Regulament nr. 1828 din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru contractele de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii si pentru concursurile de proiecte

REGULAMENT nr. 1828 din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru contractele de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii si pentru concursurile de proiecte

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

având in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

având in vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE (1), in special articolul 6 alineatul (5) al doilea paragraf,

(1)JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

intrucât:

(1)Prin Decizia 2014/115/UE (2), Consiliul a aprobat modificarea Acordului privind achizitiile publice (3) (denumit in continuare “acordul”) incheiat in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului. Acordul este un instrument plurilateral, iar obiectivul sau este de a deschide in mod reciproc pietele de achizitii publice intre partile la acord. Acesta se aplica in cazul oricarui contract de achizitii cu o valoare mai mare sau egala cu sumele (denumite in continuare “praguri”) stabilite in acord si exprimate in drepturi speciale de tragere.

(2)Decizia 2014/115/UE a Consiliului din 2 decembrie 2013 privind incheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizitiile publice (JO L 68, 7.3.2014, p. 1).

(3)JO L 68, 7.3.2014, p. 2.

(2)Unul dintre obiectivele Directivei 2014/24/UE este de a permite autoritatilor contractante care aplica directiva respectiva sa respecte, in acelasi timp, obligatiile prevazute in acord. In conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE, Comisia trebuie sa verifice, o data la doi ani, daca pragurile pentru contractele de achizitii publice si pentru concursurile de proiecte prevazute la articolul 4 literele (a), (b) si (c) din directiva mentionata corespund pragurilor stabilite in acord. Având in vedere faptul ca valoarea pragurilor calculate in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE este diferita de valoarea pragurilor stabilite la articolul 4 literele

(a), (b) si (c) din directiva mentionata, este necesar sa se revizuiasca pragurile respective. In conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, pragurile stabilite la articolul 13 din directiva respectiva trebuie sa fie aliniate cu pragurile stabilite la articolul 4 literele (a) si (c) din directiva in cauza.

(3)Prin urmare, Directiva 2014/24/UE ar trebui sa fie modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

-****-

Art. 1

Directiva 2014/24/UE se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 4 se modifica dupa cum urmeaza:

(a)la litera (a), “5 548 000 EUR” se inlocuieste cu “5 350 000 EUR”

(b)la litera (b), “144 000 EUR” se inlocuieste cu “139 000 EUR”

(c)la litera (c), “221 000 EUR” se inlocuieste cu “214 000 EUR”

2.Articolul 13 primul paragraf se modifica dupa cum urmeaza:

(a)la litera (a), “5 548 000 EUR” se inlocuieste cu “5 350 000 EUR”

(b)la litera (b), “221 000 EUR” se inlocuieste cu “214 000 EUR”

Art. 2

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplica de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

-****-

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Presedintele

Jean-Claude JUNCKER

Publicat in Jurnalul Oficial cu numarul 279L din data de 31 octombrie 2019