Facilitati pentru participarea IMM-urilor la procedurile de achizitii publice

Av. Bianca Bello, VASS Lawyers

In contextul economic actual, participarea la procedurile de achizitii publice reprezinta pentru intreprinderile mici si mijlocii o veritabila oportunitate de supravietuire. Cu toate ca participarea la astfel de proceduri poate deveni o provocare pentru operatorii economici interesati, atat legislatia achizitiilor publice, cat si legislatia specifica IMM-urilor prevede o serie de parghii cu ajutorul carora accesul la procedurile de atribuire este facilitat.

Beneficiile prevazute de Legea nr. 346/2004

Dificultatile de care un IMM se loveste frecvent in luarea deciziei de a participa la o procedura de achizitie privesc, in principal, indeplinirea criteriilor de calificare referitoare la capacitatea tehnica si situatia economica si financiara si costurile legate de formularea ofertei – costurile administrative si garantia de participare.

In legatura cu aceste aspecte si nu numai, Legea nr. 346/2004 [1] prevede o serie de solutii, astfel:

 • IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri; in acest sens, prin cifra de afaceri se intelege cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea operatorului economic din cel mult ultimii trei ani [2]; valoarea maxima a cifrei de afaceri pe care autoritatea contractanta o poate impune este de 2 ori valoarea estimata a contractului;
 • IMM-urile beneficiaza de o reducere a garantiei de participare cu 50%; facilitatea este cu atat mai importanta cu cat, potrivit recentelor modificari aduse O.U.G. nr. 34/2006 [3], solicitarea garantiei de participare de catre autoritatea contractanta nu mai este lasata la latitudinea acesteia, ci a devenit o obligatie legala;
 • IMM-urile beneficiaza de o reducere tot cu 50% a garantiei de buna executie; s-a avut in vedere astfel si ipoteza in care IMM-ul castiga contractul de achizitie publica, dar intampina greutati in constituirea garantiei de buna executie, care poate ajunge pana la 10% din pretul contractului si in lipsa careia executarea proiectului nu poate fi demarata.

Pentru a se putea bucura efectiv de facilitatile mentionate, operatorii economici sunt obligati sa faca dovada calitatii de IMM, respectiv a indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

 • numarul mediu anual de salariati sa fie mai mic de 250;
 • cifra de afaceri anuala neta sa fie de pana la echivalentul in lei a 50 milioane euro sau sa detina active totale care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

In acest scop, operatorii economici vor depune:

 • in cazul in care sunt intreprinderi autonome, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor (Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004);
 • in cazul in care sunt intreprinderi partenere, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor, formularul “Calcul pentru intreprinderile partenere sau legate” (Anexa nr. 2 la Legea nr. 346/2004), formularele “Fisa de parteneriat” si ”Intreprinderile partenere” (Anexe la Legea nr. 346/2004);
 • in cazul in care sunt intreprinderi legate, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor, formularul “Calcul pentru intreprinderile partenere sau legate”, formularele “Intreprinderi legate” si “Fisa privind legatura dintre intreprinderi” (Anexe la Legea nr. 346/2004).

In plus fata de reducerile mentionate, IMM-urile ar trebui sa beneficieze si de servicii de asistenta tehnica si informare, precum:

 • asistenta tehnica pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate in domeniul achizitiilor publice;
 • servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate in sistem electronic de catre ofertanti;
 • acces la serviciile electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislatia in domeniu.

Mecanismele prevazute de O.U.G. nr. 34/2006

In cazul contractelor de achizitie publica a caror valoare estimata este foarte ridicata, diminuarea cuantumurilor cifrei de afaceri, a garantiilor de participare si de buna executie nu mai este suficienta, IMM-urile intampinand dificultati reale in demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare.

Intr-o asemenea ipoteza, operatorii economici pot participa la procedurile de atribuire in una dintre urmatoarele formule:

(i)                  Asociere;

(ii)                Sustinerea unui tert;

(iii)               Subcontractare.

(i) Asocierea

Atunci cand operatorii economici se asociaza in vederea depunerii ofertei in cadrul unei proceduri de atribuire, atat situatia economica si financiara cat si capacitatea tehnica si/sau profesionala (experienta similara, echipa propusa, utilajele sau echipamentele necesare, etc.) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

O astfel de formula de participare presupune incheierea in prealabil a unui contract de asociere prin care se stabilesc sarcinile si responsabilitatile fiecarui asociat si se desemneaza un lider al asocierii cu atributii de reprezentare a acesteia in raporturile cu autoritatea contractanta.

In privinta asocierii, se impune sa subliniem cateva aspecte importante. In primul rand, dreptul operatorilor economici de a se asocia este un drept recunoscut de lege, lipsa din documentatia de atribuire a oricarei mentiuni referitoare la acesta nelipsindu-l de eficienta. Prin urmare, IMM-urile au dreptul de participa in asociere la o procedura de atribuire indiferent daca aceasta posibilitate este sau nu specificata in documentatia de atribuire.

