Regulament nr. 1827 din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragul pentru concesiuni

REGULAMENT nr. 1827 din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragul pentru concesiuni

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

având in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

având in vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (1), in special articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf,

(1)JO L 94, 28.3.2014, p. 1.

intrucât:

(1)Prin Decizia 2014/115/UE (2), Consiliul a aprobat modificarea Acordului privind achizitiile publice (3) (denumit in continuare “acordul”) incheiat in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului. Acordul este un instrument plurilateral, iar obiectivul sau este de a deschide in mod reciproc pietele de achizitii publice intre partile la acord. Acesta se aplica in cazul oricarui contract de achizitii cu o valoare mai mare sau egala cu sumele (denumite in continuare “praguri”) stabilite in acord si exprimate in drepturi speciale de tragere.

(2)Decizia 2014/115/UE a Consiliului din 2 decembrie 2013 privind incheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizitiile publice (JO L 68, 7.3.2014, p. 1).

(3)JO L 68, 7.3.2014, p. 2.

(2)Unul dintre obiectivele Directivei 2014/23/UE este de a permite entitatilor contractante si autoritatilor contractante care aplica directiva mentionata anterior sa respecte, in acelasi timp, obligatiile prevazute in acord. In conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE, Comisia trebuie sa verifice, o data la doi ani, daca pragul pentru concesiuni prevazut la articolul 8 alineatul (1) din directiva mentionata corespunde pragului stabilit in acord. Având in vedere faptul ca valoarea pragului calculat in conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE este diferita de valoarea pragului stabilita la articolul 8 alineatul (1) din directiva respectiva, este necesar sa se revizuiasca acest prag.

(3)Prin urmare, Directiva 2014/23/UE ar trebui modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

-****-

Art. 1

La articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE, valoarea de “5 548 000 EUR” se inlocuieste cu “5 350 000 EUR”

Art. 2

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplica de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

-****-

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Presedintele

Jean-Claude JUNCKER

Publicat in Jurnalul Oficial cu numarul 279L din data de 31 octombrie 2019