Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2021

Avand in vedere:

– prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 33 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 3 alin. (3) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica;

– Referatul de aprobare nr. 592/DGPPRMC din 4.12.2020,

in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, aprobata prin Legea nr. 244/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza emit urmatorul ordin:

Art. 1

In conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizeaza pentru calcularea costurilor pe ciclul de viata al achizitiei in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scazut”, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica, se stabileste pentru anul 2021 un nivel al acestui indicator de 5,5%.

Art. 2

Rata de actualizare stabilita conform art. 1 va fi utilizata in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru finantate exclusiv de la bugetul de stat.

Art. 3

In cazul contractelor de achizitie publica finantate din fonduri europene nerambursabile, pentru care procedura de atribuire se initiaza in anul 2021, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai scazut”, raman aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al Comisiei Nationale de Prognoza nr. 842/175/2016.

Art. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

Presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice,

Eugen Stefan-Dorel Cojoaca

Presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza,

Nicolae Cristian Stanica

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1321 din data de 31 decembrie 2020

 

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers