INSTRUCTIUNE nr. 2 din 19 aprilie 2017

INSTRUCTIUNE nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Avand in vedere:

– prevederile art. 2 alin. (2), art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare;

– prevederile art. 2 alin. (2), art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

– prevederile art. 29-31 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 35-37 din Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– necesitatea emiterii de indrumari privind modalitatea de formulare si de evaluare a cerintelor privind experienta similara de catre autoritatile/entitatile contractante si modalitatea de indeplinire a acestor cerinte de catre operatorii economici;

– necesitatea unei abordari unitare de catre principalii actori implicati in situatiile in care devine incidenta aplicarea prevederilor legale mai sus mentionate si necesitatea emiterii unei indrumari cu privire la modalitatea de formulare a cerintelor de calificare ce vizeaza capacitatea tehnica si/sau profesionala privind experienta similara;

– interpretarea data de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) principiului proportionalitatii din dreptul comunitar, respectiv „impunerea ca actele institutiilor sa nu depaseasca limitele a ceea ce este adecvat si necesar in scopul realizarii obiectivelor urmarite, intelegandu-se ca, in masura in care este posibila o alegere intre mai multe masuri adecvate, trebuie sa se recurga la cea mai putin constrangatoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie sa fie disproportionate in raport cu scopurile urmarite” (Hotararea Curtii din 5 mai 1998, National Farmers’ Union si altii, C 157/96, Rec., p. I 2211, pct. 60, citat in pct. 57 din Hotararea Tribunalului din 10 decembrie 2009, Cauza T-195/08, Antwerspe Bouwwerken NV),

in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015  privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, aprobata prin Legea nr. 244/2015 cu completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice emite urmatoarea instructiune:

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Autoritatea/Entitatea contractanta are dreptul de a solicita, atat prin anuntul de participare/de participare simplificat, cat si prin documentatia de atribuire, ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru sa faca dovada capacitatii sale tehnice si profesionale referitoare la experienta in implementarea unui/unor contract/contracte similar/similare atat ca tip si complexitate, cat si din punctul de vedere al rezultatului/functionalitatii urmarite prin scopul contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce se atribuie prin respectiva procedura.

Art. 2

(1)Autoritatea/Entitatea contractanta stabileste cerintele minime de calificare si selectie precizate la art. 1, in corelare cu principiul proportionalitatii, cu scopul de a obtine o confirmare ca operatorii economici care demonstreaza indeplinirea respectivelor cerinte au capacitatea si experienta necesara pentru a gestiona si duce la bun sfarsit, in conditiile de performanta impuse prin caietul de sarcini, contractul de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit.

(2)La stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie, autoritatile/entitatile contractante vor tine cont de aspecte precum: complexitatea, volumul, durata, valoarea si natura contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru care urmeaza a fi incheiat, fara a se impune indeplinirea unor conditii ce nu prezinta relevanta sau sunt disproportionate in raport cu scopul mentionat la alin. (1).

Art. 3

(1)Atunci cand stabileste cerintele minime de calificare si selectie referitoare la experienta in implementarea/realizarea unui/unor contract/contracte sau unor activitati similare, autoritatea/entitatea contractanta trebuie sa ofere repere suficiente operatorilor economici interesati sa participe la procedura de atribuire, pentru ca acestia sa poata determina nivelul de complexitate asociat cerintei in cauza, prin corelare cu modul in care este descrisa, prin rezultatele asteptate prevazute de caietul de sarcini, complexitatea contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, precum si modul in care poate fi demonstrata indeplinirea respectivelor cerinte.

(2)In sensul alin. (1), autoritatea/entitatea contractanta:

a)va preciza ce intelege prin produse/servicii/lucrari similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru, facandu-se trimitere la informatii ce privesc domeniul/tipologia in care se incadreaza acestea si/sau corelandu-se cu scopul la care sunt utilizate;

b)va stabili plafonul valoric/cantitativ si numarul de contracte prin care se poate atinge acest plafon.

(3)Nivelul impus in sensul alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mare decat:

a)valoarea estimata a contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza sa fie atribuit, in situatia in care se utilizeaza un reper valoric asociat cerintei;

b)cantitatea de produse/servicii/lucrari ce vor fi furnizate/prestate/executate in baza contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru care urmeaza sa fie atribuit, in situatia in care cerinta este formulata in termeni cantitativi sau prin raportare la anumiti indicatori.

(4)Prin exceptie de la cele prevazute la alin. (3), nivelul impus cerintei privind experienta similara poate depasi plafoanele mentionate la lit. b) in situatia in care demonstrarea capacitatii tehnice si organizatorice a candidatului/ofertantului presupune, prin prisma obiectului contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, realizarea de catre respectivul operator economic candidat/ofertant a unui numar mai mare de exercitii aferente indeplinirii unor activitati/actiuni similare, din punctul de vedere a complexitatii, cu contractul in cauza. Prin notiunea de exercitiu se intelege derularea tuturor activitatilor aferente intregului proces necesar pentru obtinerea rezultatului final, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta ce descriu obiectivul urmarit.

NOTA:

In cazul in care se doreste atribuirea unui contract avand ca obiect realizarea unor obiective/activitati cum ar fi, fara a se limita la:

– constructii ce includ o componenta de proces tehnologic semnificativa din punctul de vedere al functionalitatii respectivei constructii, de tipul statiilor de epurare a apei uzate, centralelor de producere a energiei electrice si altele asemenea;

– elaborarea unei/unor analize de impact/cost-beneficiu cu privire la implementarea unei politici publice/realizarea unei investitii,

– management de proiect, contabilitate sau audit financiar, prezinta relevanta, pentru demonstrarea capacitatii de a realiza viitorul contract, ducerea la indeplinire a unui numar de cel putin doua asemenea exercitii, similare ca anvergura/complexitate.

In scopul intelegerii anvergurii rezultatului ce trebuie indeplinit, corelarea se face cu dimensiunea, complexitatea si/sau tipologia in care se incadreaza constructia in cauza, obiectul analizei, respectiv operatiunile carora li se adreseaza activitatile exemplificate mai sus.

Exemplu buna practica: Obiectul contractului de lucrari, ce include inclusiv proiectarea acestora – „Realizarea unei statii de epurare cu o capacitate aferenta unei populatii echivalente (PE) de 30.000 locuitori”.

Mod de formulare cerinta de calificare referitoare la experienta similara:

„Ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii executiei a 2 statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum 10.000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de tip proiectare si executie.”

In scopul intelegerii complexitatii obiectivului de investitii se vor considera similare statiile de epurare cu o capacitate intre 10.000 PE si 50.000 PE.

(5)Autoritatea/Entitatea contractanta nu poate solicita indeplinirea cerintei privind experienta similara prin impunerea atat a unui nivel valoric, cat si a unui nivel cantitativ, in situatia in care prin aceste niveluri se urmareste acelasi lucru, respectiv descrierea, dintr-o singura perspectiva, a complexitatii respectivelor cerinte, raportat la obiectul contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit.

Exemplu de practica defectuoasa: Utilizarea urmatoarei formulari pentru exprimarea cerintei de calificare referitoare la experienta in implementarea unor contracte/activitati similare: „Prezentarea unui contract de lucrari in valoare de minimum «X» lei la nivelul caruia sa se fi realizat minimum «Y» km/m2/tone/etc.”

Exemplul de buna practica nr. 1: Experienta similara formulata intr-o procedura de atribuire avand ca obiect contract de: „Constructie centru de afaceri in municipiul X” – valoare estimata lucrari constructie – 35.000.000 lei, fara TVA.

Se vor prezenta informatii aferente principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa reiasa ca au fost executate lucrari similare in valoare cumulata de minimum 35.000.000 lei, fara TVA, la nivelul a minimum un contract – maximum a 3 contracte.

Experienta similara trebuie sa priveasca lucrari de constructii civile cel putin din categoria de importanta C, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru intelegerea cerintei, prin constructii din categoria de importanta C se va intelege: „Constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura (cum ar fi cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si agrozootehnice; constructii social-culturale care nu intra in categoriile de importanta A si b), sau constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult, muzee de importanta locala)”.

Exemplul de buna practica nr. 2: Intr-o procedura de licitatie deschisa derulata in vederea atribuirii unui contract de lucrari avand ca obiect „Constructie drum expres intre localitatile A si B, in lungime de 20 km, inclusiv lucrari de arta”, cu o valoare estimata de 100.000.000 lei, cerinta de calificare referitoare la experienta similara va fi considerata indeplinita daca ofertantul va face dovada ca:

– a realizat in ultimii 5 ani, in cadrul a maximum 3 contracte, lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare de cel putin 100.000.000 lei; si

– a realizat in ultimii 5 ani un viaduct rutier sau de transport feroviar de cel putin 100 m lungime in cadrul unuia dintre aceste contracte.

NOTA:

In scopul intelegerii exemplului se considera ca urmatoarele premise descriu contextul in care se incadreaza speta:

– printre lucrarile de arta ce fac obiectul viitorului contract se include un viaduct cu o lungime de 200 m;

– prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se intelege lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa III de complexitate conform normativului in domeniu (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrazi). In clasa III de complexitate se incadreaza: drumuri expres si drumuri nationale europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene cu doua benzi de circulatie.

(6)In cazul unui acord-cadru, nivelul minim impus al experientei similare se va raporta, ca regula generala, cel mult la valoarea celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, aspectele prevazute la alin. (4) aplicandu-se dupa caz.

(7)In sensul prevederilor alin. (3) lit. a), stabilirea nivelului minim impus al experientei similare se va face prin raportare la valoarea estimata fara valoarea optiunilor suplimentare, daca sunt aplicabile prevederile art. 104 alin. (8) si art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, si/sau art. 165 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 117 alin. (3) si art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si/sau art. 160 din Hotararea Guvernului nr. 394/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8)Daca procedura de atribuire este impartita pe loturi, plafonul ce poate fi stabilit pentru cerinta de calificare referitoare la experienta similara se va raporta la valoarea estimata sau cantitatile ce fac obiectul lotului pentru care se solicita experienta similara, indiferent daca lotul se atribuie prin semnarea unui contract de achizitie publica/achizitie sectoriala sau unui acord-cadru, in acest ultim caz prevaland prevederile alin. (6).

(9)Nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai multe loturi sa indeplineasca un nivel al experientei similare provenit din cumularea cerintelor aferente fiecarui lot, in situatia in care respectivele cerinte au fost formulate in acelasi fel si in corelatie cu aceleasi repere.

NOTA:

In situatia in care, intr-o procedura de atribuire organizata pe loturi, un candidat/ofertant participa la mai multe dintre acestea, cerinta de calificare referitoare la experienta similara va fi considerata indeplinita pentru toate loturile la care a depus candidatura/oferta daca se respecta urmatoarele conditii cumulative:

– indeplineste cerintele de calificare referitoare la experienta similara formulate in documentatia de atribuire, pentru lotul la care aceasta cerinta a avut plafonul valoric sau cantitativ, dupa caz, cel mai mare; si

– cerintele de calificare referitoare la experienta similara, aferente loturilor respective, au fost formulate in acelasi fel si in corelatie cu aceleasi repere.

Art. 4

Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la experienta similara, autoritatea/entitatea contractanta va mentiona in cadrul documentatiei de atribuire cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei.

Exemplu: Cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte (Pentru o evaluare unitara autoritatea/entitatea contractanta va alege o singura institutie pentru referinta.)

Art. 5

(1)Nu se poate solicita demonstrarea experientei similare prin furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari identice cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru care urmeaza a se atribui, pentru a nu se restrange competitia, fiind necesar sa fie permise si cele similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului.

(2)Autoritatea/Entitatea contractanta va explicita similaritatea obiectului contractului intr-o maniera care sa reflecte categoriile/tipurile de produse/servicii/lucrari de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza sa fie atribuit, utilizand o descriere generala, raportata la sectorul/domeniul in care se incadreaza acesta. Se vor evita formularile de tipul „ofertantul a executat/prestat lucrari/servicii similare celor prevazute in contract ” sau „a furnizat produse care se incadreaza in categoria/clasa CPV XXXXX”.

Exemplul nr. 1: Contract avand ca obiect – Servicii de verificare si evaluare a cererilor de finantare pentru programul operational X aferent implementarii fondurilor europene nerambursabile; CPV utilizat 79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii.

Practica defectuoasa: Formulare restrictiva a cerintei „prezentati experienta in activitati de verificare si evaluare cereri de finantare.”

Buna practica: Demonstrati ca ati mai prestat activitati de consultanta/asistenta tehnica in domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare; asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene nerambursabile; asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare; asistenta tehnica in evaluarea cererilor de rambursare si altele asemenea.

Exemplul nr. 2: Contract avand ca obiect – lucrari de amenajare parcare auto pe orizontala

Practica defectuoasa prin formulare restrictiva a cerintei: prezentati experienta in executia de lucrari de amenajare parcari auto, respectiv lucrari de terasamente, suprastructura, marcaje si indicatoare pentru parcari, precum si amenajare pentru scurgerea apelor.

Buna practica: demonstrati experienta in activitati avand ca obiect amenajarea teritoriului sau lucrari de geniu civil, cum ar fi lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi, sau lucrari pentru realizarea de parcari similare din punctul de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei.

(3)Experienta similara nu trebuie sa fie solicitata si pentru activitati secundare/accesorii, indiferent de ponderea valorica a acestora in obiectul contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, in conditiile in care acestea nu afecteaza indicatorii de performanta/nivelul calitativ ce caracterizeaza obiectul principal sau scopul respectivului contract.

NOTA:

Un caz particular il reprezinta situatia in care o activitate are o pondere valorica redusa in valoarea totala a contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru, dar influenteaza performanta asociata rezultatului acestuia prin faptul ca stabileste solutia tehnica ce conduce la indeplinirea indicatorilor de calitate si performanta, il reprezinta proiectarea lucrarilor ce urmeaza a fi executate intr-un contract de lucrari care include proiectarea si executia acestora.

In acest caz, autoritatea/entitatea contractata formuleaza la nivelul fisei de date cerinta referitoare la experienta similara prin raportare la rezultatul ce trebuie obtinut la finalizarea contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv solicitandu-se demonstrarea finalizarii executiei in ultimii 5 ani a unei constructii similare in cadrul unui contract de lucrari de aceeasi natura (ce a inclus proiectarea si executia lucrarilor), rezultand astfel ca operatorul economic in cauza a avut capacitatea de a gestiona constructia unui obiectiv de investitii similar pentru care a fost raspunzator de indeplinirea indicatorilor de performanta si calitate.

Se vor avea in vedere rationamentul descris la art. 14 alin. (2)-(3), exemplul aferent art. 3 alin. (4), precum si faptul ca, in contextul de mai sus, nu prezinta relevanta ca activitatea de proiectare a fost realizata in ultimii 3 ani, importanta fiind indeplinirea indicatorilor de performanta asociati obiectivului de investitii, aspect ce nu poate fi demonstrat decat dupa punerea in opera a respectivului proiect tehnic. In consecinta, cerinta de calificare se formuleaza astfel incat sa nu urmareasca separat activitatile de proiectare, respectiv realizare a constructiei, intrucat nu prezinta relevanta, in acest context, elaborarea unui proiect tehnic care nu a fost implementat, ci demonstrarea ca toate aceste activitati au fost integrate intr-un rezultat final, si anume constructia in sine, functionala la parametrii stabiliti ca referinta.

Exemplu de practica defectuoasa: solicitarea demonstrarii unei experiente similare in realizarea de constructii de drumuri sau realizarea de spatii verzi in contextul unei proceduri pentru atribuirea unui contract avand ca obiect „Constructie bloc de locuinte cu 8 etaje”, motivat de faptul ca in caietul de sarcini sunt incluse si sistematizarea verticala, sub forma aleilor de acces, precum si realizarea unor spatii verzi. In exemplul prezentat, aleile sau spatiile verzi sunt necesare, dar nu reprezinta obiectul contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit si nu influenteaza indicatorii de performanta asociati acestuia, fiind doar parte a caracteristicilor constructive si functionale.

Art. 6

(1)Autoritatea/Entitatea contractanta are urmatoarele variante de formulare a cerintei legate de numarul minim (un contract)/maxim de contracte, in relatia cu un anumit nivel minim stabilit pentru experienta similara, exceptia mentionata la art. 3 alin. (4) fiind aplicabila dupa caz:

a)furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari a caror valoare a fost de minimum „X” lei (valoare ce nu depaseste, ca regula generala, valoarea estimata a contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit) la nivelul unui contract;

b)furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari a caror valoare cumulata a fost de minimum „X” lei (valoare ce nu depaseste, ca regula generala, valoarea estimata a contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit) la nivelul a maximum „X” contracte (numar stabilit de catre autoritatea/entitatea contractanta);

c)furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari a caror valoare cumulata a fost de minimum „X” lei (valoare ce nu depaseste, ca regula generala, valoarea estimata a contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit) la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici;

d)furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari a caror cantitate a fost de minimum „X” buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depaseste, ca regula generala, cantitatea de produse/servicii/lucrari ce urmeaza a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce va fi atribuit) la nivelul unui contract;

e)furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari a caror cantitate cumulata a fost de minimum „X” buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depaseste, ca regula generala, cantitatea de produse/servicii/lucrari ce urmeaza a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce va fi atribuit) la nivelul a maximum „X” contracte (numar stabilit de catre autoritatea/entitatea contractanta);

f)furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari a caror cantitate cumulata a fost de minimum „X” buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depaseste, ca regula generala, cantitatea de produse/servicii/lucrari ce urmeaza a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce va fi atribuit) la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici.

(2)Prin exceptie de la alin. (1), in cazul aplicarii procedurii simplificate prevazute la art. 113 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, respectiv art. 126 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractanta va formula cerinta de calificare referitoare la experienta similara numai in variantele mentionate la alin. (1) lit. b), c), e) sau f), avand in vedere ca in cazul acestui tip de procedura de atribuire se poate invoca sustinerea unei terte parti pentru indeplinirea plafonului aferent criteriului referitor la experienta similara doar pentru maximum 50% din nivelul acestuia.

Exemplul de buna practica nr. 1 pentru formularea cerintei de calificare referitoare la experienta similara, utilizandu-se caracteristici cantitative pentru contracte de servicii (in cazul contractelor in care exista o relatie directa intre volumul resurselor necesare – date de intrare aferente implementarii contractului si rezultatul ce urmeaza a fi obtinut – date de iesire):

Intr-o procedura de atribuire a unui contract avand ca obiect prestarea de „Servicii de curatenie in interiorul cladirii cu destinatie birouri – suprafata de curatat 10.000 mp” ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat in ultimii 3 ani, in cadrul a maximum 3 contracte, servicii de curatenie similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, pentru o suprafata de cel putin 6.000 mp, aferenta unor cladiri cu utilizare similara din punctul de vedere al activitatii desfasurate in cladirea respectiva.

NOTA:

La formularea cerintei in acest fel s-au avut in vedere potentialele situatii in care se prezinta la procedura de atribuire operatorii economici care au indeplinit, de exemplu, contracte de curatenie interioara pentru spitale, caz in care cerinta de calificare trebuie considerata indeplinita deoarece serviciile de curatenie asociate activitatii intr-un asemenea context (unitati sanitare/laboratoare etc.) sunt mult mai complexe decat cele de curatenie aferente unei cladiri de birouri.

Exemplul de buna practica nr. 2 pentru formularea cerintei de calificare referitoare la experienta similara, utilizandu-se caracteristici cantitative, pentru contracte de lucrari:

Intr-o procedura de atribuire a unui contract avand ca obiect executie lucrari de izolare termica blocuri de locuinte pentru o arie utila de 50.000 mp, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat in ultimii 5 ani, in cadrul a maximum 3 contracte, fie lucrari de reabilitare termica/izolare termica, in suprafata cumulata de minimum 30.000 mp, fie lucrari pentru partea de arhitectura aferenta unor cladiri civile cu o suprafata construita desfasurata cumulata de cel putin 30% (0,30*50.000 mp = 15.000 mp) din aria utila mentionata mai sus.

In acest sens se vor prezenta in cadrul DUAE informatii referitoare la principalele lucrari executate, facandu-se trimitere la certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie datate, semnate si parafate de catre beneficiar (o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma executia de lucrari similare pentru suprafata solicitata (pentru contractele de lucrari similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care sa rezulte beneficiarul contractului; tipul lucrarilor executate; perioada in care s-a realizat contractul; suprafata – aria utila (mp) pe care s-au executat lucrarile similare.

NOTA:

In formularea cerintei in acest fel s-au avut in vedere potentialele situatii in care se prezinta la procedura de atribuire operatorii economici care au indeplinit, de exemplu, contracte de constructii cladiri civile noi sau reabilitari/consolidari ale acestora, contracte ce au inclus, pe langa partea de lucrari de arhitectura (fatadele cladirilor – similare cu lucrarile de reabilitare/izolarea termica), toate tipurile de activitati aferente (cum ar fi lucrarile la partea de structura a cladirilor). In aceasta situatie cerinta de calificare trebuie considerata indeplinita deoarece asemenea lucrari, ce au presupus realizarea tuturor activitatilor aferente (partea de arhitectura fiind numai una dintre acestea), sunt de o complexitate superioara celor de reabilitare termica/izolare termica. Nivelul asociat cerintei formulate in corelatie cu lucrarile de arhitectura realizate in cadrul unor contracte de constructii cladiri civile noi sau reabilitari/consolidari ale acestora a fost stabilit tot prin aplicarea principiului proportionalitatii, pornind de la logica faptului ca un operator economic ce a realizat lucrari de acest tip ar indeplini cu dificultate, numai din lucrari de arhitectura, o suprafata egala cu cea aferenta cerintei de calificare ce a fost formulata cu trimitere directa la lucrari de reabilitare termica/izolare termica. Prin urmare, s-a aplicat un coeficient de ponderare de 30% la suprafata construita desfasurata cumulata a cladirilor pe care le-a construit, apreciindu-se astfel ca se demonstreaza si capacitatea tehnica si organizatorica necesare pentru gestionarea unei suprafete superioare in care sa fie realizate lucrari mai putin complexe (cele de reabilitare/izolare termica, similare cu partea de lucrari de arhitectura – fatadele cladirilor).

Exemplul de buna practica nr. 3 pentru formularea cerintei de calificare referitoare la experienta similara, utilizandu-se caracteristici cantitative, pentru contracte de furnizare: intr-o procedura avand ca obiect atribuirea unui contract pentru furnizarea de microscoape pentru Spitalul „X”, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a mai furnizat in ultimii 3 ani echipamente de cercetare medicala sau cercetare de laborator, avandu-se in vedere si situatia in care se prezinta la procedura de atribuire operatori economici care au indeplinit contracte de furnizare a unor echipamente din acelasi domeniu/sector, fara a fi comercializat neaparat acelasi echipament cu cel ce urmeaza sa fie achizitionat.

(3)In vederea posibilitatii de formulare a cerintei privind demonstrarea experientei similare conform alin. (1) lit. a), autoritatea/entitatea contractanta va prezenta, in strategia de contractare, constrangerea autoritatii privind indeplinirea nivelului valoric impus doar la nivelul unui singur contract, avand in vedere ca aceasta conditie poate fi limitativa in cazul operatorilor economici care pot indeplini nivelul minim impus prin insumarea valorilor sau cantitatilor, dupa caz, ale produselor/serviciilor/lucrarilor furnizate/prestate/executate la nivelul a doua sau mai multe contracte.

Exemplu: serviciile de proiectare aferente unor obiective de investitii cu grad ridicat de complexitate, cum ar fi: centre de date, spitale, cladiri multifunctionale etc.

(4)In cazul in care nu exista o justificare in acest sens, autoritatea/entitatea contractanta va permite demonstrarea indeplinirii nivelului minim valoric impus prin prezentarea de informatii/documente care atesta furnizarea/prestarea/executia de produse/servicii/lucrari similare in valoare/cantitate cumulata de minim „X” lei, realizate in cadrul a cel mult „X” contracte, dupa caz, cu respectarea principiului proportionalitatii.

Art. 7

(1)Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la experienta similara, autoritatea/entitatea contractanta trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerinte, precum si necesitatea solicitarii acestora in raport cu natura si anvergura contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, in cadrul strategiei de contractare. Prin intermediul acesteia vor fi prezentate argumentele pentru care un operator economic ce nu indeplineste nivelul de complexitate asociat cerintei de catre autoritatea/entitatea contractanta sau nu il poate atinge prin numarul de contracte impus nu ar avea capabilitatile necesare pentru a duce la bun sfarsit contractul ce urmeaza a fi atribuit.

(2)Incadrarea in situatiile exceptionale prevazute la art. 3 alin. (4), in care este posibil ca valoarea/cantitatea produselor/serviciilor/lucrarilor furnizate/prestate/executate la nivelul a mai multe contracte sa depaseasca valoarea estimata/cantitatea contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, se argumenteaza la nivelul strategiei de contractare pe baza specificului si particularitatilor acestuia.

CAPITOLUL II: Formularea cerintelor privind experienta similara in cazul contractelor de achizitii de produse

Art. 8

(1)Este considerata restrictiva formularea de catre autoritatea/entitatea contractanta a cerintei minime privind experienta similara prin solicitarea prezentarii unui/unor contract(e) similar(e) de furnizare semnat(e)/incheiat(e)/inceput(e) strict in ultimii 3 ani, din considerentul ca exista posibilitatea ca un operator economic sa fi semnat/incheiat/inceput un astfel de contract in urma cu mai mult de 3 ani, dar sa poata prezenta experienta similara realizata in perioada solicitata.

(2)Solicitarea unei cerinte minime de calificare si selectie referitoare la prezentarea unui contract de achizitie publica de produse similare finalizat in ultimii 3 ani devine restrictiva din considerentul ca exista posibilitatea ca un operator economic sa deruleze un astfel de contract si sa furnizeze asemenea produse fara sa fi finalizat contractul, in asa fel incat efectele contractului sa se rasfranga asupra perioadei solicitate. Respectivul ofertant poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata pana la momentul solicitarii, cu conditia ca produsele prezentate sa fie receptionate.

(3)Cerinta de calificare trebuie sa se refere la produsele livrate si, daca este cazul, instalate de catre un operator economic la un beneficiar, solicitandu-se dovedirea faptului ca au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 ani calculata conform art. 13.

(4)Nu se considera restrictiv atunci cand o autoritate/entitate contractanta impune, in scopul asigurarii unui nivel corespunzator al concurentei, o cerinta de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind furnizarea de produse similare intr-o perioada mai mare de 3 ani, in situatii cum ar fi cea in care la nivelul pietei de profil relevante se inregistreaza o cerere mica pentru asemenea produse si/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorita nivelului ridicat de tehnologizare si/sau specializare, faptului ca acestea se incadreaza intr-un segment de nisa sau au un ciclu lung de fabricatie.

(5)In situatia prevazuta la alin. (4), autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a prezenta aceste argumente la nivelul strategiei de contractare.

CAPITOLUL III: Formularea cerintelor privind experienta similara in cazul contractelor de servicii

Art. 9

(1)Este considerata restrictiva formularea de catre autoritatea/entitatea contractanta a cerintei minime privind experienta similara prin solicitarea prezentarii unui/unor contract(e) similar(e) de servicii semnat(e)/incheiat(e)/inceput(e) strict in ultimii 3 ani, din considerentul ca exista posibilitatea ca un operator economic sa fi semnat/incheiat/inceput un astfel de contract in urma cu mai mult de 3 ani, dar sa poata prezenta experienta similara realizata in perioada solicitata.

(2)Solicitarea unei cerinte minime de calificare si selectie referitoare la prezentarea unui contract similar de prestare servicii, finalizat in ultimii 3 ani, devine restrictiva din considerentul ca exista posibilitatea ca un operator economic sa deruleze un astfel de contract si sa presteze asemenea servicii fara sa fi finalizat contractul, in asa fel incat efectele contractului sa se rasfranga asupra perioadei solicitate, respectivul ofertant putand invoca, pentru dovedirea experientei similare, partea de contract prestata pana la momentul solicitarii, cu conditia ca serviciile prezentate sa fie duse la bun sfarsit.

(3)Cerinta de calificare se va formula facandu-se referire la activitati/servicii duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 3 ani calculata conform art. 13, prin aceasta sintagma intelegandu-se:

a)servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b)servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor in cadrul contractelor de tip FIDIC.

(4)Nu se considera restrictiv atunci cand o autoritate/entitate contractanta impune, in scopul asigurarii unui nivel corespunzator al concurentei, o cerinta de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind prestarea de servicii similare intr-o perioada mai mare de 3 ani, in situatia in care la nivelul pietei de profil relevante se inregistreaza o cerere mica pentru asemenea servicii si/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorita nivelului ridicat al competentelor necesare pentru prestarea serviciilor in cauza si/sau specificitatea acestora, faptului ca acestea se incadreaza intr-un segment de nisa sau implica perioada lunga de timp pentru obtinerea rezultatelor prestarii serviciilor.

Exemplu:

– Studii de fezabilitate ce cuprind activitatea de elaborare a analizei cost-beneficiu pentru proiecte de complexitate ridicata ce privesc infrastructura rutiera/cale ferata, apa si apa uzata, gestionarea deseurilor etc.

– Servicii de realizare a unor studii/analize de complexitate ridicata ce privesc realizarea si implementarea unor documente strategice cum ar fi Master planul general de transport sau alte strategii de dezvoltare la nivel macroeconomic.

(5)In situatia prevazuta la alin. (4), autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a prezenta aceste argumente la nivelul strategiei de contractare.

CAPITOLUL IV: Formularea cerintelor privind experienta similara in cazul contractelor de lucrari

Art. 10

Documentele-suport solicitate de autoritatea/entitatea contractanta in vederea demonstrarii experientei similare de catre ofertantul clasat pe primul loc ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, respectiv candidatii selectati ca urmare a aplicarii criteriilor de preselectie in cazul procedurilor cu mai multe etape, trebuie sa fie relevante, putandu-se solicita procese-verbale de receptie intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor si, dupa caz, cel mult extrase din contract, fara a se solicita contractul integral.

Art. 11

(1)Este considerata restrictiva formularea de catre autoritatea/entitatea contractanta a cerintei minime privind experienta similara prin solicitarea prezentarii unui/unor contract(e) similar(e) de lucrari semnat(e)/incheiat(e)/inceput(e) strict in ultimii 5 ani, din considerentul ca exista posibilitatea ca un operator economic sa fi semnat/incheiat/inceput un astfel de contract in urma cu mai mult de 5 ani, dar sa poata prezenta experienta similara realizata in perioada solicitata.

(2)Solicitarea unei cerinte minime de calificare si selectie referitoare la prezentarea unui contract similar de executie lucrari finalizat in ultimii 5 ani devine restrictiva din considerentul ca exista posibilitatea ca un operator economic sa deruleze un astfel de contract si sa execute asemenea lucrari fara sa fi finalizat contractul, in asa fel incat efectele contractului sa se rasfranga asupra perioadei solicitate, respectivul ofertant putand invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata pana la momentul solicitarii, cu conditia ca lucrarile prezentate sa fie duse la bun sfarsit.

(3)Cerinta de calificare se va formula facandu-se referire la lucrari duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 5 ani calculata conform art. 13, prin aceasta sintagma intelegandu-se:

a)lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau

b)lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau

c)lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

(4)Nu se considera restrictiv atunci cand o autoritate/entitate contractanta impune, in scopul asigurarii unui nivel corespunzator al concurentei, o cerinta de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind executia de lucrari similare care sa fie finalizate intr-o perioada mai mare de 5 ani, in situatia in care la nivelul pietei de profil relevante se inregistreaza o cerere mica pentru asemenea lucrari si/sau aceasta apar la intervale mari de timp datorita specificul obiectului contractului ce presupune o complexitate ridicata a procesului de implementare care necesita etape succesive si, deci, timp indelungat.

Exemple: obiective de investitii aferente infrastructurii de transport transeuropean situate pe reteaua de transport (TEN-T) Centrala (Core) si Globala (Comprehensive), astfel cum este aceasta definita de prevederile art. 9 alin. (1) si ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport si de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, cum ar fi, fara a se limita la: constructii de autostrazi; infrastructura de cale ferata.

(5)In situatia prevazuta la alin. (4), autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a prezenta aceste argumente la nivelul strategiei de contractare.

CAPITOLUL V: Modalitati de indeplinire/demonstrare si evaluare a experientei similare

Art. 12

(1)Autoritatea/Entitatea contractanta mentioneaza la nivelul fisei de date a achizitiei faptul ca pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant/candidat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz, cu informatii relevante care sa demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse pentru cerinta in cauza.

(2)Autoritatea/Entitatea contractanta mentioneaza explicit in fisa de date a achizitiei modul de completare a DUAE, astfel incat sa poata fi asigurata o abordare unitara a candidatilor/ofertantilor, precum si pentru facilitarea activitatii comisiei de evaluare.

