici ]

Ordonanta de urgenta nr. 40/2011

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 313/2011

cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 1037/2011

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Detalii [ aici ]

Ordinul ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.  1033/2011

pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti, proiectate de catre beneficiar, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport cumetroul, finantate din fonduri publice. Detalii [ aici ]

Ordonanta de urgenta nr. 114/2011

privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.  171/2012

cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire. Detalii [ aici ]

Ordinul ministrului mediului si padurilor si al presedintelui si al presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 3240/2012

pentru completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de “proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, “executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa”, “proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor”, “executie de depozit conform de deseuri”. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P.  nr. 138/2012

privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrari pentru proiectele de investitii din domeniul de transport rutier care utilizeaza conditiile contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) CARTE ROSIE si CARTE GALBENA. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.  2266/2012

privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de “proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, “executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa”, “proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor”, “executie de depozit conform de deseuri”. Detalii [ aici ]

Legea nr. 72/2013

privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Detalii [ aici ]

Ordinul comun nr. 543/2013

pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 129/2013

pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind incheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian. Detalii [ aici ]

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 3240/2012

pentru completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de “proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, “executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa”, “proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor”, “executie de depozit conform de deseuri”. Detalii [ aici ]

Ordonanta de urgenta nr. 66/2011

privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 875/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Detalii [ aici ]

Hotararea Guvernului nr. 519/2014

privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Detalii [ aici ]

Legea nr. 121/2014

privind eficienta energetica. Detalii [ aici ]

Daca legislatia in achizitii publice va creeaza probleme de interpretare si aplicare, va putem oferi, la cerere, servicii de consultanta in achizitii publice.