In al doilea rand, o alta problema frecvent intalnita in practica vizeaza stabilirea statutului de IMM al operatorilor economici care depun oferta in asociere, numarul total al angajatilor acestora depasindu-l pe cel maxim prevazut de lege pentru acest tip de intreprindere. In practica instantelor de judecata s-a retinut ca forma de asociere intr-un grup de operatori economici presupune doar cumularea resurselor financiare, tehnice si profesionale ale grupului nu si schimbarea formei juridice a operatorilor economici luati in individualitatea lor [4]. Operatorii economici asociati isi pastreaza asadar statutul de IMM-uri autonome, chiar daca numarul cumulat de angajati este mai mare de 250.

In al treilea rand, nu orice cerinta de calificare poate fi indeplinita prin cumulul resurselor operatorilor economici asociati. Din aceasta categorie, fac parte, spre exemplu, plafoanele de lichiditate si solvabilitate patrimoniala. Respectarea acestor indicatori trebuie dovedita de fiecare ofertant in parte intrucat reflecta o situatie de fapt ce rezulta din bilanturile proprii ale firmelor si nu intra in categoria resurselor transferabile de la un operator economic la altul [5].

(ii) Sustinerea unui tert

Pentru dovedirea capacitatii economice si financiare si a celei tehnice si profesionale, IMM-urile pot apela si la sustinerea unei terte persoane, indiferent de natura relatiilor juridice pe care le au cu persoana respectiva.

Intr-o asemenea ipoteza, se prezinta angajamentul ferm al tertului, in forma autentica, prin care acesta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare/tehnice si profesionale invocate.

Modele de astfel de angajamente se regasesc atasate in format electronic (Anexele nr. 19 – 22) la Manualul Operational pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica, vol. II, elaborat de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

(iii) Subcontractarea

O alta modalitate prin care un IMM care nu indeplineste cerintele de calificare poate participa la o procedura de atribuire este aceea a incheierii unui contract de subcontractare cu ofertantul principal. In calitate de subcontractant, IMM-ul trebuie sa indeplineasca strict cerintele privind resursele materiale si umane solicitate prin documentatia de atribuire, pentru partea din contract pe care o va executa.

Dezavantajul acestei formule consta in faptul ca subcontractantul nu este parte a contractului de achizitie publica, platile neefectuandu-se direct de catre autoritatea contractanta catre subcontractant. Totusi, subcontractarea ramane pentru IMM-uri o veritabila oportunitate de a participa la proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica cu o valoare estimata mare, in cadrul carora nu ar putea depune oferta nici in calitate de ofertant principal, dar nici in calitate de asociat.

In aceeasi ordine de idei, accelerarea platilor catre subcontractanti a facut obiectul unor modificari legislative recente. Astfel, prin modificarea adusa O.U.G. nr. 146/2002 [6], in iunie 2009 [7], s-a introdus o anumita ordine de efectuare a platilor. Potrivit reglementarii, operatorii economici au obligatia de a utiliza sumele incasate in conturile deschise la trezorerie astfel: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, si, proportional cu gradul de incasare, pentru plata facturilor recunoscute la plata de catre contractorul general catre subcontractori [8].

Concluzii

Beneficiile si mecanismele prezentate faciliteaza accesul IMM-urilor la procedurile de atribuire chiar si atunci cand acestea au ca obiect contracte a caror valoarea estimata face aparent imposibila indeplinirea cerintelor de calificare. Fiind reglementate de acte normative, aceste facilitati prevaleaza asupra oricaror prevederi din documentatiile de atribuire, limitarea lor de catre autoritatile contractante nefiind posibila. Informarea corespunzatoare asupra drepturilor conferite de legiuitor si a mecanismelor legale pe care le au la dispozitie, precum si a modalitatilor de exercitare a acestora, reprezinta o conditie esentiala pentru participarea cu succes a IMM-urilor la procedurile de achizitii publice.

[1] Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in M.Of., Partea I nr. 681 din 29.07.2004

[2] Art. 185 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

[3] O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost modificata de O.U.G. nr. 76/2010, publicata in M. Of., Partea I nr. 453 din 02.07.2010

[4] Decizia Curtii de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal, nr. 137 din 3 februarie 2009

[5] Decizia Curtii de Apel Timisoara, Sectia de contencios administrativ si fiscal, nr. 681 din 5 iunie 2008

[6] O.U.G. nr. 146/2002 pentru formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in M.Of., Partea I nr. 824 din 14.11.2002

[7] O.U.G. nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 pentru formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului publicata in M.Of. Partea I nr. 442 din 29.06.2009 si aprobata prin Legea nr. 361/2009

[8] Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 146/2002 pentru formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers