Citatul saptamanii
Noua legislatie din domeniul achizitiilor publice revolutioneaza intregul sistem de achizitii publice. Gasiti aici textele integrale ale noilor acte normative, rezumate ale acestora si analize comprehensive.

ORDINUL PRESEDINTELUI A.N.R.M.A.P. NR. 509/2011

print

Act preluat din aplicatiile Sintact

 

ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie

Forma sintetica la data 10-oct-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Avand in vedere prevederile:

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,

luand in considerare:

- necesitatea fluidizarii si perfectionarii sistemului achizitiilor publice, pentru imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor comunitare alocate Romaniei;

- necesitatea standardizarii documentatiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat in cadrul discutiilor cu Comisia Europeana;

- prevenirea aparitiei erorilor si combaterea fenomenului coruptiei in domeniul achizitiilor publice;

- prevenirea aplicarii de posibile corectii financiare de catre Comisia Europeana;

- faptul ca, in sensul unei abordari unitare din partea tuturor partilor implicate in procesul atribuirii contractelor de achizitie publica – respectiv, pe de o parte, autoritati contractante si operatori economici, iar, pe de alta parte, institutiile implicate in procesul verificarii modului de atribuire si derulare a acestor contracte -, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) a conceput si structurat o lista a criteriilor de calificare si selectie ce pot fi impuse, fara a fi restrictive si limitative, astfel incat invitatiile/anunturile de participare, precum si documentatiile de atribuire sa poata fi validate, respectiv acceptate;

- faptul ca legislatia aplicabila prevede dreptul autoritatii contractante de a solicita operatorilor economici sa faca dovada situatiei personale, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, a situatiei economice si financiare, a capacitatii tehnice si/sau profesionale, precum si a standardelor de asigurare a calitatii;

- faptul ca limitarile in acest sens sunt de ordin general, esential fiind ca stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie sa nu conduca la restrictionarea participarii operatorilor economici la procedura de atribuire sau la incalcarea principiului proportionalitatii,

In temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin:

Art. 1

(1)Criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta trebuie sa aiba legatura concreta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, iar nivelul cerintelor minime solicitate prin documentatia de atribuire, precum si documentele care probeaza indeplinirea lor se vor limita numai la cele strict necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.

(2)Stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie ramane la latitudinea autoritatii contractante, aceasta avand obligatia de a tine cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea si natura contractului de achizitie publica care urmeaza a fi incheiat.

(3)In sensul alin. (1), nu se vor impune conditii ce nu prezinta relevanta sau sunt disproportionate in raport cu ceea ce urmeaza a se achizitiona.

(4)Atunci cand stabileste termenele-limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, autoritatea contractanta va asigura operatorilor economici perioade de timp suficient de mari pentru pregatirea acestora.

(5)Pentru exemplificarea prevederilor alin. (1) a fost elaborata anexa nr. 1.

Art. 2

(1)Reducerea termenelor-limita de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitatie deschisa si restransa, ca urmare a transmiterii unui anunt de intentie, este posibila numai in masura in care se respecta conditiile impuse de lege si numai daca la nivelul acestuia se regasesc toate cerintele minime de calificare si selectie solicitate de autoritatea contractanta pentru acea procedura, cerinte minime ce se vor regasi in mod obligatoriu si in viitorul anunt de participare.

(2)In cazul criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, in cuprinsul anuntului de intentie se vor detalia si factorii de evaluare, in masura in care acestia se cunosc la momentul transmiterii anuntului respectiv.

(3)Reducerea de termen este posibila numai in masura in care criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire publicate la nivelul anuntului de intentie se regasesc si in anuntul de participare.

Art. 3

In vederea accelerarii procedurilor de licitatie restransa, respectiv negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, exista obligatia incarcarii in sistemul electronic a unei justificari menite sa sustina situatia de urgenta ce impune reducerea termenelor in cauza, situatie de urgenta ce nu a fost generata de o actiune sau inactiune a autoritatii contractante.

Art. 4

(1)Autoritatea contractanta, in vederea desemnarii castigatorului/castigatorilor procedurii de atribuire, va avea in vedere doua aspecte distincte:

a)criteriile de calificare si selectie, din care rezulta capacitatea ofertantului ca firma, organism, entitate juridica de a duce la indeplinire viitorul contract;

b)factorii de evaluare, care, in cazul criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, evidentiaza avantajele fiecarei propuneri tehnice si financiare.

(2)In sensul exemplificarii prevederilor alin. (1) au fost elaborate anexele nr. 2 si 3.

Art. 5

(1)Operatorii economici se pot implica in paralel in derularea mai multor proceduri de atribuire, considerent ce va obliga autoritatile contractante sa solicite si sa permita depunerea documentelor in oricare dintre formele:

- original;

- copie legalizata;

- copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

(2)Vor putea fi solicitate in forma originala acele acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si, implicit, folosite decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate.

(3)Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).

Art. 6

Autoritatea contractanta va prevedea in documentatia de atribuire, pentru situatia participarii la procedura cu oferta comuna, care dintre criteriile de calificare si selectie urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre ofertantii asociati, precum si cele care pot fi indeplinite doar de catre aceia care urmeaza a executa acele parti din contract avute in vedere la stabilirea criteriilor de calificare.

Art. 7

(1)In cazul in care se impune, la criteriul de calificare “capacitatea de exercitare a activitatii profesionale”, autorizarea Autoritatii Feroviare Romane (AFER), Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) etc. pentru entitati juridice, in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati – respectiv subcontractantul, daca este cazul – detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.

(2)Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Art. 8

(1)In cazul in care se impune, la criteriul de calificare “capacitatea tehnica si/sau profesionala”, autorizarea AFER, ANR, ISCIR etc. pentru personalul implicat, indeplinirea cerintei se poate demonstra prin luarea in calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune oferta comuna sau pe cele ale subcontractantului, cu conditia ca cel care dispune de resursele umane autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate.

(2)Tertul poate sustine un operator economic prin punerea la dispozitia sa a resurselor umane/tehnice autorizate cu care se va realiza ulterior partea din contract pentru care aceste autorizari se impun.

Art. 9

(1)Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.

(2)Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.

(3)In situatiile de la art. 11 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.

Art. 10

Autoritatile contractante nu vor solicita cerinte de calificare si selectie precum: ISO OHSAS 18001:1999 – sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, respectiv certificat SA 8000.

Art. 11

(1)In cazul atribuirii contractelor de achizitie publica pentru care sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in cazurile prevazute la art. 122 lit. j), respectiv art. 252 lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile contractante vor stabili atat cuantumul garantiei de participare, cat si criteriile de calificare si selectie prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat si nu la valoarea estimata totala, ce tine seama si de eventualele suplimentari.

(2)In aceste situatii autoritatile contractante au obligatia ca in momentul completarii invitatiei/anuntului de participare sa mentioneze atat valoarea estimata totala, cat si pe cea a contractului initial.

Art. 12

Solicitarea unei cerinte minime de calificare si selectie referitoare la prezentarea unui contract similar de furnizare/prestare/executie, semnat/incheiat si/sau inceput in ultimii 3, respectiv 5 ani, devine restrictiva din considerentul ca exista posibilitatea ca un operator economic sa fi semnat/incheiat si/sau sa fi inceput un astfel de contract in urma cu mai mult de 3 sau 5 ani, dar sa poata prezenta experienta similara realizata in perioada solicitata.

Art. 13

(1)Prin formula “servicii duse la bun sfarsit” se inteleg:

- servicii receptionate partial;

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).

(2)In conditiile in care autoritatea contractanta utilizeaza in mod exclusiv formula “servicii duse la bun sfarsit”, aceasta are obligatia de a accepta si de a considera cerinta indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare varianta din cele de la alin. (1).

Art. 14

(1)Prin formulele “lucrari executate si duse la bun sfarsit” si “contract de lucrari finalizat” se intelege:

- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala; sau

- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau

- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

(2)In conditiile in care autoritatea contractanta utilizeaza in mod exclusiv formula “prezentarea unui contract de lucrari finalizat”, respectiv “lucrare executata si dusa la bun sfarsit”, va avea obligatia de a accepta si de a considera cerinta indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare din variantele prevazute la alin. (1).

Art. 15

Abordarea cu privire la cerintele de calificare si selectie nu este exhaustiva, ANRMAP rezervandu-si dreptul de a opera completari si modificari ulterioare prezentului ordin in masura in care aceasta se impune.

Art. 16

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 17

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

Presedintele Autoritatii Nationale

pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Traila

ANEXA Nr. 1:

Art. 180, 181, si 182 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Situatia personala a candidatului sau a ofertantului

FORMULARI RESTRICTIVE
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE/ANUNTUL DE PARTICIPARE/INVITATIA DE PARTICIPARE NU SE ACCEPTA/VALIDEAZA

FORMULARI NERESTRICTIVE DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE/ANUNTUL DE PARTICIPARE/INVITATIA DE PARTICIPARE SE ACCEPTA/VALIDEAZA

Cazier judiciar/fiscal al personalului operatorului economic

Istoricul litigiilor (informatiile cuprinse se regasesc in cadrul declaratiei pe propria raspundere).

NOTA:

Istoricul litigiilor este o declaratie pe propria raspundere a operatorilor economici prin care se prezinta incadrarea sau neincadrarea in prevederile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Din acest considerent, solicitarea depunerii atat a istoricului litigiilor, cat si a declaratiei pe propria raspundere, conform careia operatorul economic nu se regaseste in prevederile articolului mai sus amintit, este inoportuna, ambele documente certificand in esenta aceeasi stare de fapt, informatiile pe care le-ar cuprinde un istoric al litigiilor regasindu-se in cadrul declaratiei pe propria raspundere.

Declaratie potrivit careia operatorul economic se afla in procedura de insolventa1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- cazier judiciar

- cazier fiscal

2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de …. (se va corela cu termenul legal al scadentei de plata)

- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de … (se va corela cu termenul legal al scadentei de plata)

NOTA:

Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta

4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 183 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Capacitatea de exercitare a activitatii profesionaleObiectul contractului trebuie sa se regaseasca in codul CAEN principal din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

Codul CAEN trebuie sa corespunda Codului comun international privind achizitiile de produse si servicii (CPV) aferent obiectului contractului.

Ofertantul/Candidatul trebuie sa depuna statutul societatii comerciale sau actul constitutiv al acesteia atunci cand se solicita certificatul constatator emis de ONRC.

Ofertantul/Candidatul trebuie sa detina certificat de atestare profesionala emis de diverse entitati in baza unor regulamente proprii ce nu au la baza acte normative.

Ofertantul/Candidatul trebuie sa detina autorizari de livrare de la producatorul sau distribuitorul produselor comercializate ori de la cel al echipamentelor.

Ofertantul/Candidatul trebuie sa detina autorizari emise in mod special pentru autoritatea contractanta organizatoare a procedurii (care sa indice denumirea acestei autoritati).

Sediul ofertantului/candidatului trebuie sa fie situat in zona X.1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

2. Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului solicitat:

- certificate, atestate, autorizatii etc., in functie de specificul contractului, in situatia in care exista reglementari legale care impun detinerea unor astfel de documente De exemplu: Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea Feroviara Romana (AFER), Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), Registrul Auto Roman (RAR), Autoritatea Rutiera Romana (ARR) (certificate, atestate, autorizatii etc. ale operatorului economic)

- autorizatie de punere pe piata/de comercializare emisa pe numele operatorului economic

NOTA:

Actele normative care impun astfel de documente se vor mentiona la nivelul anuntului de participare/invitatiei de participare.Art. 184 din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Situatia economica si financiaraa) Rezultatele exercitiilor financiare/Bilantul contabil pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie pozitive/pozitiv sau sa indice profit.

Acces la linii de credit in suma fixa de …(fara corelarea cu perioada solicitata pentru finantare)

Scrisori de bonitate din partea bancilor in suma fixa de …

Prezentarea de catre operatorul economic a unei asigurari privind riscul profesional

Inregistrarea la Centrala Incidentelor de Plati (CIP) sau adeverinta CIP care sa ateste ca nu figureaza in evidentele acestei institutii cu incidente majore de plata.

NOTA:

Incidentul de plata reflecta situatia in care se afla o persoana fizica sau juridica, client al unei banci, atunci cand nu isi indeplineste la timp obligatia asumata de a efectua plata unui instrument de plata introdus in circuitul bancar. Informatiile inscrise in CIP pe numele unei persoane fizice sau juridice, alaturi de analizele specifice efectuate de banci, contribuie la fundamentarea deciziei de acordare a unui credit ori de deschidere de cont curent pentru un nou client.

In cazul atribuirii contractelor de achizitie publica, aceasta analiza nu are relevanta in masura in care plata contractului constituie obligatia autoritatii contractante, si nu a furnizorului/ prestatorului/executantului.

Totodata, scrisorile/declaratiile emise de catre banci contin informatii de bonitate financiara: datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatori ai performantei financiare (cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale), experienta de lucru cu clientul etc. si, prin urmare, acestea constituie dovezi edificatoare care reflecta o imagine fidela a situatiei financiare a operatorilor economici.a) Declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional:

1. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata.

NOTE:

- Suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare.

- Autoritatea contractanta nu are dreptul de a limita indeplinirea cerintei prin impunerea prezentarii unui/unor anumit/anumite document/documente.

- Disponibilitatea de sustinere a lucrarii, indiferent sub ce forma este ceruta, va trebui sa contina suma si perioada.

- Suma solicitata, pentru a nu fi considerata restrictiva, se va calcula dupa formula:

(valoare estimata contract/perioada derulare contract) X perioada solicitata de autoritatea contractanta = S

S = suma sau plafonul maxima/maxim impusa/impus

2. Ofertantul trebuie sa prezinte dovezi privind asigurarea riscului profesional aferent contractului ce urmeaza a fi atribuit, numai in situatia in care exista acte normative ce reglementeaza o astfel de situatie.

De exemplu, in cazul serviciilor de proiectare, se solicita asigurarea de risc a proiectantului.

b) Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul:

- bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor etc.;

- media cifrei de afaceri globale/media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani;

- cifra de afaceri globala/cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani

NOTA:

Solicitarea referitoare la valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic trebuie sa nu fie mai mare decat valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2.

CONTRACTE DE FURNIZARE

Art. 188 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioarea) Lista a principalelor livrari prin prezentarea de contracte finalizate/semnate/stampilate/incepute …………………….

 

- lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 2 ani

- lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimul an

- solicitarea de demonstrare a experientei similare:

- nr. MINIM de contracte/recomandari

- nr. FIX de contracte > 1

- recomandari din partea beneficiarilor in care sa se mentioneze calificativul “foarte bine”

- recomandari emise in mod special pentru autoritatea contractanta organizatoare a procedurii (care sa indice denumirea acestei autoritati)a) Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati

- prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie sau a unui numar maxim de documente/contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme livrarea de produse a caror cantitate/valoare sa fie de …………………….

NOTE:

1. Cantitatea/Valoarea solicitata trebuie sa fie mai mica sau egala cu valoarea estimata.

2. Nu se poate solicita indeplinirea cerintei privind experienta similara prin impunerea atat a unui nivel valoric, cat si a unui nivel cantitativ.b) Echipamentele necesare pentru executarea contractului trebuie sa fie in proprietatea ofertantului.

Solicitarea unui:

- nr. MINIM de statii de alimentare cu carburant

- nr. FIX de statii de alimentare cu carburant > 1

- nr. MAXIM de statii de alimentare cu carburant

- nr. de km (distanta) pana la statia de alimentare cu combustibil

NOTA:

Statiile de alimentare cu carburant reprezinta doar un exemplu, acesta putand fi diferit in functie de obiectul contractului.b) Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare

De exemplu:

- declaratie referitoare la asigurarea conditiilor de refrigerare la produsele alimentare – asigurarea calitativa

- gradul de acoperire la nivel local/judetean/national (in cazul achizitionarii de combustibil, se poate solicita cel putin o statie la nivel local/judetean/national)c) Personalul minim de care dispune operatorul economic in vederea derularii contractului trebuie sa fie angajat sau angajat permanent la data depunerii ofertelor.c) Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant

- declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificari impuse de acte normative ce se vor mentiona

De exemplu:

In situatia in care produsul (echipamentul) achizitionat necesita montare/instalare/punere in functiune/service se va solicita o declaratie cu privire la personalul considerat a fi necesar.

- prezentarea unei/unor dovezi de instruire a personalului pentru perioada de garantie acordata echipamentuluid) Autorizatie/Imputernicire pentru livrarea/comercializarea produselor din partea producatorului sau importatorului

Prezentarea certificatului ISO 9001 de la producator/distribuitord) Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante

De exemplu:

- raport de incercari eliberat de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor, rapoarte de conformitate, rapoarte de evaluare, rapoarte de incercari, certificate de calitate, certificate de conformitate, declaratii de conformitate in raport cu un standard relevant

NOTA:

Atunci cand contractul de furnizare cuprinde si servicii de service aferente perioadei de garantie a produsului, se poate solicita o scrisoare/un certificat care atesta instruirea personalului in conformitate cu standardele de reparatii si folosirea echipamentelor adecvate la standardele cerute de producator. e) Mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru

Vor fi solicitate mostre in vederea stabilirii conformitatii cu produsul/produsele ce fac obiectul contractului.

CONTRACTE DE SERVICII

Art. 188 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Capacitatea tehnica si/sau profesionalaa) Lista a principalelor servicii prestate prin prezentarea de contracte finalizate/semnate/stampilate/incepute ………………….

 

- lista a principalelor servicii prestate in ultimii 2 ani

- lista a principalelor servicii prestate in ultimul an

- recomandari emise in mod special pentru autoritatea contractanta organizatoare a procedurii (care sa indice denumirea acestei autoritati)

- dovada, in ceea ce priveste experienta similara, ca a indeplinit calitatea de contractant principal intr-un contract similar cu cel care face obiectul achizitiei

Solicitarea de demonstