LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale

Forma sintetica la data 15.07.2020

Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer (la data 23-mai-2016 actul a fost promulgata de Decretul 514/2016).

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

SECTIUNEA 1: Obiect, scop si principii

Art. 1

(1)Prezenta lege reglementeaza modul de realizare de catre entitatile contractante a achizitiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor sectoriale.

(2)Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fara caracter economic.

Art. 2

(1)Scopul prezentei legi il constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

(2)Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale si a organizarii concursurilor de solutii sunt:

a)nediscriminarea;

b)tratamentul egal;

c)recunoasterea reciproca;

d)transparenta;

e)proportionalitatea;

f)asumarea raspunderii.

SECTIUNEA 2:Definitii

Art. 3

(1)Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

1.a) achizitie sectoriala – achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract sectorial de catre una sau mai multe entitati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, cu conditia ca lucrarile, produsele sau serviciile achizitionate sa fie destinate efectuarii uneia dintre activitatile relevante prevazute la art. 5-11;

2.b) acord-cadru – acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe entitati contractante si unul sau mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele sectoriale ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;

3.c) activitati de achizitie auxiliare – activitati care constau in furnizarea de asistenta si suport pentru activitatile de achizitie, respectiv in una dintre urmatoarele forme:

(i)infrastructura tehnica care sa permita entitatilor contractante atribuirea de contracte sectoriale sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse sau servicii;

(ii)asistenta si consiliere cu privire la desfasurarea sau structurarea procedurilor de achizitie sectoriala;

(iii)pregatirea si administrarea procedurilor de achizitie sectoriala in numele si in beneficiul entitatilor contractante in cauza;

4.d) activitati de achizitie centralizate-activitatile desfasurate de o unitate de achizitii centralizate in mod permanent, in una dintre urmatoarele forme:

(i)achizitia in nume propriu de produse si/sau servicii destinate unei/unor alte entitati contractante;

(ii)atribuirea de contracte sectoriale sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse sau servicii in numele si pentru o alta/alte entitate contractanta/entitati contractante;

5.e) autoritati contractante:

(i)autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor sectoriale;

(ii)organismele de drept public;

(iii)asocierile formate de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la pct. (i) sau (ii);

6.f) candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat sa participe la o procedura de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare;

61.f1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate: – facilitate tehnica implementata in Sistemul electronic de achizitii publice pentru derularea procedurilor simplificate;

7.g) cerinte de etichetare – cerintele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obtine o anumita eticheta;

8.h) ciclu de viata – ansamblul etapelor succesive si/sau interdependente, care includ cercetarea si dezvoltarea care urmeaza a fi efectuate, productia, comercializarea si conditiile acesteia, transportul, utilizarea si intretinerea, pe toata durata existentei unui produs sau a unei lucrari sau a prestarii unui serviciu, de la achizitia materiilor prime sau generarea resurselor pana la eliminarea, curatarea amplasamentului si incheierea serviciului sau a utilizarii;

9.i) concursuri de solutii – procedurile care permit entitatii contractante sa achizitioneze, in special in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, al arhitecturii si ingineriei sau al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe baze concurentiale, cu sau fara acordarea de premii;

10.j) contract pe termen lung – contractul sectorial incheiat pe o durata de cel putin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrarilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care consta in executie de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil;

11.k) contract sectorial – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una sau mai multe entitati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii in scopul realizarii activitatii lor principale in unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante;

12.l) contract sectorial de lucrari – contractul de achizitie sectoriala care are ca obiect:

(i)fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1;

(ii)fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei constructii;

(iii)realizarea, prin orice mijloace, a unei constructii care corespunde cerintelor stabilite de entitatea contractanta care exercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii constructiei;

13.m) contract sectorial de produse – contractul de achizitie sectoriala care are ca obiect achizitia de produse prin cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune de cumparare sau prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora entitatea contractanta beneficiaza de aceste produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achizitie de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrari sau operatiuni de amplasare si de instalare;

14.n) contract sectorial de servicii – contractul de achizitie sectoriala care are ca obiect prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrari potrivit lit. l);

15.o) contractant – orice operator economic care este parte la un contract sectorial;

16.p) constructie – rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau de geniu civil, care poate indeplini prin el insusi o functie economica sau tehnica;

17.q) CPV – nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV);

18.r) document al achizitiei – invitatia la o procedura concurentiala de ofertare, anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de entitatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achizitiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;

19.s) documentatia de atribuire – documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei sectoriale, obiectul contractului sectorial si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice sau documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati si ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

20.t) drepturi exclusive sau speciale – drepturi acordate de o entitate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate;

21.u) DUAE – documentul unic de achizitii european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie;

22.v) eticheta – orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte;

23.w) e-Certis – sistemul electronic implementat si administrat de Comisia Europeana cuprinzand informatii privind certificate si alte documente justificative solicitate in mod obisnuit de entitatile contractante in cadrul procedurilor de atribuire;

24.x) evaluare tehnica europeana – evaluarea documentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit in art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

25.y) furnizor – entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, daca este cazul, sau care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea de subcontractant;

26.z) furnizor de servicii de achizitie – o persoana de drept public sau de drept privat care ofera pe piata activitati de achizitie auxiliare;

27.aa) inovare – realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau care este imbunatatit in mod semnificativ, inclusiv procese de productie sau de constructie, noi metode de comercializare sau noi metode organizatorice in activitatea comerciala, organizarea locului de munca sau relatiilor externe ale organizatiei, printre altele, cu scopul de a contribui la solutionarea provocarilor societate ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii;

28.bb) intreprindere publica – persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante in sensul lit. e); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante in sensul lit. e) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

(i)detin majoritatea capitalului subscris;

(ii)detin controlul majoritatii voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere;

(iii)pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;

29.cc) licitatie electronica – procesul repetitiv desfasurat prin mijloace electronice dupa o prima evaluare initiala completa a ofertelor, in cadrul caruia ofertantii au posibilitatea de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente cuantificabile ale ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;

30.dd) lucrari de geniu civil – lucrarile de constructii mentionate in cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 si 45.25 din anexa nr. 1, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri;

31.ee) mijloace electronice – echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

32.ff) oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

33.gg) oferta alternativa – oferta care se poate abate intr-o anumita masura de la cerintele documentatiei de atribuire, dar care asigura realizarea scopului aplicarii procedurii de atribuire;

34.hh) ofertant-orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;

35.ii) operator economic – orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizata conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua sau mai multe dintre aceste entitati;

36.jj) organisme de drept public – orice entitati care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(i)sunt infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;

(ii)au personalitate juridica;

(iii)sunt finantate, in majoritate, de catre autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. e) pct. (i) sau de catre alte organisme de drept public sau se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei entitati dintre cele prevazute la lit. e) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiti de catre o autoritate contractanta dintre cele prevazute la lit. e) pct. (i) sau de catre un alt organism de drept public;

37.kk) parteneriat pentru inovare – procedura de atribuire utilizata de entitatea contractanta pentru dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, in conditiile in care solutiile disponibile pe piata la un anumit moment nu satisfac necesitatile entitatii contractante;

38.ll) persoane cu functii de decizie – conducatorul entitatii contractante, membrii organelor decizionale ale entitatii contractante care au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire;

39.mm) referinta tehnica – orice specificatie elaborata de organismele europene de standardizare, alta decat standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care Romania este parte, in conformitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei;

40.nn) scris(a) sau in scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;

41.oo) servicii de interes general fara caracter economic – servicii furnizate fara contraprestatie, cum ar fi cele care constituie prerogativele traditionale ale statului, respectiv politia, justitia si sistemele obligatorii de securitate sociala, precum si alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fara caracter economic potrivit criteriilor din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

42.pp) sistem dinamic de achizitii – procesul de achizitie organizat in integralitate prin mijloace electronice si deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie, pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile entitatii contractante;

43.qq) Sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP – desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire si in scopul publicarii anunturilor la nivel national;

44.rr) specificatii tehnice – cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii entitatii contractante;

45.ss) solicitare de participare – solicitarea transmisa de operatorul economic impreuna cu documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;

46.tt) specificatie tehnica comuna – o specificatie tehnica in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor elaborata in conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

47.uu) standard – o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;

48.vv) standard european – un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care este pus la dispozitia publicului;

49.ww) standard international – un standard adoptat de un organism de standardizare international, care este pus la dispozitia publicului;

50.xx) standard national – un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la dispozitia publicului;

51.yy) stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

52.zz) subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

53.aaa) TFUE – Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

54.bbb) Tratate – Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene:

55.ccc) unitate de achizitii centralizate – o entitate contractanta in sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractanta in sensul lit. e), care furnizeaza activitati de achizitie centralizate si, dupa caz, activitati de achizitie auxiliare; achizitiile desfasurate de o unitate de achizitii centralizate in vederea realizarii de activitati de achizitie centralizate sunt considerate a fi achizitii in scopul desfasurarii unei activitati relevante prevazute la art. 5-11;

56.ddd) unitate operationala separata – structura din cadrul entitatii contractante, separata din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale entitatii contractante;

57.eee) zile – zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;

58.fff) abatere profesionala – orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a operatorului economic in cauza, cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia li apartine acest operator.

(2)Termenele prevazute in cuprinsul prezentei legi se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a)la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b)cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

c)cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d)daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e)la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a), b) si d) cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.

SECTIUNEA 3:Entitati contractante

Art. 4

(1)Au calitatea de entitate contractanta in sensul prezentei legi orice entitate care desfasoara una dintre activitatile relevante prevazute la art. 5-11 si care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

a)autoritati contractante in sensul art. 3 alin. (1) lit. e);

b)intreprinderile publice in sensul art. 3 alin. (1) lit. bb);

c)oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a) si b) care functioneaza in baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate competenta;

d)[textul din Art. 4, alin. (1), litera D. din capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 107/2017]

(2)Prin exceptie de la alin. (1) lit. c), nu constituie drepturi exclusive sau speciale in sensul art. 3 alin. (1) lit. t), drepturile acordate prin proceduri in care s-a asigurat o publicitate adecvata si in care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:

a)proceduri de atribuire cu publicarea unui anunt de participare/anunt de concesionare, prevazute de legea privind achizitiile publice, legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii sau Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau de prezenta lege;

b)proceduri prin care se asigura un nivel adecvat de transparenta prealabila pentru acordarea de autorizatii pe baza unor criterii obiective, prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutierele calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului;

c)orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigura un nivel adecvat de transparenta prealabila si pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzatoare.

SECTIUNEA 4:Activitati relevante

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Gaze si energie termica

Art. 5

(1)Sunt considerate activitati relevante in domeniul gazelor si energiei termice:

a)punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de gaze sau energie termica;

b)livrarea, in regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin retele de natura celor prevazute la lit. a).

(2)Livrarea gazelor sau energiei termice prin retele destinate furnizarii de servicii publice de catre o entitate contractanta, alta decat o autoritate contractanta, nu se considera a fi o activitate relevanta in sensul alin. (1), daca sunt indeplinite cumulativ conditiile urmatoare:

a)producerea de gaze sau de energie termica de catre entitatea contractanta respectiva este consecinta inevitabila a desfasurarii unei alte activitati decat cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;

b)livrarea gazelor si energiei termice prin retele publice este destinata doar exploatarii economice a unei astfel de productii si reprezinta maximum 20% din cifra de afaceri a entitatii contractante, tinand cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Energie electrica

Art. 6

(1)Sunt considerate activitati relevante in domeniul energiei electrice:

a)punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de energie electrica;

b)livrarea in regim reglementat, a energiei electrice prin retele de natura celor prevazute la lit. a).

(2)Livrarea energiei electrice prin retele destinate furnizarii de servicii publice de catre o entitate contractanta, alta decat o autoritate contractanta, nu se considera a fi o activitate relevanta in sensul alin. (1), daca sunt indeplinite cumulativ conditiile urmatoare:

a)producerea de energie electrica de catre entitatea contractanta respectiva are drept scop desfasurarea unei alte activitati decat cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;

b)livrarea energiei electrice prin retele publice depinde doar de consumul propriu al entitatii contractante respective si nu a depasit 30% din productia totala de energie a entitatii contractante respective, tinand cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.

(3)[textul din Art. 6, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 4, subsectiunea 2 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 107/2017]

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Apa

Art. 7

(1)Sunt considerate activitati relevante in domeniul apei:

a)punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de apa potabila;

b)furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevazute la lit. a).

(2)Prezenta lege se aplica si contractelor sectoriale, acordurilor-cadru sau concursurilor de solutii atribuite sau organizate de entitati contractante care desfasoara o activitate prevazuta la alin. (1) si care au legatura cu urmatoarele:

a)proiecte de inginerie hidraulica, irigatii sau drenare, daca volumul de apa utilizat pentru furnizarea de apa potabila reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie prin astfel de proiecte sau instalatii de irigare sau drenare;

b)evacuarea sau tratarea apelor uzate.

(3)Furnizarea apei potabile catre retele destinate furnizarii de servicii publice de catre o entitate contractanta, alta decat o autoritate contractanta, nu se considera a fi o activitate relevanta in sensul alin. (1), daca sunt indeplinite cumulativ conditiile urmatoare:

a)producerea de apa potabila de catre entitatea contractanta respectiva are drept scop desfasurarea unei alte activitati decat cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;

b)furnizarea apei potabile catre retele publice depinde doar de consumul propriu al entitatii contractante respective si nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila a entitatii contractante respective, tinand cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.

SUBSECTIUNEA 4:Paragraful 4 – Servicii de transport

Art. 8

(1)Este considerata activitate relevanta in domeniul transporturilor punerea la dispozitie sau exploatarea retelelor destinate furnizarii de servicii publice in domeniul transportului pe calea ferata, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu.

(2)In sensul prevederilor alin. (1), se considera ca exista o retea pentru prestarea serviciilor de transport, in cazul in care conditiile de operare, care pot viza rutele ce urmeaza a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaza sa fie asigurata sau frecventa serviciului, sunt prestabilite de o entitate competenta.

SUBSECTIUNEA 5:Paragraful 5 – Porturi si aeroporturi

Art. 9

In sensul prezentei legi, se considera activitati relevante in domeniul porturi si aeroporturi acele activitati care presupun exploatarea unui areal geografic in scopul punerii la dispozitia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor si a porturilor maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.

SUBSECTIUNEA 6:Paragraful 6 – Servicii postale

Art. 10

(1)Este considerata activitate relevanta in domeniul postei, prestarea urmatoarelor servicii:

a)servicii postale, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale – corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala – indiferent de greutate;

b)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preceda si urmeaza expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondentei;

c)servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa.

(2)Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) intra in categoria activitatilor relevante numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) si numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei conform prevederilor art. 54.

(3)In sensul prezentului articol si fara a aduce atingere prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013:

a)obiect postal inseamna un obiect care poarta o adresa, in forma finala in care urmeaza sa fie expediat, indiferent de greutatea sa. In afara de articolele de corespondenta, in aceasta categorie mai intra carti, cataloage, ziare, periodice si colete postale care contin marfuri cu sau fara valoare comerciala, indiferent de greutate;

b)servicii postale inseamna servicii care constau in ridicarea, trierea, dirijarea si distribuirea obiectelor postale. Acestea trebuie sa includa atat serviciile care se incadreaza, precum si serviciile care nu se incadreaza in domeniul de aplicare al serviciului universal;

c)alte servicii in afara celor postale inseamna servicii furnizate in urmatoarele domenii:

(i)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, servicii anterioare si ulterioare expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondentei;

(ii)servicii privind obiecte postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea prin posta care nu poarta adresa.

SUBSECTIUNEA 7:Paragraful 7 – Extractia de petrol si gaze naturale. Prospectarea si extractia de carbune sau alti combustibili solizi

Art. 11

(1)In sensul prezentei legi, se considera activitati relevante acele activitati legate de exploatarea unui areal geografic in scopul:

a)extractiei de petrol si gaze naturale;

b)prospectarii si extractiei de carbune sau de alti combustibili solizi.

(2)In sensul alin. (1) lit. a), activitatile legate de exploatarea unui areal geografic in scopul extractiei de petrol si gaze naturale includ productia de petrol brut sau gaze naturale, precum si dezvoltarea infrastructurii corespunzatoare pentru productia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.

SECTIUNEA 5:Domeniu de aplicare

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Praguri

Art. 12

(1)Entitatea contractanta are obligatia publicarii unui anunt de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cazul achizitiilor a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:

a)1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii;

b)24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrari;

c)4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.

*) Regulamentul 1829/2019 din 1 ianuarie 2020 cuantumul noilor praguri va fi urmatorul:

– Art. 12 alin. (1) lit. a) – pentru produse si servicii – de la 1.994.386 lei (443.000 EUR) se va majora la 2.001.114 lei (428.000 EUR)

– Art. 12 alin. (1) lit. b) – pentru lucrari – de la 24.977.096 lei (5.548.000 EUR) se va majora la 25.013.925 lei (5.350.000 EUR)

*) Decizia 25/2014 UE lit. art. 15 lit. (c) 1.000.000 EUR pentru contractele de achizitii de servicii pentru servicii sociale si alte servicii specifice enumerate in anexa XVII. Potrivit Comunicarii Comisiei privind valorile corespunzatoare ale pragurilor prevazute in Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului (2017/C 438/01) publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 370 din 31 octombrie 2019, valorile corespunzatoare pragurilor prevazute in Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, si 2009/81/CE, exprimate in alte monede na?ionale decat euro, sunt urmatoarele: 1.000.000 EUR inseamna 4.675.500 lei

(2)Entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii sectoriale a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la alin. (1) lit. a) si b), prin aplicarea procedurii simplificate.

(21)[textul din Art. 12, alin. (2^1) din capitolul I, sectiunea 5, subsectiunea 1 a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 45/2018]

(3)Entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care privesc achizitii sectoriale a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la alin. (1) lit. a) si b), cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

(4)Entitatile contractante au dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 135.060 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 450.200 lei.

(5)Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalitatile de realizare a achizitiilor directe.

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Revizuirea pragurilor

Art. 13

(1)Pragurile valorice prevazute la art. 12 alin. (1), precum si orice praguri modificate rezultate in urma aplicarii prezentului alineat se modifica de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

(2)De la data intrarii in vigoare a oricaror praguri valorice modificate de catre Comisia Europeana conform dispozitiilor alin. (1), pragurile valorice prevazute la art. 12 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se inlocuiesc cu pragurile modificate corespunzatoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevazute la art. 12 alin. (1) este inteleasa ca referire sau trimitere la pragurile corespunzatoare astfel modificate.

(3)Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, publica pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014, la data intrarii in vigoare a acestora.

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei

Art. 14

(1)Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a unei achizitii sectoriale avand in vedere valoarea totala de plata, fara TVA, estimata de entitatea contractanta, luand in considerare orice eventuale forme de optiuni si orice eventuale prelungiri ale contractului, mentionate in mod explicit in documentele achizitiei sectoriale.

(2)In cazul in care entitatea contractanta prevede, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanti sau candidati, determinarea valorii estimate a achizitiei sectoriale trebuie sa includa si valoarea premiilor/primelor respective.

Art. 15

(1)In cazul in care entitatea contractanta atribuie contracte sectoriale pentru unitatile operationale separate din structura sa, valoarea estimata se calculeaza prin luarea in considerare a valorii estimate totale pentru toate unitatile operationale luate separat.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca o unitate operationala este responsabila in mod independent pentru achizitiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unitatii in cauza.

(3)In sensul dispozitiilor alin. (2), o unitate operationala este responsabila in mod independent pentru achizitiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)unitatea operationala desfasoara in mod independent procedurile de atribuire;

b)unitatea operationala ia in mod independent deciziile privind achizitiile sectoriale;

c)unitatea operationala are la dispozitie in buget sume identificate in mod distinct pentru achizitii sectoriale;

d)unitatea operationala incheie in mod independent contractele sectoriale;

e)unitatea operationala asigura plata contractelor sectoriale din bugetul pe care il are la dispozitie.

Art. 16

(1)Entitatea contractanta nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achizitiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.

(2)Entitatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie sectoriala in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.

Art. 17

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale se determina inainte de initierea procedurii de atribuire si este valabila la momentul initierii procedurii de atribuire. Initierea procedurii de atribuire se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:

a)transmiterea unei invitatii la procedura concurentiala de ofertare, conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);

b)transmiterea invitatiei de participare la procedura de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare, conform art. 117.

Art. 18

(1)In cazul concursului de solutii prevazut la art. 118 lit. a), valoarea estimata se calculeaza pe baza valorii estimate, fara TVA, a contractului sectorial de servicii, inclusiv a oricaror eventuale premii sau plati catre participanti, cu conditia ca aceasta sa fie egala cu sau mai mare decat pragul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. a).

(2)In cazul concursului de solutii prevazut la art. 118 lit. b), valoarea estimata se calculeaza prin raportare la valoarea totala a premiilor sau platilor catre participanti si include valoarea estimata, fara TVA, a contractului sectorial de servicii care poate fi incheiat in temeiul dispozitiilor art. 117 alin. (1) lit. j), in cazul in care entitatea contractanta si-a exprimat in anuntul de concurs intentia de a atribui acest contract, cu conditia ca aceasta sa fie egala cu sau mai mare decat pragul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. a).

Art. 19

In cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achizitii, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor sectoriale subsecvente care se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achizitii pe intreaga sa durata.

Art. 20

In cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a activitatilor de cercetare si dezvoltare care urmeaza sa se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut in vedere, precum si a produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza sa fie realizate si achizitionate la sfarsitul parteneriatului respectiv.

Art. 21

In cazul contractelor sectoriale de lucrari, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza luand in considerare atat costul lucrarilor, cat si valoarea totala estimata a produselor si serviciilor puse la dispozitia contractantului de catre entitatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarilor.

Art. 22

(1)In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze o constructie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizata pe loturi separate, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se determina luand in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor.

(2)In cazul in care valoarea cumulata a loturilor este egala sau mai mare decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplica pentru atribuirea fiecarui lot, indiferent de valoarea estimata a acestuia.

Art. 23

(1)In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizata pe loturi separate, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se determina luand in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor, indiferent de valoarea estimata a acestuia.

(2)In cazul in care valoarea cumulata a loturilor este egala sau mai mare decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplica pentru atribuirea fiecarui lot.

(3)In sensul dispozitiilor alin. (1), prin produse similare se intelege acele produse care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)sunt destinate unor utilizari identice sau similare;

b)fac parte din gama normala de produse care sunt furnizate/comercializate de catre operatori economici cu activitate constanta in sectorul respectiv.

Art. 24

(1)Prin exceptie de la prevederile art. 22 si 23, entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) pot aplica procedura simplificata sau, in conditiile art. 12 alin. (4), achizitia directa, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica de 374.040 lei, in cazul achizitiei de produse sau servicii, sau mai mica de 4.675.500 lei, in cazul achizitiei de lucrari;

b)valoarea cumulata a loturilor pentru care este indeplinita conditia prevazuta la lit. a) si care sunt sau au fost atribuite in temeiul prezentului articol nu depaseste 20% din valoarea globala a tuturor loturilor in care a fost impartita lucrarea avuta in vedere, achizitia de produse similare sau serviciile avute in vedere.

(2)In cazul exceptiei prevazute la alin. (1), entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale.

Art. 25

In cazul contractelor sectoriale de produse sau de servicii cu caracter de regularitate sau care se intentioneaza sa fie reinnoite in cursul unei anumite perioade, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza urmatoarelor:

a)fie valoarea reala globala a tuturor contractelor similare succesive atribuite in ultimele 12 luni sau in anul bugetar anterior, ajustata, acolo unde este posibil, pentru a lua in considerare modificarile cantitative si valorice care pot surveni intr-un interval de 12 luni de la data contractului initial;

b)fie valoarea estimata globala a tuturor contractelor succesive atribuite intr-un interval de 12 luni de la prima livrare.

Art. 26

In cazul contractelor sectoriale de produse prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza in functie de durata contractului, astfel:

a)in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata determinata mai mica sau egala cu 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv;

b)in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata determinata mai mare de 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv la care se adauga valoarea reziduala estimata a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;

c)in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata nedeterminata sau in cazul in care durata acestora nu poate fi stabilita la data estimarii, valoarea estimata se calculeaza prin inmultirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

Art. 27

In cazul contractelor sectoriale de servicii avand ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

Art. 28

In cazul contractelor sectoriale de servicii avand ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaza a fi platite, dobanzilor si a oricaror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.

Art. 29

In cazul contractelor sectoriale de servicii avand ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaza a fi platite si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

Art. 30

In cazul contractelor sectoriale de servicii care nu prevad un pret total, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza in functie de durata contractului, astfel:

a)in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata determinata mai mica sau egala cu 48 de luni, valoarea estimata este valoarea totala a contractului pentru intreaga durata a acestuia;

b)in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata nedeterminata sau pe durata determinata mai mare de 48 de luni, valoarea estimata se calculeaza prin inmultirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

SECTIUNEA 6:Achizitii mixte

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Achizitii mixte care cuprind aceeasi activitate

Art. 31

(1)In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii sectoriale pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile altor acte normative, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt sunt in mod obiectiv separabile, entitatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.

(2)In cazul in care, in temeiul alin. (1), entitatea contractanta alege sa atribuie contracte distincte pentru partile separate, regimul juridic si actul normativ care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate in functie de caracteristicile fiecarei parti avute in vedere.

(3)In cazul in care, in temeiul alin. (1), entitatea contractanta alege sa atribuie un singur contract, cu exceptia situatiei in care sunt aplicabile dispozitiile art. 42, atribuirea contractului mixt se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentei legi, indiferent de valoarea partilor care, daca ar fi cuprinse in contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ si indiferent de actul normativ care s-ar aplica partilor respective.

(4)In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat elemente de achizitie de produse, lucrari sau servicii, cat si de concesiuni, dispozitiile prezentei legi se aplica atribuirii contractului exclusiv in situatiile in care valoarea estimata a partii/partilor din contract care reprezinta achizitie sectoriala, calculata potrivit dispozitiilor art. 14-30, este egala sau depaseste pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 12 alin. (1).

(5)In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile altor acte normative, iar diferitele parti ale unui anumit contract nu sunt in mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil in functie de obiectul sau principal.

Art. 32

(1)Contractele care au ca obiect cel putin doua tipuri de achizitie sectoriala, constand in lucrari, servicii sau produse se atribuie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achizitie care reflecta scopul principal al contractului in cauza.

(2)In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cat si alte servicii, precum si in cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii, cat si produse, scopul principal se determina in functie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Achizitii mixte care cuprind mai multe activitati

Art. 33

(1)In cazul contractelor care acopera mai multe activitati, entitatile contractante pot alege sa atribuie contracte distincte pentru fiecare activitate in parte sau sa atribuie un singur contract. Decizia de atribuire a unui singur contract si atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi luata in scopul excluderii contractului sectorial sau a contractelor sectoriale din domeniul de aplicare al prezentei legi sau, dupa caz, al legii privind achizitiile publice sau al legii privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

(2)In cazul in care, in temeiul alin. (1), entitatile contractante aleg sa atribuie contracte distincte, regimul juridic si actul normativ care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate in functie de caracteristicile fiecarei activitati avute in vedere.

(3)Prin exceptie de la prevederile art. 31 si 32, daca entitatile contractante aleg sa atribuie un singur contract, se aplica prevederile alin. (5) si (6) din prezentul articol.

(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), daca una dintre activitatile vizate este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau de alte acte normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, se aplica prevederile art. 43-45.

(5)In cazul contractelor care acopera mai multe activitati, regimul juridic si actul normativ aplicabil se stabilesc in functie de activitatea principala.

(6)In cazul contractelor in privinta carora este in mod obiectiv imposibil sa se stabileasca activitatea principala, regimul juridic si actul normativ aplicabil se stabilesc in functie de urmatoarele criterii:

a)daca una dintre activitati face obiectul dispozitiilor prezentei legi, iar cealalta activitate face obiectul legii privind achizitiile publice, contractul se atribuie conform dispozitiilor legii privind achizitiile publice;

b)daca una dintre activitati face obiectul dispozitiilor prezentei legi, iar cealalta activitate face obiectul legii privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, contractul se atribuie in conformitate cu prezenta lege;

c)daca una dintre activitati face obiectul dispozitiilor prezentei legi, iar cealalta activitate nu intra sub incidenta prezentei legi si nici a legii privind achizitiile publice sau a legii privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, contractul se atribuie conform dispozitiilor prezentei legi.

CAPITOLUL II:Exceptari

SECTIUNEA 1:Exceptari aplicabile tuturor entitatilor contractante si excluderi specifice

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Exceptari aplicabile contractelor sectoriale atribuite in scopul revanzarii sau inchirierii catre terti

Art. 34

(1)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona produse care urmeaza sa fie revandute sau inchiriate unor terte parti, in conditiile in care entitatea contractanta nu beneficiaza de un drept special sau exclusiv in acest sens, iar alte persoane au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si entitatea contractanta.

(2)Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achizitiilor sectoriale desfasurate de o unitate de achizitii centralizate, in vederea realizarii de activitati de achizitie centralizate.

(3)Entitatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la categoriile de produse si activitati pe care le considera excluse in temeiul alin. (1).

(4)ANAP are obligatia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (3).

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Exceptari aplicabile contractelor atribuite si concursurilor de solutii organizate pentru desfasurarea altor activitati decat pentru desfasurarea unei activitati relevante sau pentru desfasurarea unei activitati relevante intr-o tara terta

Art. 35

(1)Prezenta lege nu este aplicabila:

a)contractelor pe care entitatile contractante le atribuie pentru desfasurarea altor activitati decat pentru desfasurarea activitatilor lor relevante;

b)contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona produse, servicii sau lucrari destinate efectuarii unor activitati relevante intr-un stat tert Uniunii Europene, in conditiile in care in efectuarea respectivelor activitati nu intervine utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeana.

(2)Prezenta lege nu este aplicabila nici concursurilor de solutii organizate in scopurile prevazute la alin. (1).

(3)Entitatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la categoriile de activitati pe care le considera excluse in temeiul alin. (1).

(4)ANAP are obligatia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (3).

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Exceptari aplicabile contractelor sectoriale atribuite si concursurilor de solutii organizate conform unor norme internationale

Art. 36

(1)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale si concursurilor de solutii pe care entitatea contractanta este obligata sa le atribuie sau sa le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevazute in prezenta lege, stabilite in unul dintre urmatoarele moduri:

a)printr-un instrument juridic care creeaza obligatii de drept international public, precum un tratat sau acord international, incheiat in conformitate cu Tratatele, intre Romania si una sau mai multe tari terte sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaza lucrari, produse sau servicii destinate implementarii sau exploatarii in comun a unui proiect de catre semnatari;

b)de catre o organizatie internationala.

(2)Entitatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevazute la alin. (1) lit. a) existente in domeniul lor de activitate, incheiate in conformitate cu Tratatele.

(3)ANAP are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2).

(4)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale si concursurilor de solutii care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractanta in conformitate cu regulile in materie de achizitii stabilite de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, in cazul in care contractele sectoriale sau concursurile de solutii in cauza sunt finantate integral de organizatia sau institutia respectiva.

(5)In cazul contractelor sectoriale si al concursurilor de solutii cofinantate in cea mai mare parte de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, partile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.

(6)In cazul contractelor sectoriale si al concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate si care sunt atribuite sau se organizeaza conform unor norme internationale sunt aplicabile dispozitiile art. 46.

SUBSECTIUNEA 4:Paragraful 4 – Exceptari specifice pentru contractele sectoriale de servicii

Art. 37

(1)Prezenta lege nu este aplicabila pentru atribuirea contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect:

a)cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;

b)contracte pentru spatiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;

c)servicii de arbitraj, mediere si alte forme de solutionare alternativa a disputelor;

d)oricare dintre serviciile juridice prevazute la alin. (3);

e)servicii financiare in legatura cu emisiunea, vanzarea, cumpararea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale bancilor centrale si operatiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiara si cu Mecanismul European de Stabilitate;

f)imprumuturi, indiferent daca sunt sau nu in legatura cu emisiunea, vanzarea, cumpararea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;

g)contracte de munca;

h)servicii de aparare civila, protectie civila si prevenirea pericolelor, prestate de persoane fara scop patrimonial care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 si 85143000-3, cu exceptia serviciilor de ambulanta pentru transportul pacientilor;

i)servicii de transport public de calatori feroviar sau cu metroul.

(2)In sensul alin. (1) lit. b):

a)notiunile serviciu media audiovizual si furnizor de servicii media au intelesurile prevazute la art. 1 pct. 1 si 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)notiunea program cuprinde atat programele avand intelesul prevazut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluse intr-un serviciu de programe de televiziune, cat si programele incluse intr-un serviciu de programe de radiodifuziune si materialele pentru programe, iar notiunea material pentru programe are acelasi inteles cu notiunea program.

(3)Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt urmatoarele:

a)asistenta si reprezentarea unui client de catre un avocat in sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, in cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de solutionare alternativa a disputelor desfasurate in fata unei instante sau altui organism national de arbitraj sau de mediere ori de solutionare alternativa a disputelor in alta forma din Romania ori din alt stat sau in fata unei instante internationale de arbitraj sau de mediere ori de solutionare alternativa a disputelor in alta forma;

b)asistenta si reprezentarea unui client de catre un avocat in sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, in cadrul unor proceduri judiciare in fata instantelor de judecata sau a autoritatilor publice nationale din Romania ori din alt stat sau in fata instantelor de judecata ori a institutiilor internationale;

c)asistenta si consultanta juridica acordata de un avocat, anticipat sau in vederea pregatirii oricareia dintre procedurile prevazute la lit. a) si b) sau in cazul in care exista indicii concrete si o probabilitate ridicata ca speta in legatura cu care sunt acordate asistenta si consultanta juridica sa faca obiectul unor astfel de proceduri;

d)servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entitati desemnate de o instanta judecatoreasca nationala sau care sunt desemnati potrivit legislatiei in vigoare sa indeplineasca sarcini specifice sub supravegherea si controlul instantelor judecatoresti;

e)servicii prestate de executorii judecatoresti.

f)servicii de certificare si autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozitiilor legale.

f)[textul din Art. 37, alin. (3), litera F. din capitolul II, sectiunea 1, subsectiunea 4 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

SUBSECTIUNEA 5:Paragraful 5 – Exceptari aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Art. 38

Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entitati care este ea insasi autoritate contractanta sau unei asocieri de autoritati contractante, in baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiaza pentru prestarea serviciilor respective in virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.

SUBSECTIUNEA 6:Paragraful 6 – Exceptari aplicabile contractelor atribuite de anumite entitati contractante pentru achizitionarea de apa si pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei

Art. 39

Prezenta lege nu este aplicabila:

a)contractelor care au ca obiect cumpararea de apa, daca acestea sunt atribuite de o entitate contractanta care desfasoara una sau ambele activitati legate de apa potabila prevazute la art. 7 alin. (1);

b)contractelor atribuite de entitati contractante care desfasoara activitati de natura celor prevazute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) sau art. 11, in vederea furnizarii de energie sau furnizarii de combustibili pentru producerea energiei.

SUBSECTIUNEA 7:Paragraful 7 – Exceptari aplicabile contractelor avand ca obiect activitati efectuate in scopul explorarii de petrol si gaze naturale

Art. 40

(1)Prezenta lege nu se aplica contractelor atribuite de entitatile contractante avand ca obiect activitati efectuate in scopul explorarii de petrol si gaze naturale.

(2)In sensul alin. (1) activitatile efectuate in scopul explorarii de petrol si gaze naturale includ totalitatea activitatilor intreprinse in vederea verificarii daca dintr-o anumita zona sunt prezente zacaminte de petrol si/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativa si calitativa a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare.

SECTIUNEA 2:Achizitii care includ aspecte de aparare si securitate

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Aparare si securitate

Art. 41

(1)Prezenta lege se aplica contractelor sectoriale atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale, cu exceptia:

a)celor pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012;

b)celor pentru care nu sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau 56 din aceasta.

(2)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale care nu sunt exceptate in temeiul alin. (1), in masura in care protectia intereselor esentiale de securitate ale statului nu poate fi garantata doar prin masuri mai putin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care entitatea contractanta le pune la dispozitie in cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispozitiilor prezentei legi.

(3)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale care nu sunt exceptate in temeiul alin. (1), in masura in care aplicarea prezentei legi ar obliga entitatea contractanta sa furnizeze informatii a caror divulgare este contrara intereselor esentiale ale securitatii nationale, potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE.

(4)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale sau concursurilor de solutii in legatura cu care este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a)atribuirea si executarea contractului sectorial sau a concursului de solutii reprezinta informatii secrete de stat, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia informatiilor clasificate;

b)atribuirea si executarea contractului sectorial sau a concursului de solutii necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului, cu conditia ca acestea sa nu poata fi garantate prin masuri mai putin invazive, cum ar fi cerintele prevazute la alin. (2).

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Achizitii mixte care se refera la activitati identice si implica aspecte de aparare sau de securitate

Art. 42

(1)In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt sunt in mod obiectiv separabile, entitatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.

(2)In cazul in care, in temeiul alin. (1), entitatea contractanta alege sa atribuie contracte distincte pentru partile separate, regimul juridic si actul normativ care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate in functie de caracteristicile fiecarei parti avute in vedere.

(3)In cazul in care, in temeiul alin. (1), entitatea contractanta alege sa atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic si a actului normativ aplicabila atribuirii contractului respectiv se aplica urmatoarele criterii:

a)atunci cand o parte a contractului face obiectul actelor normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective;

b)atunci cand o parte a contractului face obiectul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective.

(4)Dispozitiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor si exceptiilor prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

(5)In cazul in care, in legatura cu un anumit contract, sunt incidente deopotriva dispozitiile alin. (3) lit. a) si lit. b), se aplica dispozitiile alin. (3) lit. a).

(6)Decizia de a atribui un singur contract in conformitate cu alin. (3) nu poate fi luata de entitatea contractanta in scopul exceptarii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012

(7)In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din aceasta, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt nu sunt in mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit in conformitate cu dispozitiile actelor normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) mentionat mai sus, daca include elemente in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, sau in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta, in caz contrar.

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Achizitii care se refera la mai multe activitati relevante si implica aspecte legate de aparare sau securitate

Art. 43

(1)In cazul contractelor care vizeaza mai multe activitati relevante si implica aspecte legate de aparare sau securitate, entitatile contractante au dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.

(2)Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luata de entitatea contractanta in temeiul alin. (1) in scopul excluderii atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

(3)In cazul in care in temeiul alin. (1), entitatile contractante aleg sa atribuie contracte separate, regimul juridic si actul normativ aplicabile atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecarei activitati avute in vedere.

Art. 44

In cazul in care entitatile contractante aleg sa atribuie un singur contract, se aplica prevederile art. 45, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective si sa nu fie luata de entitatea contractanta in scopul excluderii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 45

(1)In cazul contractelor care vizeaza o activitate care face obiectul prezentei legi si o alta activitate care face obiectul actelor normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

(2)In cazul contractelor care vizeaza o activitate care face obiectul prezentei legi si o alta activitate care face obiectul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

(3)In cazul contractelor prevazute la alin. (2), care includ achizitii sau alte elemente reglementate de actele normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012 in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

(4)Dispozitiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor si excluderilor prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

SUBSECTIUNEA 4:Paragraful 4 – Contracte sectoriale si concursuri de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internationale

Art. 46

(1)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale si concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau de securitate si pe care entitatea contractanta este obligata sa le atribuie sau sa le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevazute in prezenta lege, stabilite in unul dintre urmatoarele moduri:

a)printr-un acord sau intelegere internationala, incheiat in conformitate cu Tratatele, intre Romania si una sau mai multe tari terte ori subdiviziuni ale acestora, care vizeaza lucrari, produse sau servicii destinate implementarii sau exploatarii in comun a unui proiect de catre semnatari;

b)printr-un acord sau un aranjament international referitor la stationarea de trupe si care vizeaza operatorii economici ai unui stat membru sau ai unei tari terte;

c)de catre o organizatie internationala.

(2)Entitatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevazute la alin. (1) lit. a) existente in domeniul lor de activitate.

(3)ANAP are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2).

(4)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale si concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau de securitate si care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractanta in conformitate cu regulile in materie de achizitii stabilite de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, in cazul in care contractele sectoriale sau concursurile de solutii in cauza sunt finantate integral de organizatia sau institutia respectiva, precum si in cazul in care legislatia prevede altfel.

(5)In cazul contractelor sectoriale si al concursurilor de solutii care implici aspecte de aparare sau de securitate cofinantate in cea mai mare parte de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, partile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.

(6)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor de achizitie sectoriala/acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare si securitate nationala si pe care entitatea contractanta le atribuie unei organizatii internationale.

SECTIUNEA 3:Situatii speciale

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Contracte incheiate intre entitati contractante

Art. 47

(1)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale atribuite de o entitate contractanta unei persoane juridice de drept privat sau de drept public in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)entitatea contractanta exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;

b)mai mult de 80% din activitatile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre entitatea contractanta care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractanta;

c)nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia formelor de participare a capitalului privat care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.

(2)In sensul alin. (1) lit. a) se considera ca o entitate contractanta exercita asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii atunci cand exercita o influenta determinanta atat asupra obiectivelor strategice, cat si asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat si de o alta persoana juridica, ea insasi controlata in acelasi mod de catre entitatea contractanta.

(3)Prevederile alin. (1) se aplica si atunci cand o persoana juridica controlata care are calitatea de entitate contractanta atribuie un contract entitatii contractante care o controleaza sau unei alte persoane juridice controlate de aceeasi entitate contractanta, sub conditia sa nu existe participare privata directa la capitalul persoanei juridice careia i se atribuie contractul, cu exceptia formelor de participare a capitalului privat care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.

Art. 48

(1)Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de catre o entitate contractanta care nu exercita asupra acelei persoane juridice un control potrivit prevederilor art. 47 alin. (1), in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)entitatea contractanta exercita in comun cu alte entitati contractante asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;

b)mai mult de 80% din activitatile respectivei persoane juridice sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre entitatile contractante care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de aceleasi autoritati contractante;

c)nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia formelor de participare a capitalului privat care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.

(2)In sensul alin. (1) lit. a), entitatile contractante exercita in comun controlul asupra unei persoane juridice daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanti ai tuturor entitatilor contractante participante, aceeasi persoana avand dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entitatile contractante participante;

b)entitatile contractante sunt in masura sa exercite in comun o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice si a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;

c)persoana juridica controlata nu urmareste interese contrare celor ale autoritatilor contractante care o controleaza.

Art. 49

Prezenta lege nu este aplicabila contractelor incheiate exclusiv intre doua sau mai multe entitati contractante in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)contractul instituie sau pune in aplicare o cooperare intre entitatile contractante participante, cu scopul de a asigura ca serviciile publice a caror realizare trebuie sa o asigure sunt prestate in vederea indeplinirii unor obiective comune;

b)punerea in aplicare a cooperarii are la baza exclusiv consideratii de interes public;

c)entitatile contractante participante desfasoara pe piata libera mai putin de 20% din activitatile vizate de cooperare.

Art. 50

(1)Procentele prevazute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) si la art. 49 lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile suportate de persoana juridica sau de entitatea contractanta, dupa caz, in legatura cu servicii, produse si lucrari din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.

(2)In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (1), din cauza datei la care persoana juridica sau entitatea contractanta, dupa caz, a fost infiintata sau si-a inceput activitatea sau ca urmare a reorganizarii activitatilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevazute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) si la art. 49 lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, in special prin utilizarea previziunilor de afaceri.

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Contracte atribuite unei intreprinderi afiliate

Art. 51

(1)Prezenta lege nu este aplicabila atribuirii contractului sectorial:

a)de catre o entitate contractanta unei intreprinderi afiliate; sau

b)de catre o asociere de mai multe entitati contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, unei intreprinderi afiliate la una dintre entitatile contractante respective.

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:

a)in cazul unui contract sectorial de servicii, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri in domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a intreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractanta sau pentru intreprinderile cu care este afiliata;

b)in cazul unui contract sectorial de produse, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri in domeniul furnizarii de produse, din ultimii 3 ani, a intreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru entitatea contractanta sau pentru intreprinderile cu care este afiliata;

c)in cazul unui contract sectorial de lucrari, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri in domeniul lucrarilor, din ultimii 3 ani, a intreprinderii afiliate provine din executia de astfel de lucrari pentru entitatea contractanta sau pentru intreprinderile cu care este afiliata.

(3)In sensul prevederilor alin. (1) si (2), intreprindere afiliata reprezinta orice persoana care desfasoara activitati economice si care intra, in conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, in perimetrul de consolidare al entitatii contractante sau orice persoana care desfasoara activitati economice si care se afla in oricare din urmatoarele situatii:

a)entitatea contractanta exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra sa;

b)exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra unei entitati contractante;

c)impreuna cu entitatea contractanta, se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfasoara activitati economice; pentru notiunea de influenta dominanta, prevederile art. 3 alin. (1) lit. bb) se aplica in mod corespunzator.

(4)In cazul in care, in functie de data la care o intreprindere afiliata a fost infiintata sau si-a inceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibila pentru ultimii 3 ani, este suficient ca intreprinderea sa demonstreze ca cifra de afaceri prevazuta la alin. (2) este credibila, in special prin utilizarea previziunilor de afaceri.

(5)In cazul in care mai mult de o intreprindere afiliata la entitatea contractanta furnizeaza servicii sau lucrari identice sau Similare, procentajele prevazute la alin. (2) se calculeaza luand in considerare cifra totala de afaceri care rezulta din prestarea de servicii, furnizarea de produse sau executia de lucrari de Catre respectivele intreprinderi afiliate.

(6)Entitatile contractante au obligatia de a transmite ANAP orice informatii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) si (2).

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Contracte sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entitati contractante sau unei entitati contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

Art. 52

(1)Prezenta lege nu este aplicabila pentru atribuirea contractului sectorial:

a)de catre o asociere de mai multe entitati contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, uneia dintre entitatile contractante respective;

b)de catre o entitate contractanta unei asocieri de entitati contractante din care ea insasi face parte, infiintata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta.

(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca asocierea a fost infiintata pentru efectuarea activitatii in cauza pe o perioada de cel putin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a infiintat asocierea prevede ca entitatile contractante in cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioada cel putin egala cu cea mentionata.

(3)Entitatile contractante au obligatia de a transmite ANAP orice informatii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1).

SUBSECTIUNEA 4:Paragraful 4 – Servicii de cercetare si dezvoltare

Art. 53

Prezenta lege se aplica contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati; si

b)serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.

SUBSECTIUNEA 5:Paragraful 5 – Activitati expuse direct concurentei

Art. 54

(1)Prezenta lege nu este aplicabila pentru atribuirea contractelor sectoriale si concursurilor de solutii, in cazul in care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.

(2)In sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului ca o anumita activitate relevanta este sau nu expusa direct concurentei se stabileste de catre Comisia Europeana pe baza unei notificari/cereri formulate in acest sens de entitatea contractanta interesata, care va cuprinde toate informatiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente in legatura cu situatia existenta.

(3)Inainte de a se adresa Comisiei Europene, entitatea contractanta solicita in scris Consiliului Concurentei punctul de vedere cu privire la faptul ca o anumita activitate relevanta este sau nu expusa direct concurentei. Autoritatile de reglementare in domeniul activitatilor relevante au obligatia ca, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, sa furnizeze informatiile pe care acesta le considera necesare formularii punctului sau de vedere.

(4)Consiliul Concurentei va transmite punctul de vedere in termen de 30 de zile de la data primirii tuturor informatiilor necesare evaluarii expunerii directe la concurenta a activitatii relevante.

(5)Procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii prevazute la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

SUBSECTIUNEA 6:Paragraful 6 – Activitati de achizitie centralizata

Art. 55

(1)Entitatea contractanta nu aplica dispozitiile prezentei legi pentru achizitiile care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a)au ca obiect produse sau servicii achizitionate de la o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d);

b)au ca obiect lucrari, produse sau servicii achizitionate in temeiul unor contracte atribuite de catre o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d);

c)au ca obiect lucrari, produse sau servicii a caror achizitie se realizeaza prin utilizarea unui sistem dinamic de achizitii administrat de o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d);

d)au ca obiect lucrari, produse sau servicii achizitionate printr-un acord-cadru incheiat de o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d), in masura in care identitatea entitatii contractante a fost prevazuta in cuprinsul invitatiei la procedura concurentiala de ofertare publicate in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de catre unitatea de achizitii centralizate.

(2)In cazul prevazut la alin. (1), entitatea contractanta are obligatia de a aplica dispozitiile prezentei legi numai in ceea ce priveste activitatile pe care le realizeaza ea insasi, cum ar fi:

a)atribuirea unui contract in cadrul unui sistem dinamic de achizitii care este administrat de catre o unitate de achizitii centralizate;

b)incheierea unui contract subsecvent prin reluarea competitiei in executarea unui acord-cadru incheiat de catre o unitate de achizitii centralizate.

(3)Infiintarea de unitati de achizitii centralizate de catre entitati contractante si situatiile si conditiile in care acestea achizitioneaza lucrari, produse si/sau servicii se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4)Infiintarea de unitati de achizitii centralizate de catre entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), si situatiile si modul in care acestea achizitioneaza lucrari, produse si/sau servicii se stabilesc de catre entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), conform unor reguli proprii.

Art. 56

(1)Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de achizitii centralizate se realizeaza prin mijloace electronice de comunicare, in conformitate cu prevederile art. 78-81 si ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2)Entitatea contractanta nu are obligatia de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci cand, in conditiile stabilite prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 55 alin. (3) sau prin regulile proprii potrivit prevederilor art. 55 alin. (4), atribuie unei unitati de achizitii centralizate un contract sectorial de servicii avand ca obiect furnizarea de activitati de achizitie centralizate.

(3)Contractele sectoriale de servicii prevazute la alin. (2) pot include si furnizarea de activitati de achizitie auxiliare.

(4)Atribuirea contractelor sectoriale de servicii privind furnizarea de activitati de achizitie auxiliare altfel decat de catre o unitate de achizitii centralizate potrivit alin. (2) se realizeaza prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege in cazul contractelor sectoriale de servicii.

(5)Dispozitiile prezentei legi nu sunt aplicabile in cazul in care O unitate de achizitii centralizate furnizeaza activitati de achizitie centralizate sau un furnizor de servicii de achizitie furnizeaza activitati de achizitie auxiliare pentru o entitate contractanta altfel decat in temeiul unui contract sectorial.

SUBSECTIUNEA 7:Paragraful 7 – Achizitii realizate ocazional in comun

Art. 57

(1)Doua sau mai multe entitati contractante pot conveni sa efectueze in comun anumite achizitii specifice.

(2)In cazul in care o procedura de atribuire a unui contract sectorial este gestionata in intregime in comun, in numele si pe seama tuturor entitatilor contractante, acestea sunt responsabile in mod solidar pentru indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul prezentei legi.

(3)Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care o singura entitate contractanta gestioneaza procedura de atribuire a unui contract sectorial, actionand atat in nume propriu, cat si in numele si pe seama celorlalte entitati contractante.

(4)In cazul in care o procedura de atribuire a unui contract sectorial nu este gestionata in intregime in numele si pe seama entitatilor contractante, acestea sunt responsabile in mod solidar numai cu privire la activitatile efectuate in comun.

(5)In cazul prevazut la alin. (4), fiecare entitate contractanta este responsabila in mod individual pentru indeplinirea obligatiilor sale in temeiul prezentei legi in ceea ce priveste activitatile pe care le realizeaza in nume propriu.

SUBSECTIUNEA 8:Paragraful 8 – Achizitii care implica entitati contractante din alte state membre

Art. 58

(1)Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 47-52, entitatile contractante nationale pot actiona in comun cu entitati contractante din alte state membre pentru atribuirea contractelor sectoriale in conformitate cu dispozitiile art. 59-61.

(2)Entitatile contractante nationale nu vor folosi mijloacele si instrumentele reglementate de dispozitiile art. 59-61 in scopul evitarii aplicarii normelor imperative nationale de drept public care, in conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplica statutului sau activitatilor acestora.

Art. 59

(1)Entitatile contractante nationale au dreptul de a utiliza activitatile de achizitie centralizate furnizate de o unitate de achizitii centralizate dintr-un alt stat membru.

(2)Furnizarea activitatilor de achizitie centralizate de catre o unitate de achizitii centralizate dintr-un alt stat membru se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale a statului membru in care este situata unitatea de achizitii centralizate.

(3)Dispozitiile legislatiei nationale a statului membru in care este situata unitatea de achizitii centralizate se aplica, de asemenea, pentru:

a)atribuirea unui contract in cadrul unui sistem dinamic de achizitii;

b)incheierea unui contract subsecvent prin reluarea competitiei in executarea unui acord-cadru.

(4)Entitatile contractante nationale pot, impreuna cu entitati contractante din alte state membre, sa atribuie in comun un contract sectorial, sa incheie un acord-cadru sau sa administreze un sistem dinamic de achizitii, precum si, in masura in care identitatea entitatilor contractante a fost prevazuta in cuprinsul invitatiei la o procedura concurentiala de ofertare, sa incheie contracte sectoriale in executarea acordului-cadru sau in cadrul sistemului dinamic de achizitii.

(5)In cazul prevazut la alin. (4) si cu exceptia situatiei in care elementele necesare sunt stabilite printr-un acord international incheiat intre Romania si statul membru in cauza, entitatile contractante participante incheie un acord prin care stabilesc:

a)responsabilitatile partilor si dispozitiile de drept national aplicabile;

b)aspectele de organizare interna a procedurii de atribuire, inclusiv gestionarea procedurii, repartizarea lucrarilor, produselor sau serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate si incheierea contractelor.

Art. 60

(1)Entitatea contractanta participanta la o achizitie sectoriala realizata in conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (4) nu are obligatia de a aplica dispozitiile prezentei legi atunci cand achizitioneaza lucrari, produse sau servicii care fac obiectul achizitiei de la entitatea contractanta responsabila pentru gestionarea procedurii de atribuire.

(2)Entitatile contractante participante la o achizitie sectoriala realizata in conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (4) pot stabili, potrivit dispozitiilor art. 59 alin. (5) lit. a), repartizarea responsabilitatilor specifice intre acestea si pot conveni asupra aplicarii legislatiei nationale interne a oricaruia dintre statele membre in care sunt situate entitatile contractante participante.

(3)Modul de alocare a responsabilitatilor si legislatia nationala aplicabila se mentioneaza in documentatia de atribuire pentru contractele sectoriale atribuite in comun in conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (4).

Art. 61

(1)In cazul in care mai multe entitati contractante din Romania si alte State Membre au infiintat o entitate comuna, inclusiv o grupare europeana de cooperare teritoriala in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) sau o alta entitate in temeiul dreptului Uniunii Europene, entitatile contractante participante convin, prin decizie a organismului competent al entitatii comune, asupra aplicarii dispozitiilor de drept national in materie de achizitii sectoriale ale unuia dintre urmatoarele state membre:

a)statul membru in care entitatea comuna isi are sediul;

b)statul membru in care entitatea comuna isi desfasoara activitatile.

(2)Acordul prevazut la alin. (1) poate produce efecte pe o perioada nedeterminata, atunci cand este incorporat in actul constitutiv al entitatii comune, sau poate fi limitat la o perioada determinata, anumite tipuri de contracte sau una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.

CAPITOLUL III:Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire

SECTIUNEA 1:Operatori economici

Art. 62

Entitatile contractante au obligatia sa respecte toate principiile conform art. 2 alin. (2), in mod special un tratament egal si nediscriminatoriu, si sa actioneze intr-o maniera transparenta si proportionala.

Art. 63

(1)Entitatile contractante nu vor concepe sau Structura achizitiile sectoriale ori elemente ale acestora cu scopul exceptarii acestora de la aplicarea dispozitiilor prezentei legi sau al restrangerii artificiale a concurentei.

(2)In sensul alin. (1), se considera ca exista o restrangere artificiala a concurentei in cazul in care achizitia sectoriala ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza sau dezavantaja in mod nejustificat anumiti operatori economici.

Art. 64

(1)Entitatea contractanta precizeaza in documentatia de atribuire reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului sectorial sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective.

(2)In cazul prevazut la alin. (1), entitatea contractanta are totodata obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Art. 65

(1)Operatorii economici care, potrivit legislatiei statului in care sunt stabiliti, au dreptul sa presteze o anumita activitate inclusa in obiectul achizitiei sectoriale nu pot fi respinsi numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei statului membru in care se atribuie contractul, sunt obligati sa fie persoane fizice sau persoane juridice.

(2)In cazul contractelor sectoriale de servicii si de lucrari si al contractelor sectoriale de produse care includ si servicii sau lucrari sau operatiuni de amplasare si de instalare, entitatea contractanta poate obliga persoanele juridice sau alte entitati constituite intr-o alta forma de organizare prevazuta de dispozitiile legale sa indice, in cadrul ofertelor sau solicitarilor de participare, numele si calificarile profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului in cauza.

Art. 66

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de prezenta lege.

Art. 67

(1)Entitatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participa in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea unei oferte sau a unei solicitari de participare.

(2)Entitatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire, odata ce le-a fost atribuit contractul, sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica, cu conditia ca acest lucru sa fi fost prevazut in invitatia la procedura concurentiala de ofertare sau documentatia de atribuire si in masura in care o astfel de modificare este necesara pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie sectorial.

(3)Entitatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire, atunci cand este necesar si justificat din motive obiective, modul in care operatorii economici urmeaza sa indeplineasca cerintele referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala, in cazul participarii in comun la procedura de atribuire, cu respectarea principiului proportionalitatii.

(4)Entitatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire anumite conditii specifice privind executarea contractului sectorial sau a acordului-cadru, in cazul in care operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertantilor individuali, justificate de motive obiective si cu respectarea principiului proportionalitatii.

(5)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinte standard in legatura cu modalitatile de indeplinire de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire a cerintelor referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala.

Art. 68

(1)Entitatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta ori in solicitarea de participare:

a)partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze; si

b)datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

(2)Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire.

SECTIUNEA 2:Contracte rezervate

Art. 69

(1)Entitatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.

(2)In anuntul/invitatia de participare entitatea contractanta precizeaza explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.

SECTIUNEA 3:Confidentialitate

Art. 70

(1)Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea entitatii contractante, entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale, intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

(2)Dispozitiile alin. (1) nu afecteaza obligatiile entitatii contractante prevazute la art. 155 si art. 227-229 in legatura cu transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire si, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire catre candidati/ofertanti.

(3)Entitatea contractanta poate impune operatorilor economici anumite cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata intregii proceduri de atribuire, inclusiv informatiile puse la dispozitie in cadrul functionarii unui sistem de calificare, potrivit prevederilor art. 175, indiferent daca acesta a facut sau nu obiectul unui anunt privind existenta unui sistem de calificare utilizat ca modalitate de invitare la o procedura concurentiala de ofertare.

(4)Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).

(4)[textul din Art. 70, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

SECTIUNEA 4:Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 71

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, entitatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.

Art. 72

In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care personalul entitatii contractante sau al unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele entitatii contractante care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

Art. 73

(1)Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 72, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a)participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre Ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

b)participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c)participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura, sau se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d)situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e)situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

(2)In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Art. 74

Ofertantul declarat castigator cu care entitatea contractanta a incheiat contractul sectorial nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, in scopul indeplinirii contractului sectorial, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire sau angajati/fosti angajati ai entitatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care entitatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Art. 75

(1)In cazul in care entitatea contractanta identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 72, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta candidatului/ofertantului aflat in respectiva situatie o expunerea motivelor care, in opinia entitatii contractante, sunt de natura sa duca la un conflict de interese.

(2)In cazul prevazut la alin. (1), entitatea contractanta va solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3)In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), entitatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri precum: inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante.

Art. 76

(1)Entitatea contractanta precizeaza in documentatia de atribuire numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

(2)Entitatea contractanta publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, in cazul carora se publica doar numele.

Art. 77

Entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), pot stabili reguli proprii de evitare a conflictului de interese, astfel incat sa asigure respectarea principiilor prevazute art. 2 alin. (2).

SECTIUNEA 5:Reguli aplicabile comunicarilor

Art. 78

(1)Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

(2)Instrumentele si dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum si caracteristicile tehnice ale acestora trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie sa asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si sa nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbala poate fi utilizata pentru alte comunicari decat cele privind elementele esentiale ale unei proceduri de atribuire, cu conditia consemnarii in scris a principalelor elemente ale continutului comunicarii verbale, cu conditia respectarii principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

(4)In sensul dispozitiilor alin. (3), elementele esentiale ale procedurii de atribuire includ documentele achizitiei, solicitarile de participare, confirmarile interesului si ofertele.

(5)Continutul comunicarilor verbale cu ofertantii care ar putea avea un impact semnificativ asupra continutului si evaluarii ofertelor se consemneaza prin mijloace corespunzatoare, cum ar fi minute, inregistrari audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicarii.

Art. 79

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a asigura protejarea integritatii datelor si a confidentialitatii ofertelor si a solicitarilor de participare in cadrul tuturor operatiunilor de comunicare, transmitere si stocare a informatiilor.

(2)Continutul ofertelor si al solicitarilor de participare, precum si cel al planurilor/proiectelor in cazul concursurilor de solutii sunt confidentiale pana la data publicarii raportului procedurii.

(3)Entitatea contractanta ia cunostinta de continutul ofertelor, al solicitarilor de participare sau al planurilor/proiectelor in cazul Concursurilor de solutii numai de la data stabilita pentru deschiderea acestora.

Art. 80

(1)Entitatea contractanta are dreptul, daca este necesar, sa impuna utilizarea unor instrumente si dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter general, cu conditia sa ofere mijloace alternative de acces.

(2)Entitatea contractanta ofera mijloace alternative de acces adecvate daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a)ofera acces direct, liber, complet si gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele si dispozitivele prevazute la alin. (1) de la data publicarii invitatiei la procedura concurentiala de ofertare/invitatiei pentru confirmarea interesului; in cuprinsul invitatiei se specifica adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente si dispozitive;

b)asigura ca operatorii economici care nu au acces la instrumentele si dispozitivele prevazute la alin. (1) si nici posibilitatea de a le obtine in termenele stabilite, cu conditia ca lipsa accesului sa nu poata fi atribuita operatorului economic in cauza, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la dispozitie cu titlu gratuit online;

c)asigura disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronica a ofertelor.

Art. 81

Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc, cu luarea in considerare a progresului tehnologic, urmatoarele:

a)situatiile si conditiile in care este permisa folosirea altor mijloace de comunicare decat cele electronice;

b)regulile si cerintele care trebuie indeplinite de dispozitivele si instrumentele utilizate in legatura cu transmiterea si primirea ofertelor, a solicitarilor de participare sau a planurilor/proiectelor in cazul concursurilor de solutii, inclusiv situatiile si conditiile in care poate fi solicitata sau este necesara utilizarea semnaturii electronice extinse, precum si modalitatile de implementare a acesteia;

c)utilizarea unor standarde tehnice specifice in vederea asigurarii interoperabilitatii instrumentelor si dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronica.

CAPITOLUL IV:Modalitatile de atribuire

SECTIUNEA 1:Procedurile de atribuire

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Aplicarea procedurilor de atribuire

Art. 82

(1)Fara a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12 alin. (4), sunt urmatoarele:

a)licitatia deschisa;

b)licitatia restransa;

c)negocierea competitiva;

d)dialogul competitiv;

e)parteneriatul pentru inovare;

f)negocierea fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare;

g)concursul de solutii;

h)procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;

i)procedura simplificata.

(11)

[textul din Art. 82, alin. (1^1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 a fost abrogat la 13-iul-2020 de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta 114/2020]

(2)Entitatea contractanta atribuie contractele sectoriale/acordurile-cadru in cazul in care valoarea estimata este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 12 alin. (1) prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva sau dialog competitiv.

(3)Entitatea contractanta are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare exclusiv in conditiile prevazute la art. 108-116.

(4)Entitatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare exclusiv in cazurile si conditiile prevazute la art. 117.

(5)Entitatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii exclusiv in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. i) si art. 118-123.

(6)Entitatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice in conditiile prevazute la art. 124 si 125.

Art. 83

(1)Invitatia la procedura concurentiala de ofertare se poate face prin unul dintre urmatoarele mijloace:

a)printr-un anunt orientativ periodic, in conformitate cu prevederile art. 152, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva;

b)printr-un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 153, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva, ori in cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare;

c)printr-un anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 154, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin oricare dintre procedurile reglementate de prezenta lege.

(2)In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), operatorii economici care si-au manifestat interesul in urma publicarii anuntului orientativ periodic sunt invitati ulterior sa isi confirme interesul in scris prin intermediul unei invitatii pentru confirmarea interesului, in conformitate cu prevederile art. 161.

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Licitatia deschisa

Art. 84

In cadrul procedurii de licitatie deschisa, orice operator economic are dreptul de a depune oferta in urma publicarii unui anunt de participare.

Art. 85

Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. c) si art. 154 alin. (3). prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

Art. 86

(1)Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.

(2)Entitatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Art. 87

(1)Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 35 de zile.

(2)In cazul in care entitatea contractanta a publicat un anunt orientativ periodic care nu a fost utilizat in sine ca mijloc de invitatie la procedura concurentiala de ofertare, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) la cel putin 15 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)anuntul mentionat la partea introductiva a prezentului alineat a inclus, pe langa informatiile obligatorii, si pe cele suplimentare care trebuie incluse intr-un anunt orientativ periodic utilizat in sine ca mijloc de invitatie la procedura concurentiala de ofertare, in masura in care informatiile din urma erau disponibile la momentul publicarii lui;

b)anuntul orientativ periodic a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.

(3)In cazul in care o situatie de urgenta survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de catre entitatea contractanta si care nu sunt imputabile acesteia face imposibila de respectat perioada prevazuta la alin. (1), entitatea contractanta poate stabili o perioada redusa pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, cu conditia demonstrarii in mod corespunzator a respectivei situatii de urgenta.

(4)Entitatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevazuta la alin. (1) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.

Art. 88

Ofertantul depune oferta elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de DUAE sau alte documente solicitate prin care ofertantul furnizeaza informatii privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Licitatia restransa

Art. 89

In cadrul procedurii de licitatie restransa, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca raspuns la o invitatie la procedura concurentiala de ofertare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferta in etapa ulterioara.

Art. 90

Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unei invitatii la procedura concurentiala de ofertare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) si art. 156, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare, insotite de DUAE sau alte documente prin care operatorul economic furnizeaza informatii privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

Art. 91

(1)Procedura de licitatie restransa se desfasoara, de regula, in doua etape obligatorii:

a)etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b)etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2)In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte in etapa a doua, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.

(3)Entitatea contractanta are obligatia de a indica in invitatia la procedura concurentiala de ofertare criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite sa depuna oferte in etapa a doua a procedurii si, daca este cazul, numarul maxim.

(4)Numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (2) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5.

(5)Atunci cand selecteaza candidatii, entitatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de calificare si selectie prevazute in invitatia la procedura concurentiala de ofertare.

(6)In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(7)Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4).

(8)In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

(9)Entitatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.

(10)Entitatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in invitatia la procedura concurentiala de ofertare si in documentatia de atribuire.

Art. 92

(1)Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, dupa caz, data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului, si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si in niciun caz nu poate fi mai mica de 15 zile.

(2)Termenul-limita pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord intre entitatea contractanta si candidatii selectati, asigurandu-se ca toti candidatii selectati sa aiba la dispozitie acelasi termen pentru pregatirea si transmiterea ofertelor.

(3)In lipsa unui acord cu privire la termenul-limita pentru primirea ofertelor, stabilit in conformitate cu alin. (2), acesta este de cel putin 10 zile de la data la care a fost trimisa invitatia de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

SUBSECTIUNEA 4:Paragraful 4 – Negocierea competitiva

Art. 93

In cadrul procedurii de negociere competitiva, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca raspuns la o invitatie la procedura concurentiala de ofertare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora entitatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Art. 94

Negocierea competitiva se initiaza prin transmiterea spre publicare a unei invitatii la procedura concurentiala de ofertare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) si art. 156, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

Art. 95

(1)Procedura de negociere competitiva se desfasoara, de regula, in doua etape:

a)etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b)etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele minime stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 96 alin. (2) si negocierile in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2)In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.

(3)Entitatea contractanta are obligatia de a indica in invitatia la procedura concurentiala de ofertare criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite sa depuna oferte initiale in etapa a doua a procedurii si, daca este cazul, numarul maxim.

(4)Numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.

(5)Atunci cand selecteaza candidatii, entitatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de selectie prevazute in invitatia la procedura concurentiala de ofertare.

(6)In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(7)Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4).

(8)In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

(9)Entitatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un ofertant/candidat care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.

(10)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), entitatea contractanta poate atribui contractul sectorial/acordul-cadru pe baza ofertelor initiale, fara parcurgerea negocierii prevazute la alin. (1) lit. b), in cazul in care si-a rezervat aceasta posibilitate prin invitatia la procedura concurentiala de ofertare.

(11)Entitatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in invitatia la procedura concurentiala de ofertare si in documentatia de atribuire.

Art. 96

(1)In cuprinsul documentatiei de atribuire, entitatea contractanta defineste obiectul achizitiei sectoriale prin descrierea necesitatilor entitatii contractante si a specificatiilor tehnice solicitate pentru produsele, lucrarile sau serviciile care urmeaza a fi achizitionate si stabileste criteriul de atribuire si factorii de evaluare.

(2)In cadrul descrierii elementelor prevazute la alin. (1), entitatea contractanta stabileste care sunt cerintele minime pe care ofertele trebuie sa le indeplineasca.

(3)Informatiile furnizate prin documentatia de atribuire trebuie sa fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici sa determine natura si obiectul general al achizitiei sectoriale si, pe baza acestora, sa decida transmiterea unei solicitari de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.

Art. 97

(1)Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, dupa caz, data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului, daca se utilizeaza un anunt orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si nu poate fi in niciun caz mai mica de 15 zile.

(2)Termenul-limita pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord intre entitatea contractanta si candidatii selectati, asigurandu-se ca toti candidatii selectati sa aiba la dispozitie acelasi termen pentru pregatirea si transmiterea ofertelor.

(3)In lipsa unui acord cu privire la termenul-limita pentru primirea ofertelor, stabilit in conformitate cu alin. (2), acesta este de cel putin 10 zile de la data la care a fost trimisa invitatia de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

Art. 98

(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 95 alin. (10), entitatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

(2)Cerintele minime stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 96 alin. (2), criteriul de atribuire si factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.

(3)Pe durata negocierilor, entitatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj in raport cu ceilalti.

(4)Entitatea contractata informeaza in scris toti ofertantii ale caror oferte nu au fost eliminate din competitie potrivit alin. (8) si (9) in legatura cu orice modificari ale documentatiei de atribuire, cu exceptia prevederilor referitoare la cerintele minime stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 96 alin. (2), care nu pot fi modificate.

(5)In urma modificarilor prevazute la alin. (4), entitatea contractanta acorda o perioada suficienta ofertantilor pentru imbunatatirea ofertelor si retransmiterea ofertelor imbunatatite, daca este cazul.

(6)Entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti participanti informatii confidentiale comunicate de un candidat sau ofertant care participa la negocieri, fara acordul scris al acestuia.

(7)Acordul prevazut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii confidentiale.

(8)Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte care urmeaza sa fie negociate.

(9)Reducerea numarului de oferte potrivit dispozitiilor alin. (8) se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti prin invitatia la procedura concurentiala de ofertare sau documentatia de atribuire.

(10)Aplicarea optiunii prevazute la alin. (8) trebuie indicata de entitatea contractanta in cadrul invitatiei la procedura concurentiala de ofertare sau documentatiei de atribuire.

(11)In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa incheie negocierile, aceasta ii informeaza pe ofertantii ramasi in competitie si stabileste un termen pentru depunerea unor oferte noi sau revizuite, care reprezinta ofertele finale.

(12)Entitatea contractanta verifica daca ofertele finale prevazute la alin. (11) respecta cerintele minime stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 96 alin. (2) si celelalte cerinte prevazute in documentatia de atribuire, evalueaza ofertele finale si atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

 

SUBSECTIUNEA 5:Paragraful 5 – Dialogul competitiv

Art. 99

In cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidatii ramasi la sfarsitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.

Art. 100

Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) si art. 156 prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

Art. 101

(1)Procedura de dialog competitiv se desfasoara, de regula, in 3 etape:

a)etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b)etapa dialogului cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante si pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;

c)etapa depunerii ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si a evaluarii acestora prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2)In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte in etapa de dialog, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.

(3)Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua a procedurii si, daca este cazul, numarul maxim.

(4)Numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

(5)Atunci cand selecteaza candidatii, entitatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de calificare si selectie prevazute in documentatia de atribuire.

(6)In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(7)Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4).

(8)In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

(9)Entitatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a fost selectat.

(10)In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. b), entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale.

Art. 102

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, dupa caz, data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului, daca se utilizeaza un anunt orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si nu poate fi in niciun caz mai mica de 15 zile.

Art. 103

(1)Entitatea contractanta isi stabileste si defineste necesitatile si cerintele prin anuntul de participare si/sau printr-un document descriptiv.

(2)Entitatea contractanta stabileste si defineste in cadrul anuntului de participare si/sau al documentului descriptiv prevazut la alin. (1) criteriul de atribuire si factorii de evaluare alesi, precum si un termen orientativ pentru desfasurarea procedurii de atribuire.

(3)Criteriile de atribuire utilizate in cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost prevazute la art. 209 alin. (3) lit. c) si d).

Art. 104

(1)Entitatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.

(2)Numai candidatii selectati de entitatea contractanta in urma finalizarii etapei prevazute la art. 101 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa dialogului.

(3)In cadrul dialogului, entitatea contractanta si candidatii selectati pot discuta toate aspectele referitoare la achizitie.

(4)Pe durata dialogului, entitatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanti un avantaj in raport cu ceilalti.

(5)Entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti candidati solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un candidat care participa la dialog, fara acordul scris al acestuia.

(6)Acordul prevazut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii confidentiale.

Art. 105

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

(2)Reducerea numarului de solutii potrivit dispozitiilor alin. (1) se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare si/sau documentul descriptiv prevazut la art. 103 alin. (1).

(3)Aplicarea optiunii prevazute la alin. (1) trebuie indicata de entitatea contractanta in cadrul anuntului de participare si/sau al documentului descriptiv prevazut la art. 103 alin. (1).

(4)Entitatea contractanta continua dialogul pana cand este in masura sa identifice solutia/solutiile apte sa satisfaca necesitatile sale.

(5)Dupa ce a declarat incheiata etapa dialogului si a informat in acest sens candidatii ramasi in competitie, entitatea contractanta ii invita pe fiecare dintre acestia sa depuna ofertele finale pe baza solutiei sau solutiilor prezentate si specificate in cursul dialogului.

(6)Ofertele finale prevazute la alin. (5) cuprind toate elementele solicitate si necesare pentru realizarea proiectului.

(7)Entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.

(8)Clarificarile, precizarile si imbunatatirile prevazute la alin. (7), precum si orice informatii suplimentare transmise de ofertant nu pot sa conduca la modificarea elementelor esentiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite in anuntul de participare si/sau documentul descriptiv prevazut la art. 103 alin. (1), in cazul in care modificarea acestor elemente, necesitati si cerinte este susceptibila a denatura concurenta sau a avea un efect discriminatoriu.

Art. 106

(1)Entitatea contractanta evalueaza ofertele primite pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare si/sau in documentul descriptiv prevazut la art. 103 alin. (1).

(2)La solicitarea entitatii contractante, se pot desfasura negocieri cu ofertantul a carui oferta finala a fost desemnata ca prezentand cel mai bun raport calitate-pret in urma aplicarii factorilor de evaluare stabiliti de entitatea contractanta, avand ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau conditii incluse in oferta in vederea stabilirii clauzelor contractului, cu conditia ca aceste negocieri sa nu conduca la modificari substantiale ale aspectelor esentiale ale ofertei sau ale achizitiei sectoriale, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite prin anuntul de participare si/sau documentul descriptiv prevazut la art. 103 alin. (1) si sa nu riste sa denatureze concurenta sau sa conduca la discriminare.

Art. 107

Entitatea contractanta poate prevedea prime sau plati pentru participantii la dialog in conditiile stabilite prin documentele achizitiei.

 

SUBSECTIUNEA 6:Paragraful 6 – Parteneriatul pentru inovare

Art. 108

In cadrul parteneriatului pentru inovare, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora entitatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Art. 109

Parteneriatul pentru inovare se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) si art. 155, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

Art. 110

(1)Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in 3 etape:

a)etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b)etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 111 alin. (3);

c)etapa negocierilor in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2)Entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.

(3)Entitatea contractanta are obligatia de a indica in invitatia la procedura concurentiala de ofertare criteriile de selectie si regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice pentru selectia candidatilor, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa-i invite in etapa a doua a procedurii si, dupa caz, numarul maxim.

(4)Numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

(5)Atunci cand selecteaza candidatii, entitatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de calificare si selectie prevazute in invitatia la procedura concurentiala de ofertare.

(6)In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un numar minim de candidati.

(7)In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(8)Entitatea contractanta are obligatia de invita in etapa a doua cel putin un numar de candidati egal cu numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4).

(9)In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate sau de a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

(10)In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. b), entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor o invitatie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

Art. 111

(1)Entitatea contractanta aplica parteneriatul pentru inovare atunci cand identifica necesitatea dezvoltarii si achizitiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfacuta de solutiile disponibile pe piata la un anumit moment.

(2)In cuprinsul documentatiei de atribuire, entitatea contractanta descrie necesitatile cu privire la produsul, serviciul sau lucrarile inovatoare care nu pot fi satisfacute prin achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor disponibile pe piata la acel moment.

(3)In cadrul descrierii elementelor prevazute la alin. (2), entitatea contractanta stabileste care sunt cerintele minime in legatura cu acestea pe care ofertele trebuie sa le indeplineasca.

(4)Informatiile furnizate prin documentele achizitiei trebuie sa fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici sa determine natura si obiectul solutiei solicitate si, pe baza acestora, sa decida transmiterea unei solicitari de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.

(5)Entitatea contractanta poate decide sa implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai multi parteneri care desfasoara separat activitati de cercetare si dezvoltare.

(6)Criteriile de atribuire utilizate in cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 209 alin. (3) lit. c) si d).

Art. 112

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si nu poate fi in niciun caz mai mica de 15 zile.

Art. 113

Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrari inovatoare si achizitia ulterioara a produselor, serviciilor sau lucrarilor rezultate, cu conditia ca acestea sa corespunda nivelurilor de performanta si costurilor maxime convenite intre entitatea contractanta si participanti.

Art. 114

(1)Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in faze succesive, urmand succesiunea stadiilor din procesul de cercetare si de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrarilor.

(2)In cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc Obiective intermediare care trebuie realizate de catre parteneri, precum si plata pretului in transe corespunzatoare.

(3)Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), entitatea contractanta poate decide dupa fiecare faza sa inceteze parteneriatul pentru inovare sau, in cazul unui parteneriat pentru inovare incheiat cu mai multi parteneri, sa reduca numarul de parteneri prin incetarea anumitor contracte individuale, cu conditia ca entitatea contractanta sa fi mentionat in documentatia de atribuire aceste posibilitati, precum si conditiile aplicarii acestora.

Art. 115

(1)In legatura cu calificarea si selectia candidatilor, entitatea contractanta stabileste in special criterii legate de capacitatea candidatilor in domeniul cercetarii si dezvoltarii, elaborarii de solutii inovatoare si implementarii acestora.

(2)Numai candidatii selectati de entitatea contractanta in urma finalizarii etapei prevazute la art. 110 alin. (1) lit. a) pot prezenta proiecte de cercetare si inovare care sa raspunda necesitatilor identificate de entitatea contractanta care nu pot fi satisfacute de solutiile existente.

(3)In cadrul documentatiei de atribuire, entitatea contractanta defineste regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuala.

(4)In cazul parteneriatului pentru inovare incheiat cu mai multi parteneri, entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti parteneri solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un partener in cadrul parteneriatului, fara acordul acestuia.

(5)Acordul prevazut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.

(6)Entitatea contractanta se asigura ca structura parteneriatului si, in special, durata si valoarea diferitelor faze ale acestuia reflecta gradul de inovatie al solutiei propuse si succesiunea activitatilor de cercetare si inovare necesare pentru dezvoltarea unei solutii inovatoare care nu este disponibila pe piata.

(7)Valoarea estimata a produselor, serviciilor sau lucrarilor nu trebuie sa fie disproportionata in raport cu investitiile necesare pentru dezvoltarea acestora.

Art. 116

(1)Entitatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

(2)Cerintele minime stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 111 alin. (3), criteriul de atribuire si factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.

(3)Pe durata negocierilor, entitatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal fata de toti ofertantii si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj in raport cu ceilalti.

(4)Entitatea contractanta informeaza in scris toti ofertantii ale caror oferte nu au fost eliminate din competitie potrivit alin. (8) si (9) in legatura cu orice modificari ale specificatiilor tehnice sau ale altor documente ale achizitiei sectoriale, cu exceptia prevederilor referitoare la cerintele minime stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 111 alin. (3), care nu pot fi modificate.

(5)In urma modificarilor prevazute la alin. (4), entitatea contractanta acorda o perioada suficienta ofertantilor pentru imbunatatirea ofertelor si retransmiterea ofertelor imbunatatite, daca este cazul.

(6)Entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti participanti informatii confidentiale comunicate de un candidat sau ofertant care participa la negocieri, fara acordul scris al acestuia.

(7)Acordul prevazut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.

(8)Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte care urmeaza sa fie negociate.

(9)Reducerea numarului de oferte potrivit dispozitiilor alin. (8) se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabilitii prin anuntul de participare sau alt document al achizitiei.

(10)Aplicarea optiunii prevazute la alin. (8) trebuie indicata de entitatea contractanta in cadrul anuntului de participare sau al altui document al achizitiei.

 

SUBSECTIUNEA 7:Paragraful 7 – Negocierea fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare

Art. 117

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar intr-unul din urmatoarele cazuri:

a)daca in cadrul unei proceduri cu invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare organizata pentru achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor respective nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neadecvate, cu conditia sa nu se modifice in mod substantial conditiile initiale ale achizitiei sectoriale;

b)daca contractul este atribuit exclusiv in scop de cercetare stiintifica, experimental, de studiu sau de dezvoltare, si nu in scopul asigurarii unui profit sau al recuperarii costurilor cu cercetarea si dezvoltarea si in masura in care atribuirea unui astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmaresc, in special, aceste obiective;

c)daca lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de catre un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2);

d)ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau procedura simplificata nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a entitatii contractante, in situatii in care se impune interventia imediata, entitatea contractanta are dreptul de a realiza achizitia publica in paralel cu aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;

e)atunci cand este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii produselor sau instalatiilor existente si numai daca schimbarea contractantului initial ar pune entitatea contractanta in situatia de a achizitiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultati tehnice disproportionate de utilizare si intretinere;

f)atunci cand, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrari sau de servicii, entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari sau servicii noi si numai daca se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la alin. (3);

g)pentru produsele cotate si achizitionate pe o piata de marfuri.

h)atunci cand este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp;

i)pentru cumpararea de produse sau servicii in conditii speciale avantajoase de la un operator economic care inceteaza definitiv activitatile comerciale sau care se afla intr-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau intr-o procedura similara;

j)atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul sectorial de servicii urmeaza sa fie atribuit, conform regulilor stabilite in cadrul concursului de solutii respectiv, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv; in acest din urma caz, entitatea contractanta are obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori.

(2)Motivele prevazute la alin. (1) lit. c) sunt urmatoarele:

a)scopul achizitiei este crearea sau achizitionarea unei opere de arta sau unei reprezentatii artistice unice;

b)concurenta lipseste din motive tehnice;

c)protectia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala.

(3)Conditiile prevazute la alin. (1) lit. f) sunt urmatoarele:

a)atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in documentele achizitiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului initial;

b)valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor noi care pot fi achizitionate ulterior;

c)in invitatia prealabila la o procedura concurentiala de ofertare pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca entitatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.

(4)Entitatea contractanta poate aplica procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare in cazul prevazut la alin. (1) lit. c) numai daca, in legatura cu motivele prevazute la alin. (2) lit. b) si c), nu exista o solutie alternativa sau inlocuitoare rezonabila din punct de vedere functional, iar absenta concurentei sau protectia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrangeri artificiale de catre entitatea contractanta a parametrilor achizitiei in vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinte specifice privind interoperabilitatea care trebuie indeplinite pentru a asigura functionarea lucrarilor, produselor sau serviciilor care urmeaza a fi achizitionate.

(5)In sensul alin. (4), o solutie alternativa sau rezonabila poate consta in utilizarea unor canale de distributie alternative pe teritoriul Romaniei ori in afara acestuia sau achizitia unor lucrari, produse sau servicii comparabile din punct de vedere functional.

(6)In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), entitatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare.

SUBSECTIUNEA 8:Paragraful 8 – Concursul de solutii

Art. 118

Concursul de solutii poate fi organizat in una dintre urmatoarele modalitati:

a)in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract sectorial de servicii;

b)ca o procedura de atribuire distincta cu premii sau plati acordate participantilor.

Art. 119

(1)Concursul de solutii se initiaza prin publicarea de catre entitatea contractanta a unui anunt de concurs prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte. Art. 156-158 se aplica si anunturilor privind concursurile de solutii.

(2)In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa atribuie un contract subsecvent de achizitie de servicii ca urmare a unei proceduri de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare, potrivit dispozitiilor art. 117 alin. (1) lit. j), entitatea contractanta indica acest lucru in anuntul de concurs.

(3)Entitatea contractanta care a organizat un concurs de solutii transmite spre publicare un anunt cu privire la rezultatele concursului si trebuie sa fie in masura sa faca dovada datei transmiterii anuntului.

(4)Anuntul privind rezultatele unui concurs de solutii este transmis Oficiului pentru Publicatii al Uniunii Europene in termen de 30 de zile de la data incheierii concursului de solutii.

(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul in care comunicarea informatiilor privind rezultatul concursului ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale, ar fi contrara interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unei intreprinderi publice sau private ori ar putea aduce atingere concurentei loiale intre prestatorii de servicii, publicarea acestor informatii nu este obligatorie.

Art. 120

In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa limiteze numarul de participanti in cadrul unui concurs de solutii, entitatea contractanta stabileste criterii de calificare si selectie clare, obiective si nediscriminatorii, care trebuie sa fie precizate in mod explicit in documentele achizitiei, iar in toate cazurile, numarul de candidati invitati sa participe este suficient pentru a asigura o concurenta reala.

Art. 121

(1)In scopul evaluarii proiectelor prezentate in cadrul unui concurs de solutii, entitatea contractanta numeste un juriu alcatuit exclusiv din persoane fizice independente fata de participantii la concurs.

(2)In cazul in care participantilor la concurs li se solicita o anumita calificare profesionala, cel putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa detina calificarea respectiva sau o calificare echivalenta.

Art. 122

(1)Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite.

(2)Juriul are obligatia de a evalua, in mod anonim si exclusiv pe baza criteriilor indicate in anuntul de concurs, planurile si proiectele depuse de candidati.

(3)Anonimatul este mentinut pana la momentul in care juriul adopta o decizie sau formuleaza o opinie.

(4)Pe baza evaluarii calitative a fiecarui proiect, juriul stabileste clasamentul proiectelor, precum si observatiile si aspectele care ar trebui clarificate, intr-un raport semnat de toti membrii juriului.

(5)Candidatii pot fi invitati, daca este necesar, sa raspunda intrebarilor consemnate in raportul intocmit de juriu, in vederea clarificarii oricarui aspect privind proiectele.

(6)Juriul are obligatia de a redacta un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului si candidati.

Art. 123

Regulile detaliate de organizare a concursului de solutii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

SUBSECTIUNEA 9:Paragraful 9 – Servicii sociale si alte servicii specifice

Art. 124

(1)Procedura de atribuire prevazuta la art. 82 alin. (1) lit. h), aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice prevazute in anexa nr. 2, este o procedura proprie, entitatea contractanta avand obligatia respectarii principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

(2)In aplicarea dispozitiilor prevazute la alin. (1), in cazul achizitiilor a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea contractanta are urmatoarele obligatii suplimentare:

a)de a-si face cunoscuta intentia de a achizitiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunt de participare, fie prin intermediul unui anunt orientativ periodic, care se publica in mod continuu, fie prin intermediul unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, care se publica in mod continuu;

b)de a publica un anunt de atribuire a contractului.

(3)Anunturile prevazute la alin. (2) se publica cu respectarea formularelor-standard stabilite de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE si contin informatiile prevazute in anexa XVIII, respectiv in partea A, B, C sau D din respectiva directiva.

(4)Alternativ publicarii unor anunturi de atribuire individuale, entitatea contractanta are dreptul de a grupa trimestrial anunturile de atribuire prevazute la alin. (2) lit. b), caz in care entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.

(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a), in cazurile si conditiile prevazute la art. 117, entitatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 12 alin. (1) lit. c); obligatia prevazuta la alin. (2) lit. b) ramane aplicabila.

(6)Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, si cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 12 alin. (1) lit. c) este cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 209 alin. (3) lit. c) si d), tinandu-se seama de criteriile de calitate si de sustenabilitate ale serviciilor sociale.

Art. 125

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor sectoriale avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 124 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.

(2)Operatorii economici carora le poate fi rezervata participarea la procedurile de atribuire prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)scopul pentru care a fost infiintat operatorul economic este indeplinirea unor obiective in domeniul serviciilor publice, in legatura cu prestarea serviciilor prevazute la alin. (1);

b)profitul obtinut de operatorul economic este reinvestit in vederea indeplinirii scopului pentru care acesta a fost infiintat; in cazul in care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazeaza pe considerente legate de participarea angajatilor la beneficiile activitatii operatorului economic;

c)organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care detin operatorul economic care executa contractul se bazeaza pe principiul participarii angajatilor in cadrul structurilor care detin operatorul economic sau necesita participarea activa a angajatilor, a utilizatorilor sau a altor entitati interesate;

d)operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile in cauza de catre entitatea contractanta respectiva, in temeiul prezentului articol, in ultimii 3 ani.

(3)Durata maxima a contractelor sectoriale prevazute la alin. (1) este de 3 ani.

(4)In cuprinsul anunturilor prevazute la art. 124 alin. (1) lit. a) publicate in vederea atribuirii contractelor sectoriale prevazute la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol.

SUBSECTIUNEA 10:Paragraful 10 – Procedura simplificata

Art. 126

(1)Entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) aplica procedura simplificata in conditiile prevazute la art. 12 alin. (2).

(2)Procedura simplificata se initiaza prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat insotit de documentatia de atribuire aferenta.

(3)Entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) au obligatia de a stabili perioada de depunere a ofertelor iii functie de complexitatea contractului de achizitie publica/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate prin documentele achizitiei.

(4)Entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) pot decide desfasurarea procedurii simplificate:

a)fie intr-o etapa;

b)fie in mai multe etape care presupun atat selectia candidatilor, cat si negocierea si evaluarea ofertelor.

(41)In cazul prevazut la alin. (4) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare simplificat si in documentatia de atribuire.

(5)Conform alin. (4) lit. a) si fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (3), perioada minima intre data transmiterii anuntului de participare la procedura simplificata si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin:

a)10 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii sau produse;

b)6 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa;

c)15 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari.

(6)In cazul prevazut la alin. (4) lit. b), daca entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) decid organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect il precizeaza in anuntul de participare simplificat.

(7)In cazul prevazut la alin. (4) lit. b), entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) au obligatia de a transmite anuntul de participare simplificat spre publicare in SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data-limita pentru depunerea solicitarilor de participare.

(8)In cazul prevazut la alin. (4) lit. b), entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) au obligatia de a transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(9)In etapa a doua a situatiei prevazute la alin. (4) lit. b), perioada minima intre data transmiterii invitatiei de participare si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 10 zile. In cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa perioada minima este de cel putin 6 zile.

(10)In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) face imposibil de respectat perioadele prevazute la alin. (5) sau (9), respectivele entitati pot stabili o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mica de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, respectiv transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, in cazul unui contract de achizitie publica de lucrari.

(11)Daca entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) decid sa solicite criterii de calificare si selectie, entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) pot solicita doar cerinte privind:

a)motive de excludere, in conformitate cu capitolul V, sectiunea a 6-a, paragraful 2;

b)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu art. 186;

c)experienta similara, in conformitate cu art. 192 lit. a) si b).

(12)Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili conditii si modalitati suplimentare de aplicare a procedurii simplificate.

(12)[textul din Art. 126, alin. (12) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 10 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. II, punctul 26. din Ordonanta urgenta 107/2017]

(13)[textul din Art. 126, alin. (13) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 10 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. II, punctul 26. din Ordonanta urgenta 107/2017]

Art. 1261

(1)Entitatile contractante aplica mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

(2)Mecanismul informatic prevazut la alin. (1) consta in acordarea accesului entitatilor contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanti in SEAP.

SECTIUNEA 2:Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Acordul-cadru

Art. 127

Entitatea contractanta atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 82.

Art. 128

(1)Durata unui acord-cadru nu poate depasi 8 ani, cu exceptia cazurilor exceptionale pe care entitatea contractanta le justifica temeinic, in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

(2)Entitatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau, dupa caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea unor nome si criterii obiective care pot include reluarea procedurii intre acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru.

(3)Criteriile de calificare si selectie, criteriul de atribuire si factorii de evaluare sunt prevazuti in documentele achizitiei pentru acordul-cadru.

(4)Entitatile contractante atribuie acorduri-cadru cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) fara sa impiedice, sa restranga sau sa denatureze concurenta intre operatorii economici.

(5)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc conditiile si modalitatile de atribuire a acordului-cadru.

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Sistemul dinamic de achizitii

Art. 129

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achizitii pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile entitatii contractante.

(2)Sistemul dinamic de achizitii este organizat si functioneaza in integralitate ca un proces electronic si este deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie.

(3)Sistemul dinamic de achizitii poate fi impartit pe categorii de produse, lucrari sau servicii care sunt definite in mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achizitiilor care urmeaza a fi realizate in cadrul categoriei in cauza, caracteristici care pot include referinte la dimensiunea maxima admisibila a contractelor subsecvente specifice sau la o anumita zona geografica in care contractele subsecvente specifice vor fi executate.

Art. 130

(1)Pentru efectuarea unei achizitii in cadrul unui sistem dinamic de achizitii, entitatea contractanta aplica regulile licitatiei restranse, precum si regulile specifice prevazute in cuprinsul prezentului paragraf.

(2)Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie sunt admisi in sistem, entitatea contractanta neavand dreptul de a limita numarul de candidati care vor fi admisi in cadrul sistemului.

(3)In cazul in care entitatea contractanta a impartit sistemul pe categorii de produse, lucrari sau servicii in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3), entitatea contractanta specifica criteriile de calificare si selectie aplicabile pentru fiecare categorie.

Art. 131

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a respecta urmatoarele termene:

a)perioada minima pentru depunerea solicitarilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, de la data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului daca se utilizeaza un anunt orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura concurentiala de ofertare, si nu poate fi in niciun caz mai mic de 15 zile;

b)perioada minima pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa de depunere a ofertelor.

(2)Din momentul transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achizitie specifica in cadrul unui sistem dinamic de achizitii nu se mai aplica alte termene pentru depunerea solicitarilor de participare.

Art. 132

Toate comunicarile in cadrul unui sistem dinamic de achizitii se realizeaza exclusiv prin mijloace electronice, in conformitate cu dispozitiile art. 78 alin. (1) si (2), art. 79 si 80 si ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 133

La atribuirea contractelor in cadrul unui sistem dinamic de achizitii, entitatea contractanta are urmatoarele obligatii:

a)de a publica o invitatie la o procedura concurentiala de ofertare in care se precizeaza in mod clar faptul ca pentru atribuirea contractului sectorial/contractelor sectoriale se utilizeaza un sistem dinamic de achizitii;

b)de a indica in documentele achizitiei cel putin natura si cantitatea estimata a achizitiilor avute in vedere, precum si toate informatiile necesare privind sistemul dinamic de achizitii, inclusiv cu privire la modul de functionare a acestuia, echipamentele electronice utilizate si modalitatile si specificatiile tehnice de conectare;

c)de a indica orice impartire pe categorii de produse, lucrari sau servicii si caracteristicile care le definesc;

d)de a permite, in conformitate cu dispozitiile art. 160, pe toata perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii, incepand cu momentul publicarii invitatiei la o procedura concurentiala de ofertare si pana la inchiderea sistemului, accesul nerestrictionat, direct si complet la continutul documentelor achizitiei.

Art. 134

(1)Dupa lansarea sistemului dinamic de achizitii si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, in conditiile prevazute la art. 130 si 131, entitatea contractanta are obligatia de a permite oricarui operator economic interesat sa depuna o solicitare de participare cu scopul de a fi admis in sistem.

(2)Dupa primirea unei solicitari de participare, entitatea contractanta evalueaza indeplinirea de catre candidat a criteriilor de calificare si selectie stabilite.

(3)Entitatea contractanta are obligatia de a finaliza evaluarea prevazuta la alin. (2) in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de participare.

(4)Termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit pana la 15 zile lucratoare in situatii specifice, in cazul in care este justificat in special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica in alt mod indeplinirea criteriilor de calificare si selectie.

(5)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) si (4), atat timp cat nu a fost transmisa invitatia de participare la procedura concurentiala de ofertare pentru prima achizitie specifica in cadrul sistemului dinamic de achizitii, entitatea contractanta poate prelungi perioada de evaluare, cu conditia ca nicio invitatie de participare la etapa a doua a procedurii sa nu fie transmisa in perioada de evaluare astfel prelungita.

(6)Entitatea contractanta indica in documentele achizitiei durata prelungirii pe care intentioneaza sa o aplice.

(7)Entitatea contractanta informeaza operatorii economici cu privire la admiterea in sistemul dinamic de achizitii sau, dupa caz, respingerea solicitarii de participare imediat dupa finalizarea evaluarii prevazute la alin. (2), in conformitate cu dispozitiile art. 224 si 225.

Art. 135

(1)Entitatea contractanta transmite, in conformitate cu dispozitiile art. 161, cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul sistemului.

(2)In cazul in care sistemul dinamic de achizitii a fost impartit pe categorii de lucrari, produse sau servicii, entitatea contractanta transmite, in conformitate cu dispozitiile art. 161, cate o invitatie de participare tuturor participantilor care au fost admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii in categoria corespunzatoare achizitiei specifice in cauza, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul categoriei respective.

Art. 136

(1)Entitatea contractanta atribuie contractul sectorial ofertantului care prezinta oferta cea mai avantajoasa, desemnata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare, invitatia pentru confirmarea interesului sau, atunci cand mijlocul de invitare la o procedura concurentiala de ofertare il constituie un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in invitatia de participare la procedura de ofertare.

(2)Daca este cazul, criteriul de atribuire si factorii de evaluare prevazuti la alin. (1) pot fi detaliati in cadrul invitatiei de participare prevazute la art. 135.

Art. 137

(1)Entitatea contractanta are dreptul, in orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii, de a solicita participantilor admisi sa depuna, in conformitate cu dispozitiile art. 202 si 203, o declaratie pe propria raspundere reinnoita si actualizata, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii.

(2)Dispozitiile art. 205-207 se aplica pe intreaga perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii.

Art. 138

(1)Entitatea contractanta indica perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii in invitatia la procedura concurentiala de ofertare.

(2)Entitatea contractanta informeaza Comisia Europeana cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii, folosind urmatoarele formulare standard:

a)formularul utilizat pentru invitatia la procedura concurentiala de ofertare, daca perioada de valabilitate este modificata fara inchiderea sistemului;

b)formularul utilizat pentru anuntul de atribuire, daca sistemul dinamic de achizitii este inchis.

(3)Formularele standard prevazute la alin. (2) se stabilesc de Comisia Europeana conform art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

Art. 139

Este interzisa perceperea de tarife operatorilor economici interesati sau participantilor la sistemul dinamic de achizitii.

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Licitatia electronica

Art. 140

(1)Entitatea contractanta poate sa utilizeze licitatia electronica in urmatoarele situatii si numai daca continutul documentelor achizitiei, in special specificatiile tehnice, pot fi stabilite in mod precis:

a)ca o etapa finala a procedurii de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva sau a unei proceduri simplificate;

b)la reluarea competitiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispozitiilor art. 128 alin. (2);

c)la depunerea ofertelor in vederea atribuirii unui contract sectorial in cadrul unui sistem dinamic de achizitii.

(2)Entitatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de a organiza o licitatie electronica in anuntul de participare si documentatia de atribuire, sau in invitatia pentru confirmarea interesului sau, atunci cand ca mijloc de invitare la o procedura concurentiala de ofertare se foloseste un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in invitatia de participare la procedura de ofertare.

(3)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc informatiile minime care trebuie incluse in documentele achizitiei in legatura cu organizarea unei licitatii electronice.

Art. 141

(1)Licitatia electronica nu poate fi utilizata pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii si de lucrari care au incluse in obiectul acestora prestatii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrarilor, intrucat acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automata.

(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1), pentru a caror atribuire nu poate fi utilizata licitatia electronica.

Art. 142

Licitatia electronica se bazeaza pe unul dintre urmatoarele elemente ale ofertelor:

a)exclusiv pe preturi, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al pretului cel mai scazut;

b)pe preturi si/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate in documentele achizitiei, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret sau al costului cel mai scazut.

Art. 143

(1)Inainte de inceperea licitatiei electronice, entitatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire si factorii de evaluare stabiliti prin documentele achizitiei.

(2)Entitatea contractanta are obligatia de a transmite, simultan, prin mijloace electronice invitatia la licitatia electronica catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile.

(3)Invitatia la licitatia electronica trebuie sa precizeze data si momentul de inceput al licitatiei electronice, precum si instructiunile necesare pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitatia electronica.

(4)Entitatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare de la data la care au fost transmise invitatiile la licitatia electronica.

(5)Licitatia electronica se desfasoara in una sau mai multe runde succesive.

Art. 144

(1)Invitatia la licitatia electronica este insotita de:

a)rezultatul evaluarii integrale a ofertei depuse de ofertantul calificat si caruia ii este transmisa invitatia, realizata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabilit prin documentele achizitiei;

b)formula matematica ce va fi utilizata in cadrul licitatiei electronice pentru stabilirea automata a noului clasament, pe baza noilor preturi si/sau a noilor valori prezentate de ofertanti.

(2)Cu exceptia cazurilor in care oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este desemnata prin aplicarea criteriului pretului cei mai scazut, formula matematica prevazuta la alin. (1) lit. b) incorporeaza ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmeaza a fi aplicati pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform mentiunilor din anuntul de participare sau din celelalte documente ale achizitiei.

(3)In situatia prevazuta la alin. (2), eventualele intervale valorice sunt reduse in prealabil la valori determinate.

(4)In cazul in care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare oferta alternativa se furnizeaza o formula separata.

Art. 145

(1)Pe parcursul fiecarei runde a licitatiei electronice, entitatea contractanta are obligatia de a comunica in mod instantaneu tuturor ofertantilor cel putin informatiile care sunt suficiente pentru ca acestia sa-si poata determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament.

(2)Entitatea contractanta are dreptul de a comunica si alte informatii privind:

a)numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice;

b)preturile sau valorile noi prezentate in cadrul rundei respective de catre alti ofertanti, numai daca acest lucru a fost prevazut in documentele achizitiei.

(3)Pe parcursul desfasurarii rundelor licitatiei electronice, entitatea contractanta nu poate dezvalui, in nicio situatie, identitatea ofertantilor.

Art. 146

(1)Entitatea contractanta finalizeaza licitatia electronica printr-una dintre urmatoarele modalitati sau printr-o combinatie a acestora:

a)la data si ora indicate anterior;

b)daca nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime, cu conditia sa se fi specificat un termen care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice;

c)cand numarul de runde de licitare indicat in prealabil a fost epuizat.

(2)In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa finalizeze licitatia electronica in modalitatea prevazuta la alin. (1) lit. a), lit. c) sau in modalitatea prevazuta la alin. (1) lit. c) in combinatie cu modalitatea prevazuta la alin. (1) lit. b), in invitatia de participare la licitatia electronica este indicat calendarul fiecarei runde de licitare.

Art. 147

Entitatea contractanta atribuie contractul sectorial prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin documentele achizitiei, pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

 

CAPITOLUL V:Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA 1:Consultarea pietei

Art. 148

(1)Inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului sectorial, entitatea contractanta are dreptul de a organiza consultari ale pietei in vederea pregatirii achizitiei sectoriale, prin raportare la obiectul contractului sectorial, si pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achizitie si cerintele avute in vedere in legatura cu acestea, facand cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum si prin orice alte mijloace.

(2)In cadrul consultarilor prevazute la alin. (1), entitatea contractanta are dreptul de a invita experti independenti, autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.

(3)Entitatea contractanta are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile ori recomandarile primite in cadrul consultarilor prevazute la alin. (1) pentru pregatirea achizitiei si pentru organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire, cu conditia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii ori recomandari sa nu aiba ca efect denaturarea concurentei si/sau incalcarea principiilor nediscriminarii si transparentei.

(4)Modalitatile, conditiile si procedura de organizare si de desfasurare a consultarilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 149

(1)In situatia in care un candidat/ofertant sau o entitate care are legaturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandari entitatii contractante in legatura cu pregatirea procedurii de atribuire, in cadrul consultarilor prevazute la art. 148 sau in orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanta, ori a participat in alt mod la pregatirea procedurii de atribuire, entitatea contractanta ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta.

(2)Masurile prevazute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea catre ceilalti candidati/ofertanti a informatiilor relevante care au fost transmise in contextul participarii candidatului/ofertantului la pregatirea procedurii de atribuire sau care decurg din aceasta participare si stabilirea unor termene corespunzatoare pentru depunerea ofertelor.

(21)Masurile adoptate in conformitate cu alin. (2) se justifica in raportul procedurii prevazut de art. 230 alin. (1).

(21)[textul din Art. 149, alin. (2^1) din capitolul V, sectiunea 1 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

(3)[textul din Art. 149, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 45/2018]

 

SECTIUNEA 2:Impartirea pe loturi

Art. 150

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor sectoriale si a acordurilor-cadru si, in acest caz, de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia includerii acestor informatii in documentele achizitiei.

(2)In sensul alin. (1), entitatea contractanta va stabili obiectul fiecarui lot, pe baze cantitative, adaptand dimensiunea contractelor individuale astfel incat sa corespunda mai bine capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sau pe baze calitative, in conformitate cu diferitele meserii si specializari implicate, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.

(3)In cazul prevazut la alin. (1), entitatea contractanta precizeaza in anuntul de participare, in invitatia pentru confirmarea interesului sau, atunci cand ca mijloc de invitare la procedura concurentiala de ofertare se foloseste un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in invitatia de participare la procedura de ofertare sau la negociere, daca ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.

(4)Entitatea contractanta are dreptul, chiar si in cazul in care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant.

(5)In situatia prevazuta la alin. (4), entitatea contractanta precizeaza in anuntul de participare, in invitatia pentru confirmarea interesului sau, atunci cand ca mijloc de invitare la procedura concurentiala de ofertare se foloseste un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in invitatia de participare la procedura de ofertare sau la negociere, numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.

(6)Entitatea contractanta are obligatia de a indica in documentele achizitiei criteriile si regulile obiective si nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiasi ofertant, in cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea catre un ofertant a unui numar de loturi mai mare decat numarul maxim admis.

(7)In cazul in care aceluiasi ofertant ii pot fi atribuite mai multe loturi, entitatea contractanta are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor si atribuirea acestora aceluiasi ofertant, daca a precizat in anuntul de participare, in invitatia pentru confirmarea interesului sau, atunci cand ca mijloc de invitare la procedura concurentiala de ofertare se foloseste un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in invitatia de participare la procedura de ofertare sau la negociere, faptul ca isi rezerva dreptul de a face acest lucru si a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.

(8)In cazul in care aceluiasi ofertant ii pot fi atribuite mai multe loturi, entitatea contractanta efectueaza o evaluare comparativa a ofertelor, pentru a stabili daca ofertele depuse de catre un ofertant pentru o anumita combinatie de loturi luate in ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire prin raportare la loturile respective fata de punctajul total obtinut de ofertele pentru loturile individuale in cauza luate separat.

(9)Entitatea contractanta efectueaza evaluarea comparativa prevazuta la alin. (8) prin stabilirea in primul rand a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot in parte prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire si, apoi, prin compararea punctajului total astfel obtinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de catre un ofertant pentru combinatia de loturi respectiva, in ansamblu.

SECTIUNEA 3:Reguli de publicitate si transparenta

Art. 151

Entitatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta procedurii de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prin publicarea, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, a anunturilor orientative periodice, anunturilor privind existenta unui sistem de calificare, anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire.

Art. 152

(1)Entitatea contractanta isi poate face cunoscute intentiile cu privire la achizitiile planificate prin publicarea unui anunt orientativ periodic.

(2)Anuntul orientativ periodic se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, in conformitate cu prevederile art. 156-158.

(3)In cazul in care un anunt orientativ periodic este utilizat ca invitatie la procedura de licitatie restransa sau la negociere competitiva, acesta indeplineste cumulativ urmatoarele cerinte:

a)se refera in mod specific la produsele, lucrarile sau serviciile care vor face obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit;

b)mentioneaza ca atribuirea contractului se va face prin licitatie restransa sau negociere competitiva si invita operatorii economici interesati sa isi exprime interesul;

c)a fost trimis spre publicare intr-o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data la care este trimisa invitatia de confirmare a interesului.

(4)Perioada acoperita de anuntul orientativ periodic este de maximum 12 luni de la data la care anuntul orientativ periodic este transmis spre publicare.

(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul contractelor sectoriale care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, anuntul orientativ periodic poate acoperi o perioada mai lunga de 12 luni.

Art. 153

(1)In cazul in care entitatile contractante opteaza pentru instituirea unui sistem de calificare in conformitate cu art. 175, sistemul face obiectul unui anunt, care indica scopul sistemului de calificare si modul de acces la normele care il guverneaza.

(2)Entitatile contractante precizeaza perioada de valabilitate a sistemului de calificare in anuntul privind existenta sistemului. Acestea notifica Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind urmatoarele formulare standard:

a)daca perioada de valabilitate este modificata fara a pune capat sistemului, formularul pentru anuntul privind existenta sistemelor de calificare;

b)daca se pune capat sistemului, anuntul de atribuire a contractului prevazut la art. 155.

Art. 154

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:

a)initiaza procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;

b)initiaza procedura de licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere competitiva ori parteneriatul pentru inovare, pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, in situatia in care acestea nu se initiaza printr-unul dintre anunturile prevazute la art. 83 alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz;

c)lanseaza un sistem dinamic de achizitii;

d)organizeaza un concurs de solutii;

e)initiaza procedura de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru pentru servicii sociale sau alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia cazului in care a fost publicat un anunt orientativ periodic care se publica in mod continuu sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, care se publica in mod continuu.

(2)Publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului sectorial/acordului-cadru este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute in art. 12 alin. (1).

(3)Anuntul de participare se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, in conformitate cu prevederile art. 156-158.

Art. 155

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de 30 de zile de la data:

a)incheierii contractului sectorial/acordului-cadru in urma finalizarii procedurii de atribuire;

b)finalizarii unui concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;

c)atribuirii unui contract sectorial printr-un sistem dinamic de achizitii;

d)inchiderii unui sistem dinamic de achizitii.

(2)In cazul contractelor sectoriale incheiate in executarea acordurilor-cadru entitatea contractanta grupeaza trimestrial anunturile de atribuire si are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.

(3)In cazul contractelor sectoriale/acordurilor-cadru atribuite printr-un sistem dinamic de achizitii entitatea contractanta are dreptul de a grupa trimestrial anunturile de atribuire si are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.

(4)In cazul in care comunicarea unor informatii privind atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale, ar fi contrara interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurentei loiale intre operatorii economici, publicarea acestor informatii nu este obligatorie.

(5)Anuntul de atribuire se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, in conformitate cu prevederile art. 156-158.

(6)In cazul contractelor pentru servicii de cercetare-dezvoltare, informatiile furnizate prin anuntul de atribuire privind natura si cantitatea serviciilor pot fi limitate la:

a)mentiunea servicii de cercetare si dezvoltare atunci cand contractele au fost atribuite printr-o procedura de negociere fara invitatie la o procedura concurentiala de ofertare in conformitate cu art. 117 alin. (1) lit. b);

b)informatii cel putin la fel de detaliate cum s-a indicat in anuntul utilizat ca mijloc de invitare la procedura concurentiala de ofertare.

Art. 156

Anunturile prevazute la art. 151, inclusiv anunturile corespunzatoare tip erata, se transmit spre publicare de catre entitatea contractanta prin mijloace electronice in conditiile prevazute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si se publica in jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

Art. 157

(1)Anunturile prevazute la art. 151 nu pot fi publicate la nivel national inainte de data publicarii acestora in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), publicarea la nivel national a anunturilor prevazute la art. 151 este permisa atunci cand entitatea contractanta nu a fost notificata de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene cu privire la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor transmise spre publicare in termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene a anuntului transmis spre publicare.

Art. 158

Anunturile prevazute la art. 151 publicate la nivel national nu trebuie sa contina alte informatii fata de cele existente in anunturile corespunzatoare publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data transmiterii catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene.

Art. 159

In cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimata mai mare sau egala cu pragul valoric prevazut la art. 12 alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are urmatoarele obligatii specifice de publicitate si transparenta, suplimentare celor prevazute de dispozitiile prezentei sectiuni in legatura cu publicitatea si transparenta contractelor sectoriale de servicii:

a)obligatia de a publica un anunt de participare pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet, insotit de justificarea oportunitatii achizitiei;

b)obligatia de a publica un anunt de atribuire pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet;

c)la incetarea contractului de publicitate media, obligatia de a publica pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei un raport de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate respective.

Art. 160

(1)Entitatea contractanta asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele achizitiei incepand cu data publicarii unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sau unei invitatii pentru confirmarea interesului.

(2)In cazul in care mijlocul de invitare la o procedura concurentiala de ofertare este un anunt privind existenta unui sistem de calificare, acest acces este oferit cat mai curand posibil si cel tarziu in momentul transmiterii invitatiei de participare la procedura de ofertare sau la negociere.

(3)Entitatea contractanta prevede in cuprinsul invitatiei la procedura concurentiala de ofertare sau al invitatiei pentru confirmarea interesului adresa de internet la care sunt disponibile documentele achizitiei.

(4)In cazul in care entitatea contractanta nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale achizitiei, iar entitatea contractanta se afla intr-una din situatiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi in care este permisa folosirea altor mijloace de comunicare decat cele electronice, entitatea contractanta indica in anunt sau in invitatia pentru confirmarea interesului modalitatea prin care asigura accesul operatorilor economici la documentele achizitiei.

(5)In cazul prevazut la alin. (4), entitatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor/solicitarilor de participare cu 5 zile, cu exceptia situatilor de urgenta demonstrate in mod corespunzator de entitatea contractanta prevazute la art. 87 alin. (3) si in cazul in care termenul este stabilit de comun acord in temeiul art. 92 alin. (2) si art. 97 alin. (2).

(6)In situatia in care entitatea contractanta, din motive legate de protejarea naturii confidentiale a informatiilor, nu poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale achizitiei, aceasta are obligatia sa precizeze in anunt sau in invitatia pentru confirmarea interesului masurile pe care le solicita in scopul protejarii naturii confidentiale a informatiilor, precum si modalitatea prin care asigura accesul operatorilor economici la documentele respective.

(7)In cazul prevazut la alin. (6), entitatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu exceptia situatiilor de urgenta demonstrate in mod corespunzator de entitatea contractanta prevazute la art. 87 alin. (3) si in cazul in care termenul este stabilit de comun acord in temeiul art. 92 alin. (2) si al art. 97 alin. (2).

Art. 161

(1)In cadrul procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv, negociere competitiva si al parteneriatului pentru inovare, entitatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor candidatilor selectati, simultan si in scris.

(2)In cazul in care se utilizeaza un anunt orientativ periodic ca invitatie la procedura concurentiala de ofertare, in conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a), entitatile contractante ii invita simultan si in scris pe operatorii economici care si-au exprimat interesul sa confirme mentinerea in continuare a acestui interes.

(3)Invitatia de participare prevazuta la alin. (1) include o referinta la adresa electronica la care documentele achizitiei au fost puse la dispozitia operatorilor economici prin mijloace electronice.

(4)In cazul in care, pentru unul dintre motivele prevazute la art. 160 alin. (4) sau (6), entitatea contractanta nu a putut asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale achizitiei, iar acestea nu au fost puse la dispozitie intr-un alt mod, entitatea contractanta ataseaza documentele achizitiei la invitatia de participare prevazuta la alin. (1).

(5)Informatiile care trebuie incluse in invitatia de participare prevazuta la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 162

(1)Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii invitatiei de participare la o procedura concurentiala de ofertare si, pe de alta parte, data-limita pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, entitatea contractanta are obligatia de a corela si stabili perioada de depunere a ofertelor in functie de complexitatea contractului sectorial/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitarilor de participare si pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie care sunt solicitate prin documentele achizitiei.

(2)In situatia in care ofertele/solicitarile de participare nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentului sau dupa consultarea la fata locului a unor documente suplimentare pe care se bazeaza documentele achizitiei, perioada stabilita de entitatea contractanta pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare este mai mare decat perioada minima prevazuta de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizata si este stabilita astfel incat operatorii economici interesati sa aiba posibilitatea reala si efectiva de a obtine toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a ofertelor/solicitarilor de participare.

Art. 163

(1)Entitatea contractanta prelungeste perioada stabilita in invitatia de participare la o procedura concurentiala de ofertare sau in documentele achizitiei pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in urmatoarele cazuri:

a)in cazul in care, din orice motiv, informatiile suplimentare sau raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari transmise de catre operatorii economici nu sunt comunicate in termenele prevazute la art. 173, desi clarificarile sau informatiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic in termenul prevazut in anuntul de participare/simplificat/de concurs;

b)in cazul in care se modifica semnificativ documentele achizitiei.

(2)Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proportionala cu volumul si complexitatea informatiilor transmise prin clarificari, a informatiilor suplimentare sau a modificarilor aduse documentelor achizitiei.

(3)Durata prelungirii perioadei prevazute la alin. (2) nu poate fi mai mica de 6 zile, respectiv 4 zile in situatiile de urgenta demonstrate corespunzator de entitatea contractanta, prevazute de art. 87 alin. (3). respectiv 3 zile la procedura simplificata, respectiv doua zile in situatiile de urgenta demonstrate corespunzator de entitatea contractanta prevazute la art. 126 alin. (10), termene care se calculeaza de la data transmiterii informatiilor suplimentare si pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

(4)In cazul in care informatiile suplimentare nu au fost transmise in timp util sau informatiile transmise de entitatea contractanta sunt nesemnificative in ceea ce priveste elaborarea ofertelor, entitatea contractanta nu are obligatia de a prelungi perioada pentru depunerea ofertelor.

SECTIUNEA 4:Elaborarea documentatiei de atribuire

Art. 164

Entitatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei sectoriale, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.

Art. 165

(1)Specificatiile tehnice sunt stabilite prin documentatia de atribuire si definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achizitiei.

(2)Caracteristicile prevazute la alin. (1) pot de asemenea sa vizeze procesul sau metoda specifica de executie a lucrarilor, fabricatie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate ori un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viata al acestora, chiar daca aceste elemente nu fac parte din continutul material al produselor, lucrarilor sau serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate, dar cu conditia ca aceste caracteristici sa aiba legatura cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru si sa fie proportionale prin raportare la valoarea si obiectivele acestuia.

(3)Specificatiile tehnice vor preciza totodata daca va fi necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuala.

(4)Pentru toate achizitiile destinate utilizarii de catre persoane fizice, indiferent daca este vorba de publicul larg sau de personalul entitatii contractante, specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa tina seama de cerintele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, cu exceptia cazurilor temeinic justificate.

(5)In cazul in care printr-un act juridic al Uniunii Europene sunt introduse cerinte de accesibilitate obligatorii, specificatiile tehnice se definesc, in ceea ce priveste cerintele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati sau conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerintele obligatorii astfel introduse.

(6)Specificatiile tehnice trebuie sa permita tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate fata de asigurarea unei concurente efective intre operatorii economici.

Art. 166

(1)Fara a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in masura in care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificatiile tehnice se stabilesc in una dintre urmatoarele modalitati:

a)prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu conditia ca parametrii sa fie suficient de precisi pentru a permite ofertantilor sa determine obiectul contractului si entitatile contractante sa atribuie contractul;

b)prin trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este insotita de mentiunea „sau echivalent”;

c)prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale, potrivit lit. a), si prin trimitere la specificatiile tehnice prevazute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerinte de performanta sau cerinte functionale;

d)prin trimitere la specificatiile tehnice prevazute la lit. b) pentru unele caracteristici si prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale prevazute la lit. a) pentru alte caracteristici.

(2)Cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificatiile tehnice nu precizeaza un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic si nici nu se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.

(3)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), stabilirea specificatiilor tehnice prin precizarea elementelor prevazute la alin. (2) este permisa in situatii exceptionale, in cazul in care nu este posibila o descriere suficient de precisa si de inteligibila a obiectului contractului in conformitate cu dispozitiile alin. (1); in aceste situatii, precizarea elementelor prevazute la alin. (2) este insotita de cuvintele „sau echivalent”.

(4)In cazul in care entitatea contractanta stabileste specificatiile tehnice potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o oferta pe motiv ca lucrarile, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificatiile tehnice la care se face trimitere, daca ofertantul demonstreaza in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, ca solutiile propuse indeplinesc intr-un mod echivalent cerintele definite prin specificatiile tehnice.

(5)In cazul in care entitatea contractanta stabileste specificatiile tehnice potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o oferta pentru lucrari, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard national care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificatie tehnica comuna, cu un standard international sau cu un sistem de referinta tehnic elaborat de un organism european de standardizare, daca aceste specificatii vizeaza cerintele de performanta sau cerintele functionale stabilite de entitatea contractanta.

(6)In cazul prevazut la alin. (5), ofertantul demonstreaza in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevazute la art. 169, ca lucrarile, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerintele de performanta sau cerintele functionale stabilite de entitatea contractanta.

Art. 167

Modalitatile de definire a specificatiilor tehnice, precum si structura, continutul si formatul standard al anumitor documente incluse in documentatia de atribuire se stabilesc prin actele normative de punere in aplicare a prezentei legi.

Art. 168

(1)In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari, produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de alta natura, aceasta poate solicita prin specificatiile tehnice, factorii de evaluare sau prin conditiile de executare a contractului o eticheta specifica drept dovada ca lucrarile, serviciile sau produsele corespund cerintelor solicitate, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite in mod cumulativ:

a)cerintele de etichetare se refera numai la criterii care sunt legate de obiectul contractului si sunt potrivite pentru a defini caracteristicile lucrarilor, produselor sau serviciilor care constituie obiectul contractului;

b)cerintele de etichetare se bazeaza pe criterii nediscriminatorii si verificabile in mod obiectiv;

c)etichetele sunt create printr-o procedura deschisa si transparenta, in cadrul careia pot participa toate entitatile interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producatori, distribuitori si organizatii neguvernamentale;

d)etichetele sunt accesibile tuturor entitatilor interesate;

e)cerintele de etichetare sunt stabilite de o entitate terta asupra careia operatorul economic care solicita acordarea etichetei nu poate exercita o influenta determinanta.

(2)In cazul in care nu impune ca lucrarile, produsele sau serviciile sa indeplineasca toate cerintele de etichetare, entitatea contractanta precizeaza cerintele de etichetare care trebuie indeplinite.

(3)In situatia in care, in conformitate cu dispozitiile alin. (1), entitatea contractanta impune in legatura cu lucrarile, produsele sau serviciile pe care le achizitioneaza o eticheta specifica, aceasta accepta toate etichetele care confirma ca lucrarile, produsele sau serviciile indeplinesc cerinte de etichetare echivalente.

(4)In cazul in care operatorul economic poate demonstra ca nu are nicio posibilitate de a obtine eticheta specifica solicitata de entitatea contractanta sau o eticheta echivalenta in termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, entitatea contractanta are obligatia de a accepta si alte mijloace de proba adecvate, care pot include un dosar tehnic al producatorului, cu conditia ca operatorul economic in cauza sa demonstreze ca lucrarile, produsele sau serviciile pe care urmeaza sa le execute/furnizeze/presteze indeplinesc cerintele etichetei specifice sau cerintele specifice solicitate de entitatea contractanta.

(5)In cazul in care o eticheta indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e), dar stabileste si cerinte care nu sunt legate de obiectul contractului, entitatea contractanta nu solicita eticheta ca atare, dar poate defini specificatiile tehnice prin trimitere la acele specificatii detaliate ale etichetei respective sau, atunci cand este necesar, la parti ale acestora, care sunt legate de obiectul contractului si sunt potrivite pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.

Art. 169

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici sa furnizeze un raport de incercare eliberat de un organism de evaluare a conformitatii sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de proba care sa ateste conformitatea produselor, serviciilor sau lucrarilor care fac obiectul achizitiei cu cerintele sau criteriile stabilite prin specificatiile tehnice, factorii de evaluare sau conditiile de executare a contractului.

(2)In cazul prevazut la alin. (1) in care entitatea contractanta solicita prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformitatii, aceasta accepta si certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformitatii.

(3)In sensul alin. (1) si (2), un organism de evaluare a conformitatii este un organism care efectueaza activitati de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, incercare, certificare si inspectie, acreditat in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Art. 170

In cazul in care un operator economic nu detine certificatele sau rapoartele de incercare prevazute la art. 169 alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obtine in termenele stabilite, pentru motive care nu ii sunt imputabile, entitatea contractanta are obligatia de a accepta si alte mijloace de proba adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producatorului, in masura in care astfel de mijloace de proba atesta faptul ca lucrarile, produsele sau serviciile executate/fumizate/prestate indeplinesc cerintele sau criteriile stabilite prin specificatiile tehnice, factorii de evaluare sau conditiile de executare a contractului.

Art. 171

(1)La cererea operatorilor economici interesati de obtinerea unui contract, entitatile contractante pun la dispozitie specificatiile tehnice la care se face trimitere in mod regulat in contractele lor de produse, lucrari sau servicii sau specificatiile tehnice pe care intentioneaza sa le aplice contractelor in cazul carora invitatia la procedura concurentiala de ofertare este un anunt orientativ periodic.

(2)Specificatiile tehnice prevazute la alin. (1) se pun la dispozitie prin mijloace electronice, cu acces liber, direct, total si gratuit.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), specificatiile tehnice se transmit prin alte mijloace decat cele electronice in cazul in care nu poate fi oferit acces liber, direct, total si gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achizitiei dintr-unul dintre motivele prevazute in normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor prezentei legi sau in cazul in care nu poate fi oferit acces liber, direct, total si gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achizitiei, pentru ca entitatile contractante intentioneaza sa aplice art. 70 alin. (3).

(4)In cazul in care specificatiile tehnice se bazeaza pe documente puse la dispozitie operatorilor economici interesati prin mijloace electronice cu acces liber, direct, total si gratuit, este suficienta includerea unei trimiteri la documentele respective.

Art. 172

(1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului-limita stabilit de entitatea contractanta in anuntul de participare/simplificat/de concurs.

(2)Entitatea contractanta stabileste prin anuntul de participare/simplificat/de concurs unul sau doua termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3)Entitatea contractanta are obligatia de a publica raspunsurile insotite de intrebarile aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achizitiei, indicata potrivit dispozitiilor art. 160 alin. (3), luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificarile sau informatiile suplimentare respective.

(4)Dispozitiile art. 160 alin. (4)-(7) sunt aplicabile in mod corespunzator in ceea ce priveste raspunsurile la solicitarile de clarificare sau informatii suplimentare.

Art. 173

(1)In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare/de concurs, raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu cel putin 10 zile, respectiv 5 zile in situatiile de urgenta demonstrate in mod corespunzator de entitatea contractanta, prevazute la art. 87 alin. (3), inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

(2)In cazul aplicarii procedurii simplificate, termenele prevazute la alin. (1) se reduc la 6 zile in cazul contractului de achizitie sectoriala de lucrari, respectiv 3 zile in cazul contractului de achizitie sectoriala de produse sau de servicii, sau cu cel putin doua zile, in cazul contractului de achizitie sectoriala de produse de complexitate redusa sau in situatiile de urgenta, demonstrate in mod corespunzator de catre entitatea contractanta, inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

SECTIUNEA 5:Oferte alternative

Art. 174

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a permite sau solicita ofertantilor sa depuna oferte alternative numai daca a precizat explicit in documentatia de atribuire ca permite sau solicita depunerea de oferte alternative.

(2)In cazul in care entitatea contractanta nu a precizat explicit ca permite sau solicita depunerea de oferte alternative conform dispozitiilor alin. (1), entitatea contractanta nu are dreptul de a lua in considerare ofertele alternative.

(3)Ofertele alternative trebuie sa fie in legatura cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru.

(4)Entitatea contractanta care permite sau solicita depunerea de oferte alternative are obligatia de a preciza in documentele achizitiei cerintele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte si orice alte cerinte specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, in special daca ofertele alternative pot fi depuse numai in cazul in care a fost depusa si o oferta care nu este o oferta alternativa.

(5)In situatia prevazuta la alin. (4), entitatea contractanta trebuie sa se asigure ca este posibila aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti atat in cazul ofertelor alternative care indeplinesc cerintele minime stabilite in conformitate cu dispozitiile alin. (4), cat si in cazul ofertelor conforme care nu sunt oferte alternative.

(6)Entitatea contractanta are obligatia de a nu lua in considerare ofertele alternative care nu respecta cerintele minime stabilite in conformitate cu dispozitiile alin. (4).

(7)In cazul procedurilor de atribuire a unor contracte sectoriale de produse sau de servicii, entitatea contractanta care a permis sau solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta alternativa pentru singurul motiv ca, daca aceasta este declarata castigatoare:

a)contractul de furnizare pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se califica drept contract de servicii; sau

b)contractul de servicii pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se califica drept contract de furnizare.

(8)In cazul in care entitatea contractanta permite sau solicita depunerea de oferte alternative, ofertantii pot depune doar oferta alternativa.

SECTIUNEA 6:Criterii de calificare si selectie

SUBSECTIUNEA 1:Paragraful 1 – Sisteme de calificare

Art. 175

(1)Entitatile contractante pot institui si utiliza un sistem de calificare a operatorilor economici, prin care se asigura ca operatorii economici pot solicita calificarea in orice moment.

(2)Entitatile contractante stabilesc norme si criterii obiective pentru excluderea si selectarea operatorilor economici care solicita calificarea, precum si criterii si norme obiective pentru utilizarea sistemului de calificare, care sa trateze aspecte precum inscrierea in sistem, actualizarea periodica a calificarilor, daca acestea exista, si durata sistemului.

(3)Criteriile si normele prevazute la alin. (2) sunt puse la dispozitia operatorilor economici la cerere. In cazul in care aceste criterii si norme includ specificatii tehnice, se aplica dispozitiile art. 165-171.

(4)Criteriile si normele pot fi actualizate ori de cate ori este nevoie, fiind comunicate operatorilor economici interesati.

(5)Atunci cand o invitatie la o procedura concurentiala de ofertare se face prin intermediul unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, contractele specifice pentru lucrari, produse sau servicii incluse in sistemul de calificare se acorda prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva, in cadrul carora toti ofertantii si participantii sunt selectati dintre candidatii deja calificati in conformitate cu un astfel de sistem.

(6)Modul de organizare a sistemelor de calificare, inclusiv accesul la acestea printr-o platforma electronica utilizata pe scara larga, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

SUBSECTIUNEA 2:Paragraful 2 – Aplicarea criteriilor de calificare si selectie

Art. 176

(1)Entitatile contractante au dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si selectie referitoare la:

a)motive de excludere a candidatului/ofertantului;

b)capacitatea candidatului/ofertantului.

(2)Entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 4 lit. a) si b) pot stabili criterii obiective de calificare si selectie care vor fi puse la dispozitia operatorilor economici prin documentele achizitiei, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

SUBSECTIUNEA 3:Paragraful 3 – Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

Art. 177

(1)Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a)constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b)infractiuni de coruptie, prevazute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c)infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute la art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d)acte de terorism prevazute la art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e)spalarea banilor, prevazuta la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f)traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute la art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g)frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2)Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, in conformitate cu dispozitiile alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

Art. 178

(1)Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a)fie are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat, sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;

b)fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

(2)Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.

Art. 179

(1)Prin exceptie de la dispozitiile art. 177 si art. 178 alin. (1) si (2), in cazuri exceptionale, entitatea contractanta are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) ori art. 178 alin. (1) sau (2), pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului.

(2)Prin exceptie de la dispozitiile art. 178 alin. (1) si (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei.

Art. 180

(1)Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale entitatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b)se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara, sau in incetarea activitatii;

c)a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti, a unei autoritati administrative sau a unei organizatii internationale;

d)entitatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau/in legatura cu procedura in cauza;

e)se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau/in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe, prevazute la art. 75 alin. (3);

f)participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;

g)operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h)operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

i)operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru catre respectivul operator economic.

(2)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) lit. b), entitatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa si care se afla in perioada de observatie atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic sau in orice alt mod, stabileste ca operatorul economic in cauza are capacitatea de a executa contractul sectorial/acordul-cadru, tinand cont de masurile adoptate de respectivul operator privind continuarea activitatii. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul procesului de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

(3)In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d), se considera ca entitatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu titlu exemplificativ:

a)ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire;

b)in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura;

c)un ofertant/candidat a depus doua sau mai multe oferte/solicitari de participare, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici;

d)un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare de participare individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte/solicitari de participare.

(4)Inainte de excluderea unui operator economic in temeiul alin. (1) lit. d), entitatea contractanta solicita in scris Consiliului Concurentei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura de atribuire in cauza, pe care acesta il va inainta in termen de maximum 15 zile.

(5)Entitatea contractanta are obligatia furnizarii tuturor informatiilor solicitate de Consiliul Concurentei, in vederea formularii punctului de vedere, conform dispozitiilor alin. (4).

(51)Inainte ca entitatea contractanta sa excluda din procedura un candidat/ofertant care se afla in situatia prevazuta de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie sa ii acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra ca implicarea sa in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta.

(51)[textul din Art. 180, alin. (5^1) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 3 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

(6)In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. g), se considera incalcari grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligatiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea lucrarilor, livrarea unor produse sau servicii care prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei avute in vedere de entitatea contractanta, ori executarea unor lucrari care nu respecta cerintele caietului de sarcini, sau un comportament necorespunzator care creeaza indoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic.

Art. 181

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

(2)In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute la alin. (1).

(3)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, O declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Art. 182

Entitatea contractanta exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire, in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Art. 183

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a verifica existenta unei situatii de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 in legatura cu subcontractantii propusi.

(2)In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 184, entitatea contractanta solicita ofertantului sau candidatului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

(3)In scopul verificarii prevazute la alin. (1), subcontractantul completeaza declaratia pe propria raspundere in conformitate cu prevederile art. 202, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

Art. 184

(1)Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

(2)In cazul in care entitatea contractanta considera dovezile prezentate de operatorul economic in conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea in concret a credibilitatii, entitatea contractanta nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.

(3)Dovezile pe care operatorul economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 le poate furniza entitatii contractante, in sensul prevederilor alin. (1), se refera la efectuarea de catre operatorul economic a platii sau la asumarea de catre operatorul economic a obligatiei de plata a despagubirilor in ceea ce priveste eventualele prejudicii cauzate printr-o infractiune sau printr-o alta fapta ilicita, clarificarea de catre operatorul economic in mod complet a faptelor si imprejurarilor in care a fost comisa infractiunea sau alta fapta ilicita, prin cooperarea activa cu autoritatile care efectueaza investigatia, si la adoptarea de catre operatorul economic a unor masuri concrete si adecvate la nivel tehnic, organizational si in materie de personal, cum ar fi eliminarea legaturilor cu persoanele si organizatiile implicate in comportamentul necorespunzator, masuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control si raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectarii dispozitiilor legale si a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind raspunderea si plata despagubirilor, pentru a preveni savarsirea unor noi infractiuni sau alte fapte ilicite.

(31)Entitatea contractanta evalueaza masurile luate de operatorii economici si dovedite in conformitate cu alin. (3), tinand seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii avute in vedere.

(32)In cazul in care masurile prevazute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de catre entitatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.

(31)[textul din Art. 184, alin. (3^1) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 3 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

(32)[textul din Art. 184, alin. (3^2) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 3 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

(4)In cazul in care operatorului economic i-a fost aplicata prin hotarare definitiva a unei instante de judecata masura interdictiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achizitie/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte in Romania, prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toata perioada de excludere stabilita prin respectiva hotarare.

(5)In cazul in care operatorului economic nu i-a fost aplicata prin hotarare definitiva a unei instante de judecata masura interdictiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achizitie/acord-cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumita perioada, situatiile de excludere prevazute la art. 177 si 180 nu sunt aplicabile:

a)daca, in cazul faptelor prevazute la art. 177, a trecut o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;

b)daca, in cazul situatiilor, faptelor sau evenimentelor prevazute la art. 180 a trecut o perioada de 3 ani de la data la care s-a produs situatia, fapta sau evenimentul relevant.

SUBSECTIUNEA 4:Paragraful 4 – Criterii privind capacitatea aplicate de entitatile contractante

Art. 185

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii privind capacitatea referitoare la:

a)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

b)situatia economica si financiara;

c)capacitatea tehnica si profesionala.

(2)Entitatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte criterii privind capacitatea fata de cele prevazute la alin. (1).

(3)Entitatea contractanta stabileste numai criterii privind capacitatea care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca un candidat sau ofertant are capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara si competentele tehnice si profesionale pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru care urmeaza sa fie atribuit.

(4)Entitatea contractanta nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.

(5)Toate criteriile privind capacitatea, solicitate de entitatea contractanta, trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru si sa fie proportionale prin raportare la obiectul acestuia.

Art. 186

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care Sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

(2)In procedurile de atribuire a contractelor sectoriale de servicii, in cazul in care este necesar ca operatorii economici sa detina o autorizatie speciala sau sa fie membri ai unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de origine, entitatea contractanta are dreptul de a solicita acestora sa demonstreze ca detin o astfel de autorizatie sau ca sunt membri ai unei astfel de organizatii.

Art. 187

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv.

(2)In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, entitatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv.

Art. 188

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire cerinte privind situatia economica si financiara care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici dispun de capacitatea economica si financiara necesara pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru, si pentru a fi protejata fata de un eventual risc de neindeplinire corespunzatoare a contractului.

(2)Cerintele privind situatia economica si financiara stabilite de entitatea contractanta pot viza elemente cum ar fi:

a)un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumita cifra de afaceri minima in domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuala minima impusa nu poate depasi de doua ori valoarea estimata a contractului sectorial sau, dupa caz, valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza a se executa in acelasi timp sau, daca aceasta nu este cunoscuta, la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.

b)anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanti, precum nivelul de lichiditate anuala;

c)un nivel corespunzator al asigurarii de risc profesional.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra de afaceri minima anuala impusa operatorilor economici poate depasi limita prevazuta la alin. (2) lit. a) in cazuri temeinic justificate, precum cele legate de existenta unor riscuri speciale aferente naturii lucrarilor, serviciilor sau produselor care fac obiectul contractului sectorial/acordului-cadru.

(4)In cazul prevazut la alin. (3), entitatea contractanta indica in documentele achizitiei principalele motive care justifica o astfel de cerinta.

Art. 189

(1)In cazul atribuirii contractelor sectoriale in executarea unui acord-cadru cu reluarea competitiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevazut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raporteaza la valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza a se executa in acelasi timp sau, daca aceasta nu este cunoscuta, la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.

(2)In cazul unui sistem dinamic de achizitii, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevazut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raporteaza la valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite in cadrul sistemului respectiv.

Art. 190

(1)Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind situatia economica si financiara, de regula, prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:

a)declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurarii de risc profesional;

b)prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic;

c)o declaratie privind cifra totala de afaceri a operatorului economic si, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare disponibile, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.

(2)In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute la alin. (1), operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care entitatea contractanta il considera adecvat.

Art. 191

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentele achizitiei criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici detin resursele umane si tehnice si experienta necesare pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzator.

(2)Criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala stabilite de entitatea contractanta pot viza in special existenta unui nivel corespunzator de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut.

(3)In cazul procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrari ori a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse care necesita lucrari sau operatiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesionala a operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa constructia sau operatiunile de instalare poate fi evaluata in functie de aptitudinile, competentele, eficienta, experienta si potentialul acestora.

Art. 192

Operatorul economic face dovada indeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:

a)o lista a lucrarilor realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, entitatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare lucrari relevante realizate cu mai mult de 5 ani in urma;

b)lista principalelor livrari de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, entitatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare livrari de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani in urma;

c)indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu parte din organizatia operatorului economic, in special a celor care raspund de controlul calitatii si, in cazul contractelor de achizitii publice de lucrari, a celor aflati la dispozitia contractantului in vederea executarii lucrarilor;

d)descrierea facilitatilor tehnice si a masurilor utilizate de operatorul economic in vederea asigurarii calitatii si a facilitatilor sale de studiu si de cercetare;

e)precizarea sistemelor de management si de trasabilitate din cadrul lantului de aprovizionare pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executarii contractului;

f)in cazul in care produsele sau serviciile care urmeaza sa fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter exceptional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de entitatea contractanta sau, in numele acesteia, de un organism oficial competent din tara in care este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care vizeaza capacitatile de productie a operatorului economic care furnizeaza produsele sau capacitatea tehnica a operatorului economic care presteaza serviciile si, daca este necesar, facilitatile de studiu si de cercetare care sunt la dispozitia acestuia si masurile de control a calitatii pe care acesta urmeaza sa le aplice;

g)calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari sau ale personalului de conducere al operatorului economic, daca acestea nu constituie factori de evaluare;

h)precizarea masurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executarii contractului;

i)o declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani;

j)o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari pentru executarea contractului;

k)precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze;

l)esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea entitatii contractante;

m)certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calitatii sau organisme cu competente recunoscute, care atesta conformitatea produselor care urmeaza a fi livrate, identificata in mod clar prin trimitere la specificatii tehnice sau standarde.

Art. 193

(1)Atunci cand intentioneaza sa atribuie un contract sectorial/acord-cadru pe loturi, entitatea contractanta aplica criteriile privind capacitatea prin raportare la fiecare lot in parte.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), entitatea contractanta poate stabili cerintele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, in cazul in care este permisa atribuirea mai multor loturi aceluiasi ofertant, iar contractele pentru acestea trebuie executate in acelasi timp.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ca o conditie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiasi ofertant, entitatea contractanta poate stabili cerintele privind resursele tehnice si/sau profesionale, prin raportare la grupuri de loturi, atunci cand utilizarea acestor resurse in cadrul contractelor se realizeaza simultan sau fac imposibila alocarea aceleiasi/acelorasi resurse pentru mai multe contracte care se executa in acelasi timp.

Art. 194

Criteriile privind capacitatea si cerintele minime solicitate pentru indeplinirea acestora, impreuna cu mijloacele de proba corespunzatoare, sunt prevazute in invitatia de participare la o procedura concurentiala de ofertare.

SUBSECTIUNEA 5:Paragraful 5 – Standarde de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu

Art. 195

(1)In cazul in care entitatea contractanta impune operatorilor economici obligatia prezentarii unor certificari specifice, acordate de organisme independente care atesta respectarea de catre acestia a anumitor standarde de asigurare a calitatii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.

(2)Entitatea contractanta are obligatia, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevazute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre.

(3)In cazul in care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractanta sau nu are posibilitatea de a-l obtine in termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, entitatea contractanta are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii sau, dupa caz, al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractanta.

SUBSECTIUNEA 6:Paragraful 6 – Sustinerea unui/unor tert/terti

Art. 196

(1)Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

(2)In ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la art. 192 lit. g) sau la experienta profesionala relevanta, operatorul economic poate sa se bazeze pe capacitatea tertului sustinator doar atunci cand acesta va desfasura efectiv lucrarile sau serviciile in legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.

(3)In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.

(4)Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

(5)[textul din Art. 196, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 6 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. II, punctul 36. din Ordonanta urgenta 107/2017]

Art. 197

(1)Entitatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180.

(2)Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Art. 198

In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, entitatea contractanta poate solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.

Art. 199

(1)In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.

(2)In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, in conditiile prezentei legi.

Art. 200

In cazul contractelor sectoriale de lucrari sau de servicii si al lucrarilor sau operatiunilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui contract sectorial de produse, entitatea contractanta poate impune ca anumite sarcini esentiale sa fie realizate in mod direct de catre ofertant sau, in cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al asocierii.

Art. 201

Entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), in cazul in care aplica criteriile de calificare si selectie prevazute in paragrafele 3 si 4 din prezenta sectiune, au obligatia de a aplica si prevederile prezentului paragraf.

SECTIUNEA 7:Documentul unic de achizitie european. E-Certis

Art. 202

(1)Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, care consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:

a)nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180;

b)indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractanta;

c)daca este cazul, indeplineste criteriile de selectie stabilite de entitatea contractanta in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2)In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire respective.

(3)In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a).

(4)Pe langa informatiile prevazute la alin. (1)-(3), DUAE contine si informatii cu privire la entitatea publica sau partea terta responsabila cu intocmirea documentelor justificative, precum si o declaratie oficiala care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara intarziere, documentele justificative respective.

(5)In cazul in care entitatea contractanta poate obtine documentele justificative prevazute la alin. (4) in mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informatiile solicitate in acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice data de identificare si, daca este cazul, declaratia necesara de acordare a consimtamantului.

Art. 203

Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat intr-o procedura de atribuire precedenta, cu conditia sa confirme ca informatiile cuprinse in acesta sunt in continuare corecte si valabile la data depunerii acestuia.

Art. 204

DUAE se elaboreaza pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeana si se furnizeaza exclusiv in format electronic.

Art. 205

(1)Entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

(2)Inainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite in executarea unui acord-cadru, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

(21)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2), in cazul procedurilor simplificate, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informatiile cuprinse in DUAE numai dupa intocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucratoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucratoare la solicitarea motivata a ofertantului respectiv.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul procedurilor care se desfasoara in mai multe etape, documentele justificative sunt solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

(4)Entitatea contractanta poate invita candidatii/ofertantii sa completeze sau sa clarifice documentele prevazute la alin. (1) sau (2).

Art. 206

(1)Prin exceptie de la dispozitiile art. 205 operatorii economici nu sunt obligati sa prezinte documente justificative sau alte probe in sprijinul informatiilor declarate in DUAE in cazul si in masura in care entitatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante in mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile in mod gratuit, cum ar fi un registru rational al achizitiilor sectoriale, un dosar virtual al societatilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselectie.

(2)Prin exceptie de la dispozitiile art. 205, operatorii economici nu sunt obligati sa prezinte documente justificative in sprijinul informatiilor declarate in DUAE in cazul in care entitatea contractanta care a atribuit contractul sectorial sau a incheiat acordul-cadru este deja in posesia documentelor respective.

(3)In sensul alin. (1), bazele de date care contin informatii relevante privind operatorii economici trebuie sa fie accesibile tuturor entitatilor contractante din toate statele membre si trebuie sa fie actualizate periodic in mod corespunzator.

Art. 207

ANAP pune la dispozitia Comisiei Europene si actualizeaza in e-Certis lista completa a bazelor de date care contin informatii relevante privind operatorii economici stabiliti in Romania.

Art. 208

(1)Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP se asigura ca informatiile privind certificatele si alte forme de documente justificative introduse in e-Certis sunt actualizate in permanenta.

(2)Entitatile contractante utilizeaza e-Certis si solicita in principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile in e-Certis.

SECTIUNEA 8:Criterii de atribuire

Art. 209

(1)Fara a aduce atingere dispozitiilor legale sau administrative privind pretul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, entitatea contractanta isi bazeaza decizia de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, prin utilizarea criteriului oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

(2)In sensul dispozitiilor alin. (1), entitatea contractanta stabileste oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire si, dupa caz, a factorilor de evaluare prevazuti in documentele achizitiei.

(3)Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in conformitate cu dispozitiile alin. (2), entitatea contractanta are dreptul de a aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:

a)pretul cel mai scazut;

b)costul cel mai scazut;

c)cel mai bun raport calitate-pret;

d)cel mai bun raport calitate-cost.

(31)Entitatea contractanta poate utiliza criteriul pretul cel mai scazut numai in situatia in care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata a contractului nu depaseste pragurile prevazute la art. 12 alin. (1).

(4)In sensul alin. (3) lit. c) si d), cel mai bun raport calitate-pret/calitate-cost se determina pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu si/sau sociale, in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

(5)Factorii de evaluare prevazuti la alin. (4) pot viza, printre altele:

a)calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile functionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toti utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu si inovatoare si comercializarea si conditiile acesteia;

b)organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului, in cazul in care calitatea personalului desemnat poate sa aiba un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului; sau

c)serviciile post-vanzare, asistenta tehnica si conditiile de livrare, cum ar fi data livrarii, procesul de livrare si termenul de livrare sau de finalizare, angajamentele in ceea ce priveste piesele si securitatea aprovizionarii.

(6)In sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret include, de regula, un element de pret sau de cost; in situatia in care entitatea contractanta initiaza o procedura de atribuire cu buget fix, in care elementul de pret sau de cost este un pret sau cost fix, factorii de evaluare se refera numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrarilor care fac obiectul achizitiei.

(7)In sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai scazut se determina pe considerente de rentabilitate, utilizand factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viata.

(8)Entitatea contractanta nu va utiliza pretul cel mai scazut sau costul cel mai scazut drept criteriu de atribuire in cazul anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale si care presupun activitati cu nivel de complexitate ridicat.

(9)Categoriile de contracte sectoriale/acorduri-cadru prevazute la alin. (8), precum si ponderea maxima pe care elementul pret sau cost o poate avea in cadrul criteriului de atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(10)In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt echivalente, entitatile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea somajului, ce se va mentiona explicit in invitatia la procedura concurentiala de ofertare.

Art. 210

(1)Factorii de evaluare prevazuti la art. 209 alin. (4) au legatura directa cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru atunci cand se refera in orice mod la produsele, serviciile sau lucrarile care urmeaza a fi furnizate/prestate/executate in temeiul contractului sectorial/acordului-cadru si in orice stadiu al ciclului lor de viata, chiar daca acesti factori nu fac parte din substanta materiala a produselor, serviciilor sau lucrarilor respective.

(2)In sensul dispozitiilor alin. (1), entitatea contractanta poate avea in vedere factori de evaluare in legatura cu:

a)procesul specific de productie, furnizare sau comercializare a lucrarilor, produselor sau serviciilor;

b)un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viata a lucrarilor, produselor sau serviciilor.

Art. 211

(1)Entitatea contractanta nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care sa conduca la o libertate de apreciere nelimitata.

(2)In sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizati de entitatea contractanta trebuie sa asigure o concurenta reala intre operatorii economici si sa fie insotiti de prevederi care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de catre ofertanti, in scopul aplicarii factorilor de evaluare.

(3)Atunci cand considera necesar, entitatea contractanta verifica exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

Art. 212

(1)Entitatea contractanta precizeaza in documentele achizitiei ponderea relativa pe care o acorda fiecarui factor de evaluare care va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu exceptia cazului in care oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este determinata prin aplicarea criteriului pretului cel mai scazut.

(2)Ponderile relative prevazute la alin. (1) pot fi acordate prin raportare la intervale valorice.

(3)In cazul in care stabilirea unei ponderi nu este posibila din motive obiective, entitatea contractanta indica factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a importantei.

Art. 213

Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viata acopera, in masura in care sunt relevante, toate sau o parte dintre urmatoarele costuri pe parcursul ciclului de viata al unui produs, serviciu sau al unei lucrari:

a)costuri suportate de entitatea contractanta sau de alti utilizatori, cum ar fi costuri legate de achizitie, costuri de utilizare, precum consumul de energie si de alte resurse, costuri de intretinere, costuri de la sfarsitul ciclului de viata, precum costurile de colectare si reciclare;

b)costuri determinate de efectele externe asupra mediului in legatura cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului lor de viata, cu conditia ca valoarea pecuniara a acestora sa poata fi determinata si verificata; aceste costuri pot sa includa costul emisiilor de gaze cu efect de sera si al altor emisii poluante si alte costuri de atenuare a efectelor schimbarilor climatice.

Art. 214

(1)In cazul in care entitatea contractanta evalueaza costurile folosind o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viata, aceasta indica in documentele achizitiei datele care trebuie furnizate de catre ofertanti, precum si metoda pe care entitatea contractanta urmeaza sa o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viata pe baza datelor respective.

(2)Metoda utilizata de entitatea contractanta pentru evaluarea costurilor determinate de efecte externe asupra mediului prevazute la art. 213 lit. b) trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)se bazeaza pe criterii nediscriminatorii si verificabile in mod obiectiv; in special, in cazul in care nu a fost stabilita in vederea aplicarii repetate sau continue, nu favorizeaza sau dezavantajeaza in mod nejustificat anumiti operatori economici;

b)este accesibila tuturor partilor interesate;

c)datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de catre operatori economici care dau dovada de o diligenta obisnuita, inclusiv de operatori economici din tari terte care sunt parte a Acordului privind achizitiile publice al Organizatiei Mondiale a Comertului, sau la alte acorduri internationale in cadrul carora Uniunea Europeana si-a asumat obligatii.

(3)In toate cazurile in care o metoda comuna de calculare a costurilor pe parcursul ciclului de viata a devenit obligatorie printr-un act juridic al Uniunii Europene, respectiva metoda comuna se aplica pentru evaluarea costurilor pe parcursul ciclului de viata.

SECTIUNEA 9:Cataloage electronice

Art. 215

(1)In cazul in care dispozitiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, entitatea contractanta poate solicita ca ofertele sa fie prezentate sub forma de catalog electronic sau sa includa un catalog electronic.

(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc categoriile de achizitii sectoriale cu privire la care entitatea contractanta are obligatia de a impune utilizarea cataloagelor electronice.

(3)Ofertele prezentate sub forma de cataloage electronice pot fi insotite de alte documente care le completeaza.

Art. 216

(1)Cataloagele electronice sunt elaborate de catre candidati sau ofertanti in vederea participarii la o anumita procedura de atribuire, in conformitate cu specificatiile tehnice si formatul stabilite de entitatea contractanta.

(2)Cataloagele electronice respecta cerintele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum si orice cerinte suplimentare stabilite de entitatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 78-80 si ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 217

(1)Atunci cand accepta sau solicita prezentarea ofertelor sub forma de cataloage electronice, entitatea contractanta:

a)precizeaza acest lucru in anuntul de participare sau in invitatia pentru confirmarea interesului sau, atunci cand ca mijloc de invitare la procedura concurentiala de ofertare se foloseste un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in invitatia de participare la procedura de ofertare sau la negociere;

b)indica in documentele achizitiei toate informatiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate si aranjamentele si specificatiile tehnice de conectare pentru catalog.

(2)In cazul in care a fost incheiat un acord-cadru cu mai multi operatori economici pe baza de oferte prezentate sub forma de cataloage electronice, entitatea contractanta poate prevedea ca reluarea competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza pe baza cataloagelor actualizate.

(3)In cazul prevazut la alin. (2), entitatea contractanta foloseste una dintre urmatoarele metode:

a)invita ofertantii sa transmita din nou cataloagele electronice, adaptate la cerintele contractului in cauza;

b)informeaza ofertantii ca intentioneaza sa colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informatiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerintele contractului in cauza, cu conditia ca utilizarea acestei metode sa fi fost anuntata in documentele achizitiei care au stat la baza incheierii acordului-cadru.

(4)In cazul in care entitatea contractanta reia competitia pentru atribuirea contractelor subsecvente in executarea acordului-cadru in conformitate cu dispozitiile alin. (3) lit. b), aceasta notifica ofertantii cu privire la data si ora la care intentioneaza sa colecteze informatiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerintele contractului in cauza si le da ofertantilor posibilitatea de a refuza aceasta colectare de informatii.

(5)Entitatea contractanta trebuie sa prevada o perioada corespunzatoare de timp intre notificarea prevazuta la alin. (4) si colectarea efectiva a informatiilor.

(6)Inainte de atribuirea contractului, entitatea contractanta prezinta informatiile colectate in conformitate cu dispozitiile alin. (4) ofertantului in cauza, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma ca oferta astfel constituita nu contine erori semnificative.

Art. 218

(1)Entitatea contractanta poate atribui contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achizitii, solicitand prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.

(2)Entitatea contractanta poate, de asemenea, sa atribuie contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achizitii, in conformitate cu dispozitiile art. 217 alin. (3) lit. b) si alin. (4)-(6), cu conditia ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achizitii sa fie insotita de un catalog electronic conform cu specificatiile tehnice si formatul stabilite de catre entitatea contractanta.

(3)Catalogul electronic prevazut la alin. (2) este completat ulterior de catre candidati, cand acestia sunt informati cu privire la intentia entitatii contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevazute la art. 217 alin. (3) lit. b).

SECTIUNEA 10:Atribuirea contractelor sectoriale si incheierea acordurilor-cadru

Art. 219

(1)Entitatea contractanta stabileste oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare precizati in invitatia la o procedura concurentiala de ofertare si in documentele achizitiei, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)oferta respectiva indeplineste toate cerintele, conditiile si criteriile stabilite prin invitatia la o procedura concurentiala de ofertare si documentele achizitiei, avand in vedere, daca este cazul, dispozitiile art. 174;

b)oferta respectiva a fost depusa de un ofertant care nu se incadreaza in motivele de excludere, indeplineste criteriile privind capacitatea si, daca este cazul, criteriile de selectie.

(2)In cazul in care entitatea contractanta nu poate incheia contractul/acordul-cadru cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractanta are obligatia sa declare castigatoare oferta clasata pe locul urmator, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila.

(3)In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (2), nu exista o oferta clasata pe locul urmator admisibila, sunt aplicabile dispozitiile art. 225 alin. (1) lit. e).

Art. 220

Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc cazurile si conditiile specifice in care entitatea contractanta are dreptul, in cadrul procedurii de licitatie deschisa, sa evalueze conformitatea ofertelor cu specificatiile tehnice si celelalte cerinte prevazute in documentele achizitiei si sa aplice criteriul de atribuire anterior verificarii indeplinirii criteriilor de calificare.

Art. 221

(1)In cazul in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate, ori in cazul in care lipsesc anumite documente, entitatea contractanta are dreptul de a solicita intr-un anumit termen ofertantilor/candidatilor clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor/solicitarilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal si transparentei.

(11)In cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor de infrastructura finantate din fonduri europene, in situatia in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau in situatia in care lipsesc anumite documente, entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor/candidatilor, de regula, cel mult de doua ori in cursul procesului de evaluare clarificari/completari ale documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor sau solicitarilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal si al transparentei.

(2)Entitatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.

Art. 222

(1)In cazul unei oferte care are un pret sau cost aparent neobisnuit de scazut in raport cu lucrarile, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului sectorial/acordului-cadru care urmeaza a fi atribuit/incheiat, entitatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul sau costul propus.

(2)Clarificarile prevazute la alin. (1) se pot referi in special la:

a)fundamentarea economica a modului de formare a pretului, prin raportare la procesul de productie, serviciile furnizate sau metodele de constructie utilizate;

b)solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrarilor;

c)originalitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;

d)respectarea obligatiilor prevazute la art. 64 alin. (1);

e)respectarea obligatiilor prevazute la art. 232;

f)posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.

(3)Entitatea contractanta evalueaza informatiile si documentele furnizate de ofertantul a carui oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut si respinge respectiva oferta numai atunci cand dovezile furnizate nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, tinand seama de elementele prevazute la alin. (2).

(4)Entitatea contractanta respinge intotdeauna o oferta atunci cand constata ca aceasta are un pret neobisnuit de scazut deoarece nu respecta obligatiile prevazute la art. 64 alin. (1).

(5)Atunci cand entitatea contractanta constata ca o oferta are un pret neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa doar din acest motiv numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, intr-un termen corespunzator stabilit de entitatea contractanta, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.

(6)In cazul in care entitatea contractanta respinge o oferta pentru motivul prevazut la alin. (5), va informa Comisia Europeana dupa consultarea cu Consiliul Concurentei.

SECTIUNEA 11:Oferte care cuprind produse originare din tari terte si relatiile cu aceste tari

Art. 223

(1)In cazul in care ofertele prezentate in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte pot fi respinse daca proportia produselor originare din tarile terte, determinata in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie oferta.

(2)In sensul alin. (1), programele de calculator utilizate in echipamentele pentru retele de telecomunicatii sunt considerate produse.

(3)In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii factorilor de evaluare, va fi aleasa acea oferta care nu poate fi respinsa in temeiul dispozitiilor alin. (1).

(4)In sensul alin. (3), valoarea ofertelor este considerata echivalenta, in cazul in care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.

(5)Cu toate acestea, o oferta nu poate fi aleasa in detrimentul altei oferte daca aceasta alegere ar obliga entitatea contractanta sa achizitioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultati tehnice de utilizare sau de intretinere ori costuri disproportionate.

SECTIUNEA 12:Finalizarea procedurii de atribuire

Art. 224

Procedura de atribuire se finalizeaza prin:

a)incheierea contractului sectorial/acordului-cadru; sau

b)anularea procedurii de atribuire.

Art. 225

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a anula procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru in urmatoarele cazuri:

a)daca nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau daca nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare admisibila;

b)daca au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;

c)daca incalcari ale prevederilor legale afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului;

d)Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instanta de judecata dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, iar entitatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri de remediere, fara ca acestea sa afecteze principiile reglementate la art. 2 alin. (2);

e)daca contractul/acordul-cadru nu poate fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul/acordul-cadru si nu exista o oferta clasata pe locul urmator admisibila.

(2)In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. c), prin incalcari ale prevederilor legale se intelege situatia in care, pe parcursul procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni, iar entitatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca aceasta sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

Art. 226

(1)Entitatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru in situatiile prevazute la art. 91 alin. (8), art. 95 alin. (8), art. 101 alin. (8) si art. 110 alin. (9).

(2)Entitatea contractanta are obligatia de a face publica decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, insotita de justificarea anularii procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 160 alin. (1), in termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare.

SECTIUNEA 13:Informarea candidatilor/ofertantilor

Art. 227

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul sectorial/acordul-cadru.

(2)[textul din Art. 227, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 13 a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. II, punctul 16. din Ordonanta urgenta 45/2018]

(3)Entitatea contractanta intocmeste raportul procedurii intr-un termen care sa nu depaseasca:

a)60 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e) si g), de la data-limita de depunere a ofertelor/ofertelor initiale/proiectelor;

b)20 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 82 alin. (1) lit. f) si i) de la data-limita de depunere a ofertelor;

c)100 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 82 alin. (1) lit. c) si d), de la data-limita de depunere a ofertelor.

(4)Entitatea contractanta intocmeste raportul intermediar aferent procedurilor prevazute la art. 82 alin. (1) lit. b), c), d) si e) intr-un termen care sa nu depaseasca 20 de zile lucratoare de la data-limita de depunere a solicitarilor de participare.

(5)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazuri temeinic justificate si cu aprobarea conducatorului entitatii contractante, termenul de intocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singura data, cu maximum 80 de zile lucratoare, aducandu-se la cunostinta operatorilor economici implicati in procedura in cel mult doua zile lucratoare de la expirarea termenului initial de evaluare.

(6)In cazul in care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta de judecata, entitatea contractanta este obligata sa anuleze un act/sa emita un act/sa adopte masurile necesare restabilirii legalitatii, termenul in care entitatea contractanta duce la indeplinire decizia nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data comunicarii acesteia.

(4)[textul din Art. 227, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 13 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

(5)[textul din Art. 227, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 13 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020]

Art. 228

(1)Entitatea contractanta informeaza fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul selectiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru sau admiterea intr-un sistem dinamic de achizitii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract, de a nu incheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achizitii ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

(2)In cadrul comunicarii privind rezultatul procedurii prevazute la alin. (1), entitatea contractanta are obligatia de a cuprinde:

a)fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a solicitarii sale de participare;

b)fiecarui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

c)fiecarui ofertant care a depus o oferta admisibila, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul sectorial sau, dupa caz, ale ofertantului/ofertantilor cu care urmeaza sa se incheie un acord-cadru;

d)fiecarui ofertant care a depus o oferta admisibila, informatii referitoare la desfasurarea si progresul negocierilor si al dialogului cu ofertantii.

(3)Oferta admisibila este oferta care nu este inacceptabila, neconforma sau neadecvata.

(4)Oferta este considerata inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, a fost prezentata de catre un ofertant care nu are calificarile necesare sau al carei pret depaseste valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita si documentata inainte de initierea procedurii de atribuire, iar aceasta valoare nu poate fi suplimentata.

(5)Oferta este considerata neconforma daca nu respecta documentele achizitiei, a fost primita cu intarziere, prezinta semne de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie sau a fost considerata de entitatea contractanta ca fiind anormal de scazuta.

(51)Oferta este considerata neadecvata daca este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele entitatii contractante indicate in documentele achizitiei.

(6)Solicitarea de participare este considerata neadecvata in situatia in care candidatul se afla in una dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 sau nu indeplineste criteriile de calificare stabilite de entitate contractanta.

(7)Entitatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii prevazute la alin. (1) si (2) privind atribuirea contractului sectorial, incheierea acordului-cadru sau admiterea intr-un sistem dinamic de achizitii, in situatia in care dezvaluirea acestora:

a)ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale sau ar fi contrara interesului public;

b)ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private sau ar putea aduce atingere concurentei loiale intre operatorii economici.

Art. 229

(1)Entitatile contractante care instituie si utilizeaza un sistem de calificare informeaza solicitantii, in termen de 6 luni, despre decizia lor privind calificarea.

(2)In cazul in care luarea deciziei dureaza mai mult de 4 luni de la depunerea cererii, entitatea contractanta informeaza solicitantul, in termen de doua luni de la depunerea cererii, despre motivele care justifica o prelungire a termenului si despre data la care cererea urmeaza a fi acceptata sau respinsa.

(3)Solicitantii a caror calificare este respinsa sunt informati cu privire la decizia de respingere si la motivele deciziei respective, cat mai curand posibil si nu mai tarziu de 15 zile de la data deciziei de respingere. Motivele au la baza criteriile de calificare prevazute la art. 176 alin. (1).

(4)Entitatile contractante care instituie si utilizeaza un sistem de calificare pot pune capat calificarii unui operator economic numai pe motive bazate pe criteriile de calificare prevazute la art. 176 alin. (1).

(5)Orice intentie de a pune capat unei calificari se comunica anticipat, in scris, operatorului economic, cu cel putin 15 zile inainte de data la care urmeaza sa inceteze calificarea, impreuna cu motivul/motivele care justifica actiunea propusa.

 

SECTIUNEA 14:Dosarul achizitiei si raportul procedurii de atribuire

Art. 230

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a intocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract sectorial atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare sistem dinamic de achizitii lansat.

(11)Raportul intermediar si raportul procedurii se publica in SEAP, semnate cu semnatura electronica calificata, in aceeasi zi cu transmiterea comunicarii prevazute la art. 228 alin. (1), fara referire la informatiile pe care operatorul economic le precizeaza si probeaza ca fiind confidentiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

(2)Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente/informatii:

a)denumirea si adresa entitatii contractante, obiectul si valoarea contractului sectorial/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii;

b)daca este cazul, rezultatele procesului de calificare si/sau selectie a candidatilor/ofertantilor si/sau reducerea numarului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;

c)motivele respingerii unei oferte care are un pret neobisnuit de scazut;

d)denumirea ofertantului declarat castigator si motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnata castigatoare;

e)in masura in care sunt cunoscute, partea/partile din contractul sectorial/acordul-cadru pe care ofertantul declarat castigator intentioneaza sa o/le subcontracteze unor terti si denumirea subcontractantilor;

f)justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul aplicarii procedurii de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare;

g)justificarea motivelor pentru care entitatea contractanta a decis anularea procedurii de atribuire;

h)atunci cand este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decat cele electronice pentru depunerea ofertelor;

i)atunci cand este cazul, conflictele de interese identificate si masurile luate in acest sens.

(3)Informatiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt urmatoarele:

a)denumirea candidatilor sau ofertantilor calificati si/sau selectati si motivele care au stat la baza acestor decizii;

b)denumirea candidatilor sau ofertantilor respinsi si motivele respingerii.

(4)In masura in care anuntul de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru contine informatiile prevazute la alin. (2), entitatea contractanta poate utiliza acest anunt ca echivalent al raportului procedurii de atribuire.

(5)Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autoritatilor si institutiilor publice competente, la solicitarea acestora.

Art. 231

(1)Entitatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei sectoriale pentru fiecare contract sectorial/acord-cadru incheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achizitii lansat.

(2)Dosarul achizitiei sectoriale se pastreaza de catre entitatea contractanta atat timp cat contractul sectorial/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data incetarii contractului respectiv.

(3)In cazul anularii procedurii de atribuire, dosarul se pastreaza cel putin 5 ani de la data anularii respectivei proceduri.

(4)Ulterior finalizarii procedurii de atribuire, dosarul achizitiei sectoriale are caracter de document public.

(5)Accesul persoanelor la dosarul achizitiei sectoriale potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 70 alin. (4), ca fiind confidentiale, potrivit legii.

(6)Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, entitatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale.

(7)Continutul dosarului achizitiei sectoriale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL VI:Executarea contractului sectorial

SECTIUNEA 1:Subcontractarea

Art. 232

(1)Entitatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

(2)In sensul alin. (1), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica, sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre entitatea contractanta. Entitatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv entitatea contractanta, contractant si subcontractant sau de entitatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

(3)Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, entitatea contractanta are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4)Entitatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

(5)Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

(6)Dispozitiile prevazute la alin. (1)-(5) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract sectorial/acord-cadru.

Art. 233

(1)Entitatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului sectorial, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2)Contractantul are obligatia de a notifica entitatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (1) pe durata contractului sectorial.

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului sectorial, cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului sectorial, in conditiile art. 235-241.

(4)In situatia prevazuta la alin. (3), contractantul va transmite entitatii contractante informatiile prevazute la alin. (1) si va obtine acordul entitatii contractante privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

(5)Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzator partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

Art. 234

In scopul unei informari complete, entitatea contractanta are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 233:

a)cu privire la furnizorii implicati in contracte sectoriale de lucrari sau de servicii;

b)cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.

SECTIUNEA 2:Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru

Art. 235

Contractele sectoriale si acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar in situatiile prevazute de prezenta sectiune.

Art. 236

(1)Contractele sectoriale si acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului.

(2)In situatia prevazuta la alin. (1), clauzele de revizuire precizeaza limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea si nu pot stabili modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru.

Art. 237

(1)Contractele sectoriale si acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse, servicii sau lucrari suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

b)schimbarea contractantului este imposibila.

(2)In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. b), schimbarea contractantului este imposibila atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)schimbarea contractantului nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, programele informatice, serviciile sau instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitie initiale;

b)schimbarea contractantului ar cauza entitatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor.

Art. 238

Contractele sectoriale si acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

b)modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului.

Art. 239

Entitatile contractante care modifica un contract sectorial/acord-cadru in cazurile prevazute la art. 237 si 238 au obligatia de a publica un anunt in acest sens in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014.

Art. 2391

(1)Entitatea contractanta publica in sectiunea dedicata din SEAP toate modificarile contractelor de achizitie sectoriala/acordurilor-cadru, astfel incat sa rezulte durata si pretul final la finalizarea sau incetarea acestora.

(2)Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc conditiile de publicare a modificarilor contractuale prevazute la alin. (1).

Art. 240

(1)Contractele sectoriale si acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand contractantul cu care entitatea contractanta a incheiat initial contractul sectorial este inlocuit cu un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

a)ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 236;

b)drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul sectorial sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului sectorial si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

c)la incetarea anticipata a contractului sectorial/acordului-cadru, contractantul principal cesioneaza entitatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 236 alin. (1).

*) Potrivit art. II pct. 48 din O.U.G. nr. 107/2017, la articolul 240 alineatul (1), litera c) se introduce si va avea urmatorul cuprins:

„c)in cazul in care entitatea contractanta insasi isi asuma obligatiile contractantului principal fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de entitatea contractanta;”

(la data 22-dec-2017 Art. 240, alin. (1), litera C. din capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 48. din Ordonanta urgenta 107/2017)

(2)Contractele de achizitie publica/acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, in sensul alin. (3).

(3)In sensul alin. (2), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerata a fi substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, contractul sau acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial. Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) si ale art. 236-238, o modificare a unui contract sectorial/acord-cadru, pe durata sa, este considerata modificare substantiala atunci cand este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a)modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;

b)modificarea schimba echilibrul economic al contractului sectorial/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul sectorial/acordul-cadru initial;

c)modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;

d)un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1).

Art. 241

(1)Fara a exista nevoia de a verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 240 alin. (3) literele a)-d), contractele sectoriale si acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 12 alin. (1);

b)valoarea modificarii este mai mica de 10% din pretul initial al contractului sectorial de servicii sau de produse sau mai mica de 15% din pretul contractului sectorial de lucrari.

(2)Modificarea realizata in conditiile prevazute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau al acordului-cadru in baza caruia sunt atribuite contractele prevazute la alin. (1).

(3)In situatia prevazuta la alin. (1), in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive.

(4)Pentru calcularea pretului prevazut la alin. (1) se va utiliza pretul actualizat al contractului sectorial/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinta atunci cand contractul sectorial include o clauza de indexare.

Art. 242

(1)In sensul art. 238 lit. b) si art. 241, prin caracterul general al contractului se inteleg obiectivele principale urmarite de entitatea contractanta la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta.

(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc in sarcina entitatii contractante obligatii de notificare a institutiei responsabile cu controlul ex-ante privind intentia de a efectua modificari ale contractelor sectoriale/acordurilor-cadru in conditiile prezentului paragraf.

Art. 243

(1)Orice modificare a unui contract sectorial ori acord-cadru in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 235-241 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2)In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul sectorial initial.

(3)Entitatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (2) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.

 

SECTIUNEA 3:Cazuri specifice de incetare a contractului sectorial

Art. 244

(1)Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului sectorial, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract sectorial in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, in temeiul art. 177;

b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(2)Entitatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (1) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.

CAPITOLUL VII:Contraventii si sanctiuni

Art. 245

(1)Entitatea contractanta raspunde contraventional in cazurile si conditiile prevazute de prezenta lege.

(2)Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a)atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de solutii fara publicarea prealabila a unei invitatii de participare la o procedura concurentiala de ofertare, in cazurile in care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a)-c) si art. 154;

b)incalcarea prevederilor art. 16 alin. (2);

c)incalcarea regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice prevazute la art. 165 alin. (6);

d)incalcarea regulilor de publicitate si transparenta prevazute la art. 151-160, cu exceptia celor referitoare la anuntul de atribuire;

e)utilizarea altor criterii de calificare si selectie decat cele prevazute la art. 176 sau a altor criterii de atribuire decat cele prevazute la art. 209 alin. (3);

f)aplicarea incorecta, in cadrul procesului de calificare/selectie si/sau evaluare a criteriilor de calificare si selectie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;

g)nepunerea la dispozitia ANAP a informatiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achizitie sectoriala/acordurilor-cadru, in scopul indeplinirii functiilor sale;

h)incalcarea prevederilor art. 219 alin. (1);

i)anularea unei proceduri de atribuire in alte cazuri decat cele prevazute la art. 225-226 sau crearea unor circumstante artificiale de anulare a procedurii de atribuire;

j)incalcarea prevederilor art. 227 si art. 228 alin. (1)-(2);

k)neducerea la indeplinire a deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, dupa data la care aceasta ramane definitiva;

l)incalcarea regulilor prevazute la art. 124 alin. (1) lit. d) si art. 155 referitoare la anuntul de atribuire.

m)orice incalcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia, avand ca efect incalcarea dispozitiilor art. 2;

(3)Contraventiile prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu amenda intre 5.000 lei si 30.000 lei.

Art. 246

[textul din Art. 246 din capitolul VII a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. II, punctul 51. din Ordonanta urgenta 107/2017]

Art. 247

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza ex post de catre persoane imputernicite in acest scop de catre Curtea de Conturi a Romaniei.

(2)Prin derogare de la dispozitiile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunii cu amenda contraventionala se prescrie in termen de 36 de luni de la data savarsirii faptei.

Art. 248

(1)Sanctiunea contraventionala se aplica entitatii contractante, care poate dispune adoptarea de masuri impotriva persoanelor/persoanelor implicate in derularea achizitiei publice ce a facut obiectul contraventiei.

(2)Savarsirea faptei contraventionale nu implica in mod obligatoriu si producerea unui prejudiciu.

(3)Stabilirea prejudiciului trebuie sa tina seama de circumstantele faptei contraventionale si sa fie fundamentata.

Art. 249

Contraventiilor prevazute la art. 245 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13 alin. (1), art. 28 si 29.

CAPITOLUL VIII:Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 250

(1)In orice situatie in care o entitate contractanta intentioneaza sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea rezultatului lucrarilor, fie prestarea, gestionarea si operarea de servicii, entitatea contractanta are obligatia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului in acest mod.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societati avand ca actionari operatorul economic, pe de o parte, si entitatea contractanta, pe de alta parte.

(3)[textul din Art. 250, alin. (3) din capitolul VIII a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. II, punctul 25. din Ordonanta urgenta 45/2018]

(4)Prin hotarare a Guvernului se va stabili, dupa caz, ca studiul de fundamentare prevazut la alin. (1) sa faca obiectul revizuirii si aprobarii de catre o entitate competenta, in considerarea interesului public al proiectului.

Art. 251

(1)Prin studiul de fundamentare mentionat la art. 250 alin. (1) entitatea contractanta are obligatia sa analizeze daca atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a riscului de operare catre operatorul economic, astfel cum este definit in legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

(2)In cazul in care, urmare a analizei prevazute la alin. (1), entitatea contractanta constata ca o parte semnificativa a riscului de operare nu va fi transferata operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract sectorial.

Art. 252

(1)Sistemul national de achizitii sectoriale cuprinde functii de reglementare, asistenta si sprijin operational, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitatiilor trucate si alte functii avand ca obiectiv respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliaza obligatiile si responsabilitatile specifice ale entitatilor contractante in raport cu indeplinirea acestor functii.

Art. 253

(1)Prezenta lege se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare.

(2)Procedurilor de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii sale in vigoare li se aplica legea in vigoare la data initierii procedurii de atribuire.

(3)Prezenta lege se aplica contractelor sectoriale/acordurilor-cadru incheiate dupa data intrarii sale in vigoare.

(4)Contractele sectoriale/acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data cand acestea au fost incheiate in tot ceea ce priveste incheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora.

Art. 254

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 2541

(1)In perioada derularii proceselor de achizitie ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructura finantate din fonduri europene, entitatile contractante pot angaja experti, pe perioada determinata, cu contract individual de munca, in afara organigramei aprobate potrivit legii, pana la cel mult 30% din numarul membrilor comisiei de evaluare, pentru a asigura buna desfasurare a acestora, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile.

(2)Expertii angajati potrivit alin. (1) trebuie sa detina calificare de experti in achizitii publice sau pot fi persoane cu calificare si experienta relevanta in domeniul obiectului achizitiei.

Art. 255

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile cap. VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 256

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 257

(1)Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1) dispozitiile art. 208 alin. (2) intra in vigoare la data de 18 octombrie 2018.

*

Prezenta lege transpune prevederile art. 2, 5, 6, 8-16, 18-32, 36-39, 42, 44-49, 51, 52, 54, 56, 58-61, 63, 64, 66-69, 73-75, 78, 82, 87, 89-91, 93, 95, 98, 100 si 106 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014 si partial ale art. 1, 3, 4, 7, 17, 34, 35, 40, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 96, 97 si 99 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

 

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

FLORIN IORDACHE

PRESEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

ANEXA nr. 1:Lista activitatilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. l) pct. (i)

NACE REV. 11 Cod CPV
Sectiunea F Constructii
Diviziune Grupa Clasa Descriere Note
45 Constructii Aceasta diviziune include:

– constructia de cladiri si lucrari noi, restaurare si reparatii curente

45000000
45.1 Pregatirea santierelor 45100000
45.11 Demolari de cladiri; terasamente Aceasta clasa include:

– demolarea cladirilor si a altor structuri;

– degajarea santierelor;

– lucrari de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea santierelor de constructii, sapare de santuri, indepartarea rocilor, demolare prin explozie etc.;

– pregatirea santierelor pentru exploatare miniera;

– indepartarea solului si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a terenurilor si a santierelor miniere.

Aceasta clasa cuprinde, de asemenea:

– drenarea santierelor de constructii;

– drenarea terenurilor agricole si forestiere.

45110000
45.12 Lucrari de foraj si sondaj Aceasta clasa include:

– sondaje experimentale, foraje de recunoastere si carotaje pentru constructii, precum si pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– forarea puturilor de extractie a titeiului sau a gazelor naturale, a se vedea 11.20;

– forarea puturilor de apa, a se vedea 45.25;

– saparea de puturi, a se vedea 45.25;

– prospectarea zacamintelor de titei si de gaze naturale, precum si studiile geofizice, geologice si seismice, a se vedea 74.20.

45120000
45.2 Lucrari de constructii complete sau partiale; lucrari de geniu civil 45200000
45.21 Lucrari generale de constructii de cladiri si lucrari de geniu civil Aceasta clasa include:

– constructii de cladiri de toate tipurile si constructii civile;

– poduri, inclusiv cele destinate sustinerii soselelor suspendate, viaducte, tuneluri si pasaje subterane;

– conducte, linii de comunicatii si linii electrice pentru transport pe distante mari;

– conducte, linii de comunicatii si linii electrice pentru retele urbane;

– lucrari conexe de amenajare urbana;

– asamblarea si montarea de constructii prefabricate pe santiere.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– servicii referitoare la extractia titeiului si a gazelor naturale, a se vedea 11.20;

– constructia de lucrari complet prefabricate din elemente din alte materiale decat betonul fabricate de unitatea care executa lucrarile, a se vedea diviziunile 20, 26 si 28;

– lucrari de constructii, altele decat cele de cladiri, pentru stadioane, piscine, sali de sport, terenuri de tenis, circuite de golf si alte instalatii sportive, a se vedea 45.23;

– lucrari de instalatii pentru constructii, a se vedea 45.3;

– lucrari de finisare, a se vedea 45.4;

– activitati de arhitectura si de inginerie, a se vedea 74.20;

– gestionarea proiectelor de constructii, a se vedea 74.20.

45210000

cu exceptia:

45213316

45220000

45231000

45232000

45.22 Ridicarea de sarpante si acoperisuri Aceasta clasa include:

– ridicarea de sarpante;

– montarea acoperisurilor;

– lucrari de impermeabilizare.

45261000
45.23 Constructii de autostrazi, sosele, aerodromuri si complexe sportive Aceasta clasa include:

– constructia de autostrazi, de drumuri, de sosele, alte cai pentru vehicule si pietoni;

– constructia de cai ferate;

– constructia de piste de aterizare-decolare;

– lucrari de constructii, altele decat cele de cladiri, pentru stadioane, piscine, sali de sport, terenuri de tenis, circuite de golf si alte instalatii sportive;

– marcarea cu vopsea a suprafetelor rutiere si a spatiilor de parcare.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.

45212212

si DA03

45230000

cu exceptia:

45231000

45232000

45234115

45.24 Lucrari hidrotehnice Aceasta clasa include constructia de:

– cai navigabile, porturi, lucrari fluviale, porturi de agrement (marinas), ecluze etc.;

– baraje si diguri;

– dragare;

– lucrari subacvatice.

45240000
45.25 Alte lucrari de constructii care implica lucrari speciale Aceasta clasa include:

– activitatile de constructii specializate care implica un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrari si care necesita competente sau echipamente specializate;

– realizarea de fundatii, inclusiv instalarea pilotilor;

– forarea si constructia de puturi de apa, saparea de puturi;

– montarea elementelor de structura metalica ce nu sunt fabricate de unitatea care executa lucrarile;

– indoirea structurilor metalice;

– lucrari de zidire cu caramida sau piatra;

– montarea si demontarea schelelor si a platformelor de lucru proprii sau inchiriate;

– constructia de cosuri de fum si de cuptoare industriale.

Aceasta clasa nu cuprinde:

inchirierea de schele fara montare si demontare, a se vedea 71.32.

45250000

45262000

45.3 Lucrari de instalatii 45300000
45.31 Lucrari de instalatii electrice Aceasta clasa include:

– instalarea, in cladiri sau in alte proiecte de constructii, a urmatoarelor elemente:

– cabluri si conexiuni electrice;

– sisteme de telecomunicatii;

– instalatii electrice de incalzire;

– antene pentru cladiri rezidentiale;

– sisteme de alarma impotriva incendiilor;

– sisteme de alarma antiefractie;

– ascensoare si scari rulante;

– paratrasnete etc.

45213316

45310000

cu exceptia:

45316000

45.32 Lucrari de izolare Aceasta clasa include:

– instalarea, in cladiri sau in alte proiecte de constructii, de izolatii termice, acustice sau impotriva vibratiilor.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– lucrari de impermeabilizare, a se vedea 45.22,

45320000
45.33 Instalatii Aceasta clasa include:

– instalarea, in cladiri sau in alte proiecte de constructii, a urmatoarelor elemente:

– instalatii si echipamente sanitare;

– echipamente pentru distributia gazelor;

– echipamente si conducte de incalzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare;

– instalatii de stingere a incendiilor cu sprinklere.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– instalarea sistemelor electrice de incalzire, a se vedea 45.31.

45330000
45.34 Alte lucrari de instalatii Aceasta clasa include:

– instalarea sistemelor de iluminat si de semnalizare pentru sosele, cai ferate, aeroporturi si porturi;

– instalarea, in cladiri sau in alte proiecte de constructii, a instalatiilor si a echipamentelor neclasificate in alta parte.

45234115

45316000

45340000

45.4 Lucrari de finisare 45400000
45.41 Tencuire Aceasta clasa include:

– aplicarea, in cladiri sau in alte proiecte de constructii, a ipsosului si a stucului pentru structuri sau ornamente interioare si exterioare, inclusiv a materialelor de fatuire asociate.

45410000
45.42 Tamplarie si dulgherie Aceasta clasa include:

– instalarea de usi, ferestre, tocuri si rame pentru usi si ferestre, bucatarii echipate, scari, echipamente pentru magazine si echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care executa lucrarile;

– amenajari interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn, compartimentari mobile etc.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn, a se vedea 45.43.

45420000
45.43 Imbracarea podelelor si a peretilor Aceasta clasa include:

– instalarea, in cladiri sau in alte proiecte de constructii, a urmatoarelor elemente:

– dale din ceramica, beton sau piatra pentru pereti sau podele;

– parchete si alte pardoseli din lemn, mochete si linoleum;

– inclusiv din cauciuc sau plastic;

– materiale de placare a podelelor sau a peretilor din terrazzo, marmura, granit sau ardezie;

– tapete.

45430000
45.44 Vopsitorie si montare de geamuri Aceasta clasa include:

– vopsirea interioara si exterioara a cladirilor;

– vopsirea structurilor de constructii civile;

– montarea sticlei, a oglinzilor etc.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.

45440000
45.45 Alte lucrari de finisare Aceasta clasa include:

– instalarea piscinelor private;

– curatirea peretilor exteriori ai cladirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare;

– celelalte lucrari de finalizare si finisare a cladirilor neclasificate in alta parte.

Aceasta clasa nu cuprinde:

– curatarea peretilor interiori al cladirilor si ai altor constructii, a se vedea 74.70.

45212212

si DA04

45450000

45.5 Inchirierea de echipamente de constructie sau demolare cu operator 45500000
45.50 Inchirierea de echipamente de constructie sau demolare cu operator Aceasta clasa nu cuprinde:

– inchirierea de masini si echipamente de constructie sau demolare fara operator, a se vedea 71.32.

45500000

1Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

ANEXA nr. 2:Servicii prevazute la art. 124 alin. (1)

Descriere Cod VPV
Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala] si 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 si 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] si 98513000-2 – 98514000-9 [Servicii de forta de munca pentru particulari, Servicii de personal de agentii pentru particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii de asistenta la domiciliu si Servicii domestice]
Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale 85321000-5 si 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale], 75121000-0, 75122000- 7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de invatamant si formare profesionala la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese], 79951000-5 [Servicii de organizare de seminarii], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentari de moda], 79956000-0 [Servicii de organizare de targuri si expozitii]
Servicii de asigurari sociale obligatorii2 75300000-9
Servicii de indemnizatii 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Alte servicii comunitare, sociale si personale, inclusiv servicii prestate de organizatii sindicale, de organizatii politice, de asociatii de tineri si servicii diverse prestate de organizatii asociative 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 si 98130000-3
Servicii religioase 98131000-0
Servicii hoteliere si restaurante de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mancarii la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mancarii], 55510000-8 [Servicii de cantina], 55511000-5 [Servicii de cantina si alte servicii de cafenea cu clientela restransa], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru scoli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru societati de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societati sau institutii], 55524000-9 [Servicii de catering pentru scoli]
Servicii juridice, in masura in care nu sunt excluse in temeiul art. 37 alin. (3). de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5
Alte servicii administrative si servicii guvernamentale de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3
Prestari de servicii pentru comunitate de la 75200000-8 la 75231000-4
Servicii legate de inchisori, de securitate publica si de salvare, in masura in care nu sunt excluse in temeiul art. 37 alin. (1) lit. h) de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7; 98113100-9
Servicii de investigatie si de siguranta de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigatie si de siguranta, Servicii de siguranta, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, Servicii de paza, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigatie si Servicii de agentii de detectivi] 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiza a deseurilor]
Servicii internationale 98900000-2 [Servicii prestate de organizatii si de organisme extrateritoriale] si 98910000-5 [Servicii specifice organizatiilor si organismelor internationale]
Servicii postale 64000000-6 [Servicii postale si de telecomunicatii], 64100000-7 [Servicii postale si de curierat], 64110000-0 [Servicii postele], 64111000-7 [Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor], 64112000-4 [Servicii postale de distribuire a corespondentei], 64113000-1 [Servicii postale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghisee de oficii postale], 64115000-5 [Inchiriere de cutii postale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat si de mesagerie interna in birouri]
Servicii diverse 50116510-9 [Servicii de resapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]

2Aceste servicii nu intra sub incidenta prezentei legi in cazul in care sunt organizate sub forma de servicii fara caracter economic de interes general.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 391 din data de 23 mai 2016

 

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers