Citatul saptamanii
Noua legislatie din domeniul achizitiilor publice revolutioneaza intregul sistem de achizitii publice. Gasiti aici textele integrale ale noilor acte normative, rezumate ale acestora si analize comprehensive.
‹ Inapoi
January 27 2011

Normele de aplicare a Legii parteneriatului public-privat (PPP)

print

In M.Of. nr. 833 din data de 13 decembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Hotararea aproba Normele si prevede reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice ca directie generala in subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Normele reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • atributiile partenerilor publici;
 • tipurile de contract de parteneriat public-privat (denumit in continuare “PPP”);
 • forma si continutul studiilor de prefezabilitate si fundamentare;
 • forma si continutul documentului atasat si a anuntului de intentie;
 • comisia de evaluare;
 • criteriile de evaluare a candidatilor;
 • comisia si criteriile de negociere;
 • procedura de solutionare a contestatiilor;
 • forma si continutul acordului de proiect;
 • criteriile de stabilire a duratei contractului de PPP;
 • modalitatea de organizare si functionare a companiei de proiect;
 • forma si continutul contractului de proiect de PPP.


Atributiile partenerilor publici

Proiectele de PPP pentru lucrarile de interes local sunt initiate de catre consiliile comunale, orasenesti, municipale si consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

Proiectele de PPP pentru lucrarile de interes judetean sunt initiate de consiliile judetene.

Proiectele de PPP pentru lucrarile de interes national sunt initiate de catre Guvernul Romaniei, ministere si partenerii publici.

In acest scop, Normele stabilesc atributiile relevante pentru:

 • autoritatile executive si autoritatile deliberative, astfel cum sunt acestea definite de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;
 • reprezentantii legali si organele deliberative de conducere ai/ale partenerilor publici, asa cum sunt definiti la art. 8 lit. b)-e) din Legea nr. 178/2010;
 • ministerul cu atributii in gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat;
 • Guvernul;
 • consiliile de administratie ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.

Tipurile de contract de PPP

In functie de nivelul de implicare a investitorului privat, PPP-ul se poate realiza prin urmatoarele tipuri de contracte:

 • proiectare-constructie-operare-transfer (PCOT);
 • constructie-operare-dezvoltare-transfer (CODT);
 • constructie-operare-transfer (COT);
 • dezvoltare-intretinere-operare-transfer (DIOT);
 • reabilitare-operare-transfer (ROT).

A. Contractele de tip PCOT, CODT si COT

Contractele de tip PCOT, CODT si COT se aplica in urmatoarele conditii:

 • pentru realizarea unui obiectiv public, de regula nou;
 • obiectivul sa fie realizat de catre partenerul public in folosul comunitatii publice pe care o reprezinta;
 • daca lipsesc resursele financiare bugetare si/sau managementul profesionist in domeniul de operare al obiectivului respectiv.

Contractele mentionate prezinta particularitati precum:

 • investitorul privat are, de regula, o cota de participare majoritara la compania de proiect;
 • partenerul public aduce ca aport la capitalul social al companiei de proiect bunuri aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale.

In cadrul acestor contracte, partile au urmatoarele obligatii:

 • partenerul public

- identifica si defineste proiectul;

- realizeaza studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, inclusiv proiectul tehnic (proiectul tehnic se realizeaza in mod obligatoriu doar in cazul contractului de tip CODT);

- face anuntul de intentie;

- realizeaza si face public documentul atasat anuntului de intentie;

- stabileste cuantumul, forma si modalitatile de participare la compania de proiect;

- organizeaza procedurile de selectie si negociere premergatoare incheierii contractului de PPP;

- incheie contractul de PPP;

- receptioneaza bunul public la sfarsitul perioadei de derulare a contractului;

 • investitorul privat

- participa la procedura de selectie organizata de catre partenerul public cu o oferta preliminara;

- daca este selectat pentru etapa de negociere semneaza acordul de proiect;

- prezinta oferta finala din care vor rezulta modalitatile prin care se va implica in proiect in fazele de finantare, constructie, dezvoltare sau modernizare, operare si intretinere a obiectivului realizat prin proiectul de PPP;

- incheie contractul de PPP rezultat in urma procedurii de negociere;

- face transferul bunului public la sfarsitul perioadei de derulare a contractului.

Totodata, investitorul privat poate sa perceapa tarife corespunzatoare pentru utilizarea de catre terti a bunului public pentru o perioada stabilita, investitorul avand posibilitatea de a-si recupera investitia, finanta intretinerea si realiza profit. Nivelurile de tarifare se stabilesc la finalul etapei de negociere prin oferta finala.

B. Contractele de tip DIOT si ROT

Contractul de tip DIOT se aplica in urmatoarele conditii:

 • pentru dezvoltarea si intretinerea unui obiectiv public, pe care partenerul public trebuie sa il dezvolte si sa il intretina in folosul comunitatii publice pe care o reprezinta;
 • daca lipsesc resursele financiare bugetare si managementul profesionist in domeniul de operare al obiectivului respectiv.

Contractul de tip ROT se aplica in urmatoarele conditii:

 • pentru reabilitarea si intretinerea unui obiectiv public, pe care partenerul public trebuie sa il readuca la standarde moderne si sa il intretina in folosul comunitatii publice pe care o reprezinta;
 • daca lipsesc resursele financiare bugetare si de management profesionist in domeniul de operare al obiectivului respectiv.

Regulile mentionate pentru celelalte tipuri de contracte se aplica in mod corespunzator, in functie de specificul contractului ce urmeaza a fi incheiat.

Forma si continutul studiilor de prefezabilitate si fundamentare

Studiile de prefezabilitate si de fundamentare constituie documente de baza pentru initierea unui proiect de PPP. Acestea se realizeaza de catre partenerul public si cu suportarea costurilor de catre acesta.

Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde justificarea tehnica si economica a proiectului de parteneriat public-privat, caracteristicile principale, precum si indicatorii tehnico-economici ai acestuia. Studiul de fundamentare este documentul, de regula, mai elaborat decat studiul de prefezabilitate si care se face pentru proiecte de o complexitate marita. Acesta cuprinde justificarea tehnica si economica a proiectului public-privat, precum si caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai acestuia.

Forma si continutul documentului atasat

Documentul atasat trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:

 • informatii despre partenerul public si proiectul de PPP initiat (o scurta descriere a partenerului public initiator; o descriere sumara a proiectului public-privat; estimarea bugetara; propunerea de distributie a riscurilor de proiect; detalii privind categoria si tipurile de bunuri si servicii pe care trebuie sa le furnizeze investitorul in cadrul proiectului public-privat; calendarul estimativ al proiectului; principiile comerciale aplicabile in derularea proiectului);
 • detalii privind baza de evaluare a scrisorilor de intentie pentru selectarea investitorilor cu care se vor incheia acordurile de proiect (experienta investitorului in realizarea de proiecte similare; balanta capacitatilor si expertizei persoanei juridice sau asociatiei de persoane juridice; capacitatea investitorului de a indeplini cerintele financiare si tehnice ale proiectului public-privat; probitatea persoanei juridice sau, dupa caz, a fiecarui membru in asociatia de investitori demonstrata prin modul in care a asigurat anterior finantarea unor investitii semnificative);
 • termenii si conditiile generale ale documentului atasat (o declaratie a autoritatii publice, potrivit careia aceasta isi rezerva in mod unilateral si incontestabil dreptul de a nu continua proiectul de PPP, cu argumente justificative concrete, in oricare dintre fazele care se desfasoara inainte de depunerea de catre investitor a ofertei finale rezultate din negociere; declararea faptului ca autoritatea publica nu va rambursa niciunuia dintre investitorii participanti la selectie costurile realizate de acestia ca urmare a pregatirii scrisorilor de intentie sau altor activitati desfasurate pe timpul negocierilor; detalii privind modul in care sunt protejate drepturile de proprietate intelectuala mentionate in scrisoarea de intentie si anexele sale; declararea faptului ca partenerul public nu are intentia de a da niciun fel de relatii privind documente sau informatii extrase din dosarele celorlalti ofertanti, ci numai date referitoare la propria oferta);
 • formatul, data-limita si locul primirii scrisorilor de intentie;
 • informatiile pe care investitorii trebuie sa le prezinte in oferta (detalii privind investitorul; o imagine generala a propunerii de abordare a proiectului de PPP; informatii privind expertiza si capacitatea investitorului si, de asemenea, justificarea posibilitatii de satisfacere a cerintelor proiectului; detalii privind situatia financiara a fiecarui membru al asociatiei de investitori, precum si posibilele surse financiare colaterale, daca este cazul; informatii privind cerintele de confidentialitate si eventualele posibile conflicte de interes; confirmarea ca nici investitorul si nici membrii asociatiei de investitori nu au un conflict de interese actual sau potential; dovada capacitatii investitorului de a gestiona nivelul propus de alocare a riscurilor).

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare are drept rol selectarea candidatilor cu care se semneaza acordurile de proiect.

Comisia este alcatuita din minimum 5 membri din cadrul expertilor si specialistilor partenerului public si, dupa caz, consilieri locali sau judeteni, ministri, secretari de stat, membri ai consiliilor de administratie sau membri ai executivului partenerilor publici, definiti la art. 8 lit. b)-d) din Legea nr. 178/2010, sau orice alta persoana cu expertiza in domeniul obiectivului proiectului de PPP, in calitate de expert cooptat, care nu se afla in conflict de interese.

Criteriile de evaluare a candidatilor

Criteriile de evaluare a candidatilor cu care se semneaza acordul de proiect in vederea trecerii la etapa de negociere sunt urmatoarele:

 • demonstrarea capacitatii candidatului ca a inteles obiectivele proiectului de PPP initiat;
 • prezentarea generala a candidatului;
 • declararea situatiei economice si financiare a candidatului;
 • demonstrarea capacitatii tehnico-profesionale.

Aceste criterii reprezinta elementele de baza pentru elaborarea si aprobarea de catre partenerul public a propriilor norme de selectie pentru proiectul de PPP initiat.

Comisia si criteriile de negociere

Comisia de negociere are drept rol derularea negocierilor cu fiecare candidat selectat pentru aceasta etapa, in vederea stabilirii partenerului privat care depune oferta finala si cu care se semneaza contractul de PPP.

Criteriile de negociere includ inter alia:

 • identificarea clara a responsabilitatilor partenerului public si ale investitorului privat in cadrul proiectului de PPP care se negociaza;
 • fixarea responsabilitatilor legale ale celor 2 parteneri in etapele premergatoare si de organizare ale companiei de proiect;
 • stabilirea de catre parti a obiectivelor solicitate de catre partenerul public pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
 • identificarea clara a responsabilitatilor de natura tehnica, financiara si juridica ale celor 2 parteneri;
 • stabilirea valorii totale a investitiei, descrierea clara a participarii partilor si convenirea perioadei determinate pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

Negocierea conditiilor de realizare a proiectului public-privat, a clauzelor contractului si a anexelor sale se face numai in limitele mandatului acordat comisiei de negocieri de catre conducatorul partenerului public.

Comisia are obligatia de a redacta o minuta de negociere dupa desfasurarea fiecarei sedinte de negociere. Minuta va cuprinde principalele aspecte discutate, precum si rezultatul obtinut in cadrul negocierii.

Partenerul public este obligat sa pregateasca si sa comunice simultan tuturor investitorilor decizia sa cu privire la ierarhizarea investitorilor pe criteriul celei mai bune oferte obtinute in urma procedurii de negociere.

Procedura de solutionare a contestatiilor

Investitorii privati pot depune contestatie fie la autoritatea publica, fie la instanta de judecata, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

In prima ipoteza, contestatia se depune in forma scrisa la sediul autoritatii publice, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei.

Decizia autoritatii publice privind contestatia va putea fi atacata si la instanta de contencios administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004.

Procedura de solutionare a contestatiilor de catre partenerul public este administrativ jurisdictionala.

Forma si continutul acordului de proiect

Acordul de proiect este actul juridic, premergator contractului de PPP, incheiat intre partenerul public si investitor in vederea pregatirii contractului de PPP.

Acordurile de proiect se incheie cu fiecare dintre investitorii care au fost selectati in urma primei etape a procedurii de stabilire a partenerului privat, in ordinea stabilita? de catre comisia de evaluare a scrisorilor de intentie si a documentelor insotitoare ale investitorilor privati interesati.

Acordul de proiect cuprinde urmatoarele:

 • termeni generali (definirea, cu datele de identificare, a partilor semnatare; stabilirea conditiilor de respectare a confidentialitatii; durata valabilitatii acordului de proiect);
 • obligatiile si drepturile partilor;
 • modalitatile de stingere a obligatiilor reciproce pe durata negocierilor;
 • termeni specifici (enumerarea principalelor criterii in baza carora se va desfasura negocierea; enuntarea respectarii, pe perioada negocierii de catre parti, a principiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 178/2010; stabilirea de principiu a valorii estimate a investitiei private care face obiectul negocierii; stabilirea de principiu a duratei determinate care face obiectul negocierii in vederea stabilirii concrete a acesteia prin contractul de PPP).

Criteriile de stabilire a duratei contractului de PPP

Durata de derulare a contractului de PPP se negociaza de catre parteneri pe baza elementelor prevazute in studiul de prefezabilitate/fundamentare.

La sfarsitul perioadei determinate, obiectivul realizat prin proiectul de PPP se transfera cu titlu gratuit partenerului public, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie.

Modalitatea de organizare si functionare a companiei de proiect

Pe toata perioada de derulare a contractului de PPP, respectiv pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de dizolvare a companiei de proiect, liderul asocierii care formeaza investitorul privat nu va putea fi inlocuit din compania de proiect.

Cu toate acestea, unele entitati se vor putea retrage din proiect pe masura ce au indeplinit activitatile pentru care au fost implicate.

In acelasi timp, intre compania de proiect si cei 2 parteneri se incheie un contract de administrare pentru bunurile incredintate spre administrare, precum si un contract de servicii. Aceste doua contracte constituie elemenele de baza ale regulamentelor interioare de organizare si functionare ale companiei de proiect.

Forma si continutul contractului de proiect de PPP

Continutul si forma contractului de PPP se negociaza pe baza acordului de proiect-cadru si a unui proiect de contract propus de partenerul public investitorului privat cel mai bine clasat la sfarsitul etapei de negociere.

Clauzele contractuale se redacteaza pe baza conditiilor de realizare a proiectului deja negociate si acceptate pe parcursul etapelor anterioare, avand la baza minutele si procesul-verbal al comisiei de negociere.

Contractul este structurat pe doua sectiuni, respectiv:

 • conditii generale, care cuprind termenii generali, specifici si comuni;
 • conditii tehnice, care prevad conditiile de realizare a PPP-ului (finantare, constructie, operare, profit, etc.).

Normele de aplicare detaliaza tipurile de informatii pe care trebuie sa le cuprinda fiecare dintre aceste clauze.

Anterior semnarii contractului, partenerul public va transmite acordul de proiect Institutului National de Statistica, in vederea efectuarii unei analize si consultarii Eurostat asupra tratamentului bugetar al cheltuielilor implicate in proiectul de PPP.

Anexele la Norme

Normele cuprind urmatoarele anexe:

 • Anexa nr. 1 – Lista documentatiei principale care sta la baza proiectului de PPP si competentele de aprobare a acesteia;
 • Anexa nr. 2 – Matricea de repartitie a riscurilor de proiect;
 • Anexa nr. 3 – Model Acord de proiect cadru.

Acest articol are 1 comentariu. Lasa un comentariu ›

March 17, 2011 - 9:58 am, Clara

Buna ziua! Referitor la PPP-uri (lege + norme) - stiti daca exista pe undeva o prezentare in limba engleza? Va multumesc!

Scrie un comentariu