Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017

ORDONANTA DE URGENTA nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

Forma sintetica la data 15.07.2020.

Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Avand in vedere:

– ca absorbtia fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, in valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezinta un interes public prioritar, data fiind importanta acestora in ansamblul economiei nationale si efectele absorbtiei fondurilor structurale asupra potentialului de dezvoltare a economiei nationale;

– faptul ca Acordul de parteneriat al Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabileste conditionalitatile orizontale ex ante care trebuie indeplinite de Guvernul Romaniei in legatura cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiara 2014-2020;

– importanta domeniului achizitiilor publice, reflectata in conditionalitatile ex ante stabilite prin Acordul de parteneriat, precum si faptul ca una dintre aceste conditionalitati vizeaza reforma controlului ex ante;

– ca reforma controlului ex ante era prevazuta a fi realizata pana la data de 31 decembrie 2016, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice in perioada 2015-2020, si tinand cont de observatiile Comisiei Europene referitoare la neindeplinirea conditionalitatilor ex ante in acest sens, asa cum rezulta din scrisoare acesteia nr. Ares (2017)3866477-02/08/2017;

– faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) si art. 142 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, nefinalizarea unor actiuni menite sa duca la indeplinirea unei conditionalitati ex ante constituie un motiv de suspendare a platilor pentru unele prioritati ale programelor in cauza care sunt afectate;

– ca orice intarziere in adoptarea cadrului legal aferent reformei controlului ex ante, cu efect in neindeplinirea conditionalitatilor ex ante, conduce la aparitia riscului de dezangajare a unor sume importante din fondurile structurale si de investitii alocate Romaniei prin Acordul de parteneriat si, implicit, pierderea acestei surse de finantare, deoarece sumele respective se realoca tarilor membre UE, avand in vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

– faptul ca necesitatea implementarii acestei reforme, pentru a evita consecintele mentionate in paragrafele anterioare, are caracter de situatie extraordinara, fiind menita a conduce la evitarea unei atingeri grave si iminente a interesului public legat de absorbtia fondurilor structurale,

este necesara emiterea in conditii de urgenta a actului normativ primar necesar pentru reformarea functiei de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I:Dispozitii generale

SECTIUNEA 1:Obiect, scop, definitii si termene

Art. 1

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de realizare a controlului ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii si, respectiv, a modificarilor acestor contracte/acorduri-cadru.

Art. 2

(1)In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)aspecte de calitate – aspecte care vizeaza dispozitii legale din domeniul achizitiilor/concesiunilor care sufera o interpretare extensiva sau restrictiva in contextul specific al unei proceduri de atribuire deoarece trebuie adaptate particularitatilor sectorului economic/de activitate in care se incadreaza obiectul contractului si/sau practicilor pietei de profil relevante in care activeaza constant operatorii economici potentiali ofertanti/candidati la respectiva procedura de atribuire;

b)aspecte de regularitate – aspecte care vizeaza dispozitii legale din domeniul achizitiilor/concesiunilor pentru care se poate face o interpretare literala sau pentru care au fost emise de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, interpretari oficiale ale modului de aplicare in practica, inclusiv prin ordine sau instructiuni ale presedintelui ANAP si care, de regula, se aplica, ca atare, in cazul tuturor procedurilor de atribuire, indiferent de sectorul economic/de activitate in care se incadreaza obiectul contractului si/sau practicile pietei de profil relevante in care activeaza constant operatorii economici potentiali ofertanti/candidati;

c)autoritate contractanta – oricare dintre urmatoarele:

– autoritatea contractanta, astfel cum este definita la art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– entitatea contractanta, astfel cum este definita la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

– autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum sunt definite la art. 9 si 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

d)Consiliu – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

e)contract – oricare dintre urmatoarele:

– contractul de achizitie publica, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contractul sectorial, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016;

– acordul-cadru, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016;

– contractul de concesiune de lucrari sau contractul de concesiune de servicii, astfel cum este definit la art. 5 alin. (1) lit. g) si h) din Legea nr. 100/2016;

f)listele de verificare – liste de verificare ale procedurilor de atribuire si ale intentiilor de modificari contractuale, stabilite prin proceduri operationale ale ANAP care inglobeaza atat aspecte de calitate, cat si de regularitate, detalierea elementelor ce vor face obiectul acestor doua categorii realizandu-se prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;

g)procedura de atribuire – oricare dintre procedurile de atribuire reglementate prin Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 99/2016 si prin Legea nr. 100/2016.

h)control ex ante – control privind aspectele de calitate si aspectele de regularitate, asa cum sunt definite de prezenta ordonanta de urgenta.

(2)Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completeaza in mod corespunzator cu termenii si expresiile definite in legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale, respectiv legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

 

Art. 3

(1)Termenele prevazute in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta se calculeaza dupa cum urmeaza:

a)cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare;

b)cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se implineste;

c)cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an; daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni.

(2)Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.

(3)Termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 24,00 a ultimei zile in care se poate indeplini actul respectiv.

Art. 4

(1)Autoritatile contractante stabilesc termenele pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, potrivit dispozitiilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 99/2016 si Legii nr. 100/2016, cu luarea in considerare si respectarea termenelor necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonante de urgenta si normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2)Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonante de urgenta si normelor metodologice aferente, cu privire la emiterea avizului conform, precum si pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse in termenele prevazute pentru intocmirea raportului procedurii de catre autoritatile/entitatile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 2:Autoritatea competenta si domeniul de aplicare

Art. 5

(1)ANAP este institutia publica responsabila pentru indeplinirea functiei de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor si, respectiv, a modificarilor acestor contracte.

(2)Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vizeaza verificarea conformitatii cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice/sectoriale/concesiunilor, din punctul de vedere al regularitatii si calitatii, pe baza de liste de verificare.

(21)Controlul ex ante prevazut la alin. (2) este integral digitalizat, desfasurandu-se prin mijloace electronice in toate fazele sale, fara a fi necesara deplasarea personalului ANAP desemnat in acest sens la sediul autoritatii contractante, cu exceptia situatiilor in care procedurile de atribuire nu se desfasoara prin mijloace electronice.

(3)Controlul ex ante prevazut la alin. (1) se exercita de ANAP in mod selectiv, pe baza unei metodologii de selectie, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3).

Art. 6

(1)In indeplinirea functiei de control ex ante, ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate asupra:

a)procesului de atribuire a contractelor, dupa incarcarea documentelor procedurii in SEAP/transmiterea invitatiei de participare aferente procedurii de negociere fara publicare prealabila si pana la momentul in care comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire au ramas definitive;

b)modificarilor contractelor incluse in verificare potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

(2)Controlul de calitate si regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevazut la alin. (1) lit. a), presupune:

a)verificarea conformitatii cu dispozitiile legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, respectiv concesiunilor de servicii sau lucrari a documentatiei de atribuire, impreuna cu strategia de contractare si celelalte documente ce o insotesc, a anuntului de tip erata, precum si a propunerilor de raspuns ale autoritatii contractante la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici si a oricaror informatii suplimentare publicate de aceasta in relatie cu respectiva documentatie de atribuire, cu exceptia studiului de fundamentare prevazut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)verificarea deciziilor luate in procesul de evaluare a ofertelor si de atribuire a contractului.

(3)Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevazute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu exceptia procedurilor prevazute la art. 68 alin. (1) lit. h) si art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c)-d) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 82 alin. (11) lit. b) si art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) si j) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4)Controlul de calitate si regularitate ex ante al modificarilor contractuale, prevazut la alin. (1) lit. b), presupune doar verificarea argumentelor prezentate de autoritatile contractante pentru a demonstra incadrarea in circumstantele prevazute la art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 102 si 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ce permit efectuarea respectivelor modificari.

CAPITOLUL II:Activitatea de control ex ante

SECTIUNEA 1:Metodologia de selectie

Art. 7

(1)Metodologia de selectie prevazuta la art. 5 alin. (3) este bazata pe aplicarea unor criterii referitoare la istoricul autoritatii contractante in ceea ce priveste performanta in realizarea achizitiilor si la aspecte aferente strategiei de contractare ce insoteste fiecare procedura de atribuire, respectiv valoarea si complexitatea unei modificari contractuale ce se intentioneaza a fi realizata. Metodologia de selectie urmareste urmatoarele principii:

a)rezultatul selectiei sa nu fie predictibil pentru autoritatile contractante;

b)sa fie flexibila, si anume partial bazata pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificarii, partial pe indicatori de risc definiti prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2)Criteriile prevazute la alin. (1), filtrele si categoriile de risc ce stau la baza intocmirii programului de verificare sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, iar aspectele procedurale aferente aplicarii metodologiei de selectie se aproba de catre presedintele ANAP.

(3)Metodologia de selectie trebuie sa asigure realizarea controlului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimata mai mare decat pragul valoric stabilit de legislatie pentru realizarea achizitiei directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se incadreaza in categoriile cu riscul cel mai mare, asa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(31)Modul in care se realizeaza aplicarea metodologiei de selectie si introducerea in programul de verificare al ANAP a procedurilor de atribuire a contractelor supuse controlului ex ante, alaturi de tintele care trebuie atinse anual prin raportare la procentul prevazut la alin. (3) se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAP.

(4)Toate procedurile de atribuire a contractelor selectate si incluse in programul de verificare sunt supuse controlului asupra documentatiei de atribuire si modului in care se realizeaza evaluarea ofertelor si atribuirea respectivelor contracte.

(5)In vederea realizarii controlului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b) se vor selecta modificarile contractuale ce vor face obiectul controlului ex ante in baza metodologiei de selectie.

(6)ANAP verifica, in cadrul controlului ex ante, masurile de remediere adoptate de catre autoritatea contractanta dupa comunicarea la ANAP a avertismentului de integritate/notificarii emis(e) de catre Agentia Nationala de Integritate, pana la semnarea contractului, in vederea eliminarii situatiilor ce pot fi incadrate in prevederile capitolului II, sectiunea a 4-a din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv capitolului III, sectiunea a 4-a din Legea nr. 99/2016, indiferent daca procedurile de atribuire a contractelor in cauza au fost incluse sau nu in programul de verificare prevazut la alin. (4).

Art. 8

[textul din Art. 8 din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 29-dec-2018 de Art. 75, punctul 6. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018]

 

SECTIUNEA 2:Initierea controlului ex ante

Art. 9

(1)Autoritatea contractanta selectata in vederea realizarii controlului ex ante va fi instiintata anterior inceperii activitatii de control, prin intermediul SEAP, in termen de 2 zile lucratoare de la incarcarea documentatiei de atribuire in SEAP/transmiterea notificarii privind intentia de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fara publicare prealabila.

(11)In cazul instiintarilor aferente verificarii intentiilor de realizare a modificarilor contractuale si a negocierilor fara publicare/invitatie prealabila, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevazute la cap. II sectiunea a 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si la cap. III sectiunea a 5-a din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz ca prevederile art. 24 alin. (2) si (3) din prezenta ordonanta de urgenta nu sunt operationale/ aplicabile.

(11)[textul din Art. 9, alin. (1^1) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

(2)[textul din Art. 9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 29-dec-2018 de Art. 75, punctul 8. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018]

Art. 10

(1)Autoritatea contractanta initiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligatia de a pune la dispozitia ANAP, prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace electronice daca, din motive de natura tehnica, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii, urmatoarele informatii si/sau documente:

a)documentatia de atribuire sau sectiunile acesteia, strategia de contractare, celelalte documente ce insotesc documentatia de atribuire conform dispozitiilor legale, cu exceptia studiului de fundamentare prevazut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu este solicitat potrivit lit. i) a prezentului articol, in situatia in care acestea nu sunt disponibile in SEAP, in termen de o zi lucratoare de la primirea informarii referitoare la selectarea in vederea realizarii controlului ex ante;

b)solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire adresate de operatorii economici interesati de accesul la procedura de atribuire, propunerea de raspuns formulata de autoritatea contractanta in relatie cu acestea, precum si orice informatii suplimentare publicate de aceasta in relatie cu respectiva documentatie de atribuire, inainte de a fi aduse la cunostinta acestora;

c)completarile si/sau informatiile suplimentare la documentatia de atribuire pe care autoritatea contractanta doreste sa le aduca la cunostinta potentialilor candidati/ofertanti, inainte de a fi publicate in SEAP sau transmise acestora;

d)copii ale documentelor prin care se formalizeaza deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, impreuna cu justificarile aferente, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestora;

e)copii ale documentelor depuse de ofertanti/candidati sau extrase din acestea, inclusiv ale solicitarilor de clarificari transmise acestora de comisia de evaluare/autoritatea contractanta, dupa caz, in termen de o zi lucratoare de la solicitarea acestora de catre personalul ANAP, in situatia in care obligatiile prevazute la art. 24 alin. (2) si (3) nu au fost indeplinite;

f)raportul procedurii de atribuire si rapoartele intermediare intocmite in cazul procedurilor de atribuire ce se desfasoara in mai multe etape, inainte de a fi aprobate de catre conducatorul autoritatii contractante, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea respectivelor documente;

g)copii ale contestatiilor/plangerilor depuse in cadrul respectivelor proceduri de atribuire potrivit Legii nr. 101/2016, precum si punctul de vedere emis de autoritatea contractanta in legatura cu acestea, in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea contestatiilor/plangerilor, respectiv de la elaborarea punctului de vedere;

h)instiintarea privind semnarea contractului, dupa caz, cu ofertantul/ofertantii declarat/declarati castigator/castigatori, in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii;

i)orice alte informatii/documente suplimentare considerate necesare in contextul verificarii ex ante, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea acestora.

(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ANAP cu privire la masurile de remediere intreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificarii prevazute la art. 7 alin. (6), in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii acestora.

SECTIUNEA 3:Desfasurarea activitatii de control al documentatiei de atribuire, al anuntului de tip erata si al solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare

Art. 11

(1)In desfasurarea activitatii de control ex ante din cadrul etapei prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate, o singura data, al:

a)documentatiei de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, inainte de transmiterea spre publicare a anuntului de participare/de participare simplificat/de concurs;

b)anuntului de tip erata, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de catre autoritatea contractanta spre publicare in SEAP;

c)propunerii de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari adresate de catre operatorii economici in legatura cu documentatia de atribuire si/sau a oricaror completari/informatii suplimentare pe care autoritatea contractanta doreste sa le formuleze in legatura cu documentatia de atribuire in cauza.

(11)In termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anuntului de participare/anuntului de participare simplificat/anuntului de concesionare/anuntului de concurs, ANAP transmite autoritatii/ entitatii o adresa de instiintare cu privire la implementarea masurilor de remediere dispuse prin avizul conform conditionat emis de ANAP.

(2)[textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 13-iul-2020 de Art. V, punctul 14. din Ordonanta urgenta 114/2020]

(3)[textul din Art. 11, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 13-iul-2020 de Art. V, punctul 14. din Ordonanta urgenta 114/2020]

SECTIUNEA 4:Desfasurarea activitatii de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor si de atribuire a contractului

Art. 12

(1)In desfasurarea activitatii de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor si atribuire a contractului, personalul ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate al concluziilor si emite o singura data, pe fiecare faza a acestui proces, un aviz conform astfel:

a)componenta comisiei de evaluare si concluziile comisiei de evaluare privind indeplinirea conditiilor de forma aferente depunerii ofertelor/candidaturilor si a criteriilor de calificare/ selectie de catre ofertanti/candidati/subcontractanti/terti sustinatori conform informatiilor din DUAE;

b)concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor tehnice si a conformitatii acestora;

c)concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor financiare si a conformitatii acestora;

d)concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru indeplinirea criteriilor de calificare/selectie prezentate de catre candidatii ce urmeaza a fi selectati conform regulilor prevazute in documentatia de atribuire in cadrul procedurilor care prevad etapa de preselectie, respectiv de ofertantul/ofertantii ce urmeaza a fi declarat/declarati castigator/castigatori in urma aplicarii criteriului de atribuire, concluziile incluse in raportul procedurii de atribuire, precum si neconformitatile neremediate de la momentul initierii controlului ex ante.

e)concluziile finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformitatilor constatate si neremediate din Avizele conform conditionate, anterior emise de ANAP.

e)[textul din Art. 12, alin. (1), litera E. din capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

(2)Pentru procedurile de atribuire a contractelor ce fac obiectul controlului ex ante in legatura cu aspectele prevazute la art. 7 alin. (6), controlul ex ante se refera la masurile de remediere intreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificarii.

Art. 13

(1)In desfasurarea activitatii de control prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifica documentele prin care se formalizeaza deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare faza a procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor aferenta procedurilor de atribuire selectate, inclusiv in ceea ce priveste aplicarea criteriului de atribuire si stabilirea ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori.

(2)Prin ordin al presedintelui ANAP se stabilesc modelele de formulare prin care autoritatea contractanta formalizeaza modul in care este realizata evaluarea ofertelor/candidaturilor si se adopta deciziile comisiei de evaluare.

SECTIUNEA 5:Avizul conform al ANAP

Art. 14

(1)Constatarile rezultate din activitatea de control ex ante si masurile dispuse de ANAP fac obiectul unui aviz conform, care poate fi:

a)neconditionat, atunci cand nu se constata abateri cu privire la aspectele de calitate si/sau de regularitate cuprinse in listele de verificare; sau

b)conditionat, atunci cand se constata ca exista abateri cu privire la aspectele de calitate si/sau de regularitate cuprinse in listele de verificare.

(2)

[textul din Art. 14, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 13-iul-2020 de Art. V, punctul 18. din Ordonanta urgenta 114/2020]

(3)Autoritatea contractanta poate decide publicarea anuntului de participare/anuntului de participare simplificat/anuntului de concesionare/anuntului de concurs, cu sau fara remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform conditionat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat in conformitate cu prevederile art. 11, avand obligatia de a publica avizul conform emis.

(4)Autoritatea contractanta poate decide continuarea derularii procedurii de atribuire cu sau fara a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform conditionat, avand obligatia de a publica avizul conform final odata cu publicarea raportului intermediar/raportului procedurii, respectiv in ziua transmiterii comunicarilor privind rezultatul selectiei/rezultatul procedurii.

(5)In cazul controlului ex ante al procedurilor de atribuire derulate de entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, in cadrul etapei de la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP va emite aviz conform neconditionat sau aviz conform conditionat numai cu privire la aspectele de regularitate care nu respecta prevederile legale in vigoare, urmand ca pentru aspectele de calitate sa formuleze numai recomandari.

(6)In cazul procedurilor de negociere fara publicare prealabila, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP avizul conform final, impreuna cu un anunt de transparenta, si se comunica tuturor participantilor la procedura de atribuire, impreuna cu rezultatul procedurii.

(7)Avizul conform neconditionat si avizul conform conditionat se aproba la nivel de structura de specialitate din cadrul ANAP responsabila cu realizarea controlului ex ante.

(71)Avizul conform neconditionat, avizul conform conditionat, respectiv avizul conform final, emis cu privire la raportul intermediar/raportul procedurii, se aproba la nivel de structura de specialitate din cadrul ANAP responsabila cu realizarea controlului ex ante.

(8)Nulitatea absoluta a contractului incheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform final conditionat, iar autoritatea contractanta a finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile grave de la legislatia aplicabila constatate de ANAP, cu exceptia situatiei prevazute la art. 25 alin. (2), se constata de catre instanta de judecata, aceasta urmand a analiza pe fond argumentele aduse de autoritatea contractanta in cauza pentru ignorarea celor retinute de ANAP prin respectivul aviz conform final conditionat; prevederile cap. VI sectiunea a 3-a din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(81)In sensul alin. (8), abaterile grave reprezinta acele abateri de la legislatia in domeniul achizitiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrari si servicii care conduc la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9)In cazul in care autoritatea contractanta isi indeplineste obligatia de transparenta prevazuta la alin. (6) si respecta termenele procedurale de asteptare prevazute de Legea nr. 101/2016, ANAP nu solicita instantei competente sa constate nulitatea absoluta a contractului incheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat.

(91)In cazul in care Agentia Nationala de Integritate a emis un avertisment de integritate, iar ANAP a luat cunostinta despre acesta, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, constatarile ANAP cu privire la masurile de remediere dispuse de autoritatea contractanta, ca urmare a respectivului avertisment de integritate, se comunica Agentiei Nationale de Integritate. In aceasta situatie, ANAP nu emite aviz conform.

(92)In cazul efectuarii controlului ex ante, in conformitate cu art. 12 alin. (2), ANAP emite aviz conform doar pentru aspectele pentru care a fost notificata de Agentia Nationala de Integritate ca urmare a faptului ca in respectivele situatii aceasta din urma nu are atributii specifice in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si art. 9 din Legea nr. 184/2016. Prevederile art. 14 alin. (8) si art. 25 alin. (1) sunt aplicabile numai dupa investigarea si stabilirea irevocabila, in conditiile legii, a existentei unui conflict de interese, ANAP informand, in acest scop, institutiile abilitate, dupa finalizarea activitatii de verificare.

(10)Procedura si termenele de emitere a avizului conform vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 15

Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate si constatate in baza listelor de verificare ale ANAP si nu exonereaza de raspundere autoritatea contractanta in raport cu actiunile si deciziile adoptate de aceasta in procesul de atribuire si/sau modificare a contractului in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

SECTIUNEA 6:Procedura de conciliere

Art. 16

In cazul in care autoritatea contractanta are obiectii cu privire la constatarile si/sau masurile de remediere dispuse, identificate de catre ANAP ca urmare a activitatii de control ex ante al procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere.

Art. 17

Conditiile de initiere si mecanismul derularii procedurii de conciliere intre autoritatea contractanta si ANAP vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 18

(1)Cererea de conciliere se solutioneaza de catre un comitet decizional format la nivelul ANAP, pornind de la propunerile fundamentate elaborate de structura din cadrul ANAP responsabila cu functia de conciliere, modul de adoptare a rezolutiilor avand la baza organizarea unui mecanism ce va fi detaliat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2)In situatia in care cererea de conciliere este solutionata fara a fi necesara o examinare pe fond a acesteia, decizia de conciliere va fi emisa in termen de 2 zile lucratoare de la data primirii cererii de conciliere.

(3)In situatia in care decizia de conciliere este adoptata ca urmare a examinarii pe fond a cererii de conciliere, aceasta trebuie sa fie emisa intr-o perioada cuprinsa intre:

a)5-10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de conciliere, daca ANAP nu are nevoie de informatii suplimentare de la autoritatea contractanta;

b)3-5 zile lucratoare de la data primirii ultimelor informatii suplimentare de la autoritatea contractanta, daca ANAP are nevoie de informatii suplimentare.

Art. 19

(1)Decizia de conciliere este finala in raport cu constatarile controlului ex ante din avizul conform initial, solutia prevazuta prin decizie urmand sa fie reflectata in noul aviz conform emis de ANAP ulterior acesteia.

(2)Dupa adoptarea deciziei de conciliere de catre ANAP:

a)constatarile si/sau masurile de remediere dispuse prin avizul conform conditionat emis initial de controlul ex ante sunt mentinute, in cazul respingerii cererii de conciliere;

b)constatarile si/sau masurile de remediere dispuse de controlul ex ante vor fi modificate, partial sau total, in conformitate cu solutia adoptata in decizia de conciliere, urmand ca ANAP sa emita un nou aviz conform care il va inlocui pe cel initial, in cazul admiterii partiale/admiterii cererii de conciliere.

SECTIUNEA 7:Controlul ex ante al procedurilor de negociere fara publicare prealabila

Art. 20

(1)Atunci cand autoritatile contractante intentioneaza demararea unei proceduri de negociere fara publicare prealabila, in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a)-c) si e)-j) si alin. (2)-(6) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, acestea au obligatia de a notifica ANAP, cu 5 zile lucratoare inainte de data de demarare a negocierii, precum si de a pune la dispozitia ANAP informatiile si documentele solicitate in scopul indeplinirii functiei de control exante.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul initierii unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, prevazuta la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 253 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si compilarile ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 8:Controlul ex ante al modificarilor contractului

Art. 21

(1)In cazul modificarilor contractuale operate in baza art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 si 103 din Legea nr. 100/2016, autoritatile contractante au obligatia de a notifica ANAP, cu 5 zile lucratoare inainte de realizarea etapelor de modificare a contractului, transmitand totodata si argumentele care justifica incadrarea in prevederea legala invocata, precum si de a pune la dispozitia ANAP informatiile si documentele solicitate in scopul indeplinirii functiei de control ex ante.

(2)In ceea ce priveste continutul informatiilor care trebuie incluse in notificarea catre ANAP privind modificarile contractuale, autoritatile contractante au obligatia de a raporta respectivele informatii in functie de lista criteriilor si a subcriteriilor/indicatorilor aferenti metodologiei de selectie in baza careia se elaboreaza programul de verificare a modificarilor contractuale, notificate conform alin. (1).

(3)In cazul controlului ex ante al modificarilor contractuale, ANAP nu va emite aviz conform, urmand ca eventualele constatari ale controlului sa fie transmise autoritatilor contractante sub forma de recomandari.

CAPITOLUL III:Alte dispozitii

Art. 22

Avizele conforme emise de ANAP pot fi atacate numai impreuna cu actele administrative ale autoritatii contractante in legatura cu care au fost emise, asa cum acestea sunt prevazute la art. 14 alin. (2), in baza prevederilor Legii nr. 101/2016.

Art. 23

Avizul conform al ANAP nu afecteaza caracterul obligatoriu al deciziilor pronuntate si al masurilor dispuse de Consiliu/instanta competenta in legatura cu procedurile de atribuire conform prevederilor Legii nr. 101/2016.

Art. 24

(1)In exercitarea atributiilor sale de control ex ante, ANAP colaboreaza, pe baza de protocol, cu operatorul SEAP, cu Consiliul, cu autoritatile de management, precum si cu alte structuri de control ce au atributii in sistemul achizitiilor publice.

(2)Operatorul SEAP are obligatia de a asigura ANAP accesul nelimitat la vizualizarea tuturor documentelor incarcate de autoritatile contractante si operatorii economici in SEAP in legatura cu procedurile de atribuire si modificarile contractuale selectate pentru controlul ex ante.

(3)Operatorul SEAP are obligatia de a lua masurile necesare pentru a adapta sistemul electronic pentru derularea achizitiilor publice in vederea implementarii modificarilor necesare ca urmare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 25

(1)ANAP are obligatia de a solicita in instanta, in termen de 3 luni de la data luarii la cunostinta a semnarii contractului, constatarea nulitatii absolute a contractului incheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex ante si in cadrul careia ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar autoritatea contractanta a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile de la legislatia aplicabila constatate de ANAP; ANAP are calitate procesuala activa in litigiile privind constatarea nulitatii absolute a acestor contracte.

(11)ANAP este scutita de plata taxei judiciare de timbru in cazul in care, in temeiul alin. (1), solicita anularea unui contract de achizitie publica sau exercita o cale de atac.

(2)In cazul in care Consiliul sau instanta de judecata competenta s-a pronuntat in mod definitiv in legatura cu acte ale autoritatii contractante care au facut obiectul unui aviz conform conditionat al ANAP, iar din deciziile pronuntate rezulta invalidarea in tot a constatarilor din avizul conform conditionat respectiv, ANAP nu va ataca in instanta contractul incheiat in cadrul procedurii de atribuire ce a facut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instantei de judecata, acesta nefiind lovit de nulitate absoluta pe motivul prevazut la art. 14 alin. (8).

(3)In cazul in care Consiliul sau instanta de judecata competenta s-a pronuntat in mod definitiv in legatura cu acte ale autoritatii contractante care au facut obiectul unui aviz conform conditionat al ANAP, iar din deciziile pronuntate rezulta doar o invalidare partiala a constatarilor din avizul conform conditionat respectiv, ANAP are obligatia de a ataca in instanta contractul incheiat in cadrul procedurii de atribuire ce a facut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instantei de judecata, acesta fiind lovit de nulitate absoluta cu privire la constatarile din avizul conform ce nu au fost invalidate sau nu au facut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instantei de judecata.

(4)ANAP va analiza decizia Consiliului sau a instantei de judecata pronuntata conform prevederilor alin. (2) si (3) si va decide daca din considerentele acesteia rezulta o invalidare totala sau partiala a constatarilor din avizul conform conditionat emis, urmand a stabili daca va ataca sau nu contractul potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (3).

CAPITOLUL IV:Contraventii si sanctiuni

Art. 26

(1)Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)[textul din Art. 26, alin. (1), litera A. din capitolul IV a fost abrogat la 13-iul-2020 de Art. V, punctul 28. din Ordonanta urgenta 114/2020]

b)incalcarea prevederilor art. 10, dupa cum urmeaza:

(i)incalcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-f), cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei;

(ii)incalcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. g) si i), cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei;

(iii)incalcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;

(iv)incalcarea prevederilor art. 10 alin. (2), cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei;

c)incalcarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;

d)incalcarea prevederilor art. 21 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei.

(2)Autoritatea contractanta poate achita, in cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), personalul ANAP facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3)Personalul ANAP este imputernicit prin ordin al presedintelui ANAP sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, urmarind ca sanctiunea aplicata sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite de autoritatea contractanta; in analiza efectuata, personalul ANAP identifica si are in vedere toate circumstantele edificatoare ale fiecarui caz.

(4)Sanctiunea contraventionala se aplica autoritatii contractante, care, in functie de situatia concreta, dispune luarea unor masuri impotriva persoanelor implicate in derularea achizitiei publice ce a facut obiectul contraventiei.

Art. 27

(1)Prevederile art. 26 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 12 luni de la data savarsirii faptei, cu exceptia contraventiilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (iii) si (iv), lit. c) si d), pentru care termenul de prescriptie este de 36 de luni de la data savarsirii faptei.

CAPITOLUL V:Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28

In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice, prin ANAP, va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 29

(1)Fac obiectul controlului ex ante in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta procedurile de atribuire si modificarile contractuale initiate dupa data de 15 iunie 2018.

(2)In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin procedura de atribuire sau modificare contractuala initiata dupa data de 15 iunie 2018 se intelege orice procedura de atribuire pentru care a fost incarcata in SEAP o documentatie de atribuire, respectiv a fost transmisa o instiintare la ANAP, in cazul procedurilor de negociere fara publicare/invitatie prealabila sau in cazul modificarilor contractuale.

(3)Procedurile de atribuire si modificarile contractuale initiate anterior datei de 15 iunie 2018 sunt verificate in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare in materia controlului ex ante la data cand acestea au fost incarcate in SEAP, respectiv cand a fost transmisa o instiintare ANAP.

(4)Toate institutiile sau autoritatile vizate de prezenta ordonanta de urgenta trebuie sa ia masurile necesare care le revin astfel incat noul sistem de control ex ante sa fie operational pana la data de 15 iunie 2018.

Art. 30

La data de 15 iunie 2018 se abroga:

a)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)orice alte prevederi contrare cuprinse in orice alte acte normative.

Art. 31

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 15 iunie 2018, cu exceptia prevederilor art. 24 alin. (3) si art. 28-30, care intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Ionut Misa

Presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice,

Bogdan Puscas

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene,

Paul Stanescu

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Octav-Dan Paxino,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Melescanu

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1004 din data de 18 decembrie 2017

 

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers