Regulament nr. 1830 din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragurile pentru contractele de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii

REGULAMENT nr. 1830 din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragurile pentru contractele de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii si de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE (1), in special articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf,

(1)JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

intrucat:

(1)Prin Decizia 2014/115/UE (2), Consiliul a aprobat modificarea Acordului privind achizitiile publice (3) (denumit in continuare “acordul”) incheiat in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului. Acordul este un instrument plurilateral, iar obiectivul sau este de a deschide in mod reciproc pietele de achizitii publice intre partile la acord. Acesta se aplica in cazul oricarui contract de achizitii cu o valoare mai mare sau egala cu sumele (denumite in continuare “praguri”) stabilite in acord si exprimate in drepturi speciale de tragere.

(2)Decizia 2014/115/UE a Consiliului din 2 decembrie 2013 privind incheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizitiile publice (JO L 68, 7.3.2014, p. 1).

(3)JO L 68, 7.3.2014, p. 2.

(2)Unul dintre obiectivele Directivei si 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului (4) este de a permite entitatilor contractante si autoritatilor contractante care aplica directiva in cauza sa respecte, in acelasi timp, obligatiile prevazute in acord. In conformitate cu articolul 17 din Directiva 2014/25/UE, la fiecare doi ani, Comisia verifica daca pragurile prevazute la articolul 15 literele (a) si (b) din directiva mentionata corespund pragurilor stabilite in acord si le revizuieste, daca este necesar.

(4)Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(3)Pragurile prevazute in Directiva 2014/25/UE au fost revizuite. In conformitate cu articolul 68 alineatul (1) din Directiva 2009/81/CE, pragurile stabilite in directiva respectiva ar trebui aliniate la pragurile revizuite prevazute in Directiva 2014/25/UE.

(4)Prin urmare, Directiva 2009/81/CE ar trebui modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

-****-

Art. 1

– Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE se modifica dupa cum urmeaza:

1.La litera (a), “443 000 EUR” se inlocuieste cu “428 000 EUR”

2.La litera (b), “5 548 000 EUR” se inlocuieste cu “5 350 000 EUR”

Art. 2

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplica de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

-****-

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Presedintele

Jean-Claude JUNCKER

Publicat in Jurnalul Oficial cu numarul 279L din data de 31 octombrie 2019