NOTA:

Se va indica in fisa de date a achizitiei faptul ca la nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

In situatia in care, in aplicarea prevederilor Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 7/2016 al Comisiei, autoritatile/entitatile contractante considera oportuna solicitarea ca DUAE sa fie depus, ca dovada a indeplinirii/neindeplinirii cerintelor de calificare impuse, cu asumarea intr-un singur loc, la nivel general, a acestui aspect, va aduce precizari, in acest sens, la nivelul fisei de date a achizitiei, urmand a solicita prezentarea de documente-suport doar operatorilor economici mentionati la alin. (3).

(3)Autoritatea/Entitatea contractanta precizeaza la nivelul fisei de date a achizitiei faptul ca pentru contractele de achizitie publica/sectoriala doar ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea documentelor justificative, cu exceptia procedurilor desfasurate in mai multe etape, situatie in care documentele justificative sunt solicitate inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua catre candidatii selectati.

(4)Autoritatea/Entitatea contractanta nu va ingradi dreptul operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/prestarea serviciilor prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum si dreptul de a demonstra executia de lucrari prin orice tip de certificat sau document de buna executie.

(5)Autoritatea/Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, o clauza in acest sens trebuind sa fie introdusa in documentatia de atribuire, respectiv in fisa de date a achizitiei.

(6)Documentele prin care operatorii economici mentionati la alin. (3) pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

– copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;

– certificate de predare-primire;

– recomandari;

– procese-verbale de receptie;

– certificari de buna executie;

– certificate constatatoare.

Art. 13

(1)Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza in oricare dintre urmatoarele variante:

a)prin raportare la data publicarii anuntului de participare/de participare simplificat, in conditiile in care, prin prevederile art. 12 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, respectiv art. 17 din Legea nr. 99/2016 este stabilit ca valoarea estimata trebuie sa fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare/de participare simplificat, iar nivelul experientei similare se raporteaza la complexitatea contractului de achizitie publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce urmeaza sa fie atribuit, data de aceasta valoare sau de cantitatile aferente, care, prin inmultire cu preturile unitare aplicabile, releva valoarea estimata a achizitiei, rezultand ca nivelul cerintelor privind experienta similara trebuie sa fie valabil la momentul publicarii in SEAP a anuntului de participare/de participare simplificat; sau

b)prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea/entitatea contractanta in anuntul de participare/de participare simplificat, care este calculata prin aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la durata minima ce trebuie stabilita intre data initierii procedurii de atribuire si cea a depunerii ofertelor; sau

c)prin raportare la oricare moment din intreaga durata disponibila intre cele doua termene mentionate la lit. a) si b).

(2)In cazul in care autoritatea/entitatea contractanta opteaza pentru calcularea termenului de raportare a experientei similare in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), dar este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3/5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.

NOTA:

Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui candidat/ofertant pe motiv ca experienta lui similara este situata in afara perioadei de 3/5 ani raportate la noua data-limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial stabilita in anuntul de participare/de participare simplificat, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata.

(3)In cazul contractelor de servicii/lucrari, comisia de evaluare are obligatia ca, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor servicii/lucrari in perioada de referinta, sa ia in calcul toata valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, in conditiile in care acestea sunt integrate intr-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se elimina din calcul, in mod artificial, valori/cantitati de servicii/lucrari aferente lunilor/anilor ce nu se incadreaza in intervalul de timp urmarit.

Art. 14

(1)In situatia in care un operator economic nu poate indeplini cerinta referitoare la experienta similara, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic in vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca sustinerea unor terti, caz in care experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

(2)In situatia in care se solicita indeplinirea cerintei prin prezentarea unui singur contract, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a), cerinta va fi indeplinita in situatia in care asocierea respectiva, care participa la procedura, a indeplinit un asemenea contract.

Exemplu: Daca autoritatea/entitatea contractanta a solicitat, in cuprinsul documentatiei de atribuire, prezentarea unui singur contract in valoare de minimum 1.000.000 lei, iar asocierea formata din operatorii economici A si B prezinta, ca experienta similara, un contract in valoare de 1.100.000 lei, realizat in comun de respectivii operatori economici A si B, acest lucru conduce la indeplinirea cerintei in discutie.

(3)Cerinta referitoare la experienta similara se considera indeplinita:

a)in situatia in care operatorul economic, ce prezinta respectiva experienta, a avut calitatea de antreprenor general in contractul prezentat drept experienta similara, indiferent daca acesta a avut subcontractori, urmand a fi luata in calcul intreaga valoare a respectivului contract (deoarece antreprenorul general a avut raspunderea ducerii la indeplinire a contractului in cauza);

b)in situatia in care operatorul economic, ce prezinta respectiva experienta, a realizat lucrari/activitati in calitate de subcontractant in contractul prezentat drept experienta similara pentru un antreprenor general, cu conditia ca respectivele lucrari/activitati sa fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul ca respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor.

NOTA Nr. 1:

In situatia in care participa la procedura de atribuire o asociere formata din 2 operatori economici, ce prezinta fiecare acelasi contract pentru indeplinirea cerintei referitoare la experienta similara, in cadrul acesteia unul fiind antreprenor general, iar celalalt subcontractant, se va lua in calcul valoarea lucrarilor/activitatilor contractului in cauza prezentat de antreprenorul general, pentru a nu dubla suma si a crea un avantaj nejustificat ofertantului in cauza.

NOTA Nr. 2:

In situatia in care un operator economic participa la procedura de atribuire singur sau in asociere cu alt (alti) operator(i) economic(i) si prezinta pentru indeplinirea cerintei de calificare un contract ce a fost realizat intr-o asociere (alta decat cea in care participa acum), vor fi avute in vedere de catre comisia de evaluare urmatoarele repere in luarea deciziei cu privire la admisibilitatea in raport cu experienta similara:

A.In cazul in care cerinta privind experienta similara este stabilita in corelatie cu un plafon valoric (valoare monetara):

A.1.Daca membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca referinta erau responsabili, fiecare, pentru anumite activitati/lucrari, atunci intreaga valoare a activitatii respective va fi considerata ca fiind atribuita acelui membru care a avut-o in responsabilitate. Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B intr-un contract de constructie de autostrazi de 100.000.000 lei, in care operatorul economic A a fost responsabil pentru constructia unui viaduct, in valoare de 30.000.000 lei, si operatorul economic B pentru restul. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinta in indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara dupa cum urmeaza:

– pentru operatorul economic A: viaduct autostrada in valoare de 30.000.000 lei;

– pentru operatorul economic B: constructie de autostrada in valoare de 70.000.000 lei.

A.2.Daca membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca referinta erau responsabili pentru ansamblul contractului, punand resursele lor in comun, atunci se va considera ca fiecare membru al asocierii a executat un contract avand valoarea aferenta procentului sau de participare in asocierea respectiva.

Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B intr-un contract de constructie de autostrazi de 100.000.000 lei, fara ca fiecare in parte sa fie responsabil strict cu indeplinirea unei/unor anumite/anumitor activitati ce poate/pot fi individualizata/individualizate, fiecare fiind realizata in comun de catre cei 2 asociati prin cumularea resurselor acestora. Procentele de asociere au fost: operatorul economic A – 55% si operatorul economic B – 45%. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinta in indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara dupa cum urmeaza:

– pentru operatorul economic A: constructie de autostrada in valoare de 55.000.000 lei;

– pentru operatorul economic B: constructie de autostrada in valoare de 45.000.000 lei.

B.In cazul in care cerinta privind experienta similara este stabilita in corelatie cu un plafon cantitativ:

B.1.Daca membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca referinta erau responsabili, fiecare in parte, pentru anumite activitati/lucrari, asa cum rezulta din acordul de asociere dintre acestia sau orice alt document echivalent, atunci intreaga cantitate aferenta activitatii respective va fi considerata ca fiind atribuita acelui membru care a avut-o in responsabilitate.

Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B intr-un contract de constructie de statie de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic A era responsabil pentru realizarea lucrarilor civile, iar operatorul economic B pentru implementarea procesului tehnologic.

Operatorul economic C a fost asociat cu operatorul economic D intr-un contract de constructie de statie de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic C a fost responsabil pentru realizarea lucrarilor civile, iar operatorul economic D pentru implementarea procesului tehnologic.

In situatia in care, la procedura de atribuire, operatorul economic A vine in asociere cu operatorul economic D, activitatile realizate de acesti 2 operatori economici, in cadrul celor doua contracte distincte, in care au fost implicati fiecare in parte, vor fi recunoscute, raportat la aceasta asociere, ca echivalente cu realizarea unui singur contract intreg. Aceasta logica nu se aplica in situatia in care, la procedura de atribuire, operatorul economic A vine in asociere cu operatorul economic C.

B.2.Daca membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca referinta erau responsabili pentru ansamblul contractului fara ca fiecare in parte sa fie responsabil strict cu indeplinirea unei/unor anumite/anumitor activitati ce poate/pot fi individualizata/individualizate, fiecare fiind realizata in comun de catre asociati prin cumularea resurselor acestora, asa cum rezulta din acordul de asociere dintre acestia sau orice alt document echivalent, atunci se va considera ca fiecare membru al asocierii, cu un procent egal sau mai mare de 40% din asocierea respectiva, a executat intregul contract. Contractul nu va fi considerat ca relevant pentru membrii asocierii care au fiecare un procent mai mic de 40% din asocierea respectiva.

Exemplu: Operatorii economici A si B au fost asociati intr-un contract de proiectare a unui pod de 500 de metri, ce este prezentat pentru indeplinirea cerintei de calificare referitoare la experienta similara. Cei 2 asociati au realizat contractul in comun, fara ca vreunul sa fie responsabil de vreo activitate anume in parte. Din acordul de asociere rezulta ca asociere era dupa cum urmeaza: operatorul economic A – 57% si operatorul economic B – 43%. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinta in indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara dupa cum urmeaza: in situatia in care cerinta de calificare se refera la proiectarea unui pod de o lungime de peste „x” metri: – pentru operatorul economic A: proiectarea unui pod de 500 de metri; – pentru operatorul economic B: proiectarea unui pod de 500 de metri.

NOTA:

In situatia in care participa la procedura de atribuire o asociere formata din 2 operatori economici care prezinta fiecare, pentru indeplinirea cerintei referitoare la experienta similara, acelasi contract, realizat in conformitate cu cele prezentate in cazul B.2, se va lua in calcul o singura data cantitatea de lucrari/activitati aferenta contractului respectiv (pentru a nu dubla suma si a crea un avantaj nejustificat ofertantului in cauza).

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Art. 15

Exemplele si notele care se regasesc precizate in prezenta instructiune nu au un caracter limitativ in practica in domeniu, logica ce a stat la baza formularii acestor exemple, asa cum rezulta din explicatiile asociate, prevaland in fata exemplului propriu-zis.

Art. 16

Prezenta instructiune se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

Presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice,

Bogdan Puscas

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 300 din data de 27 aprilie 2017

 

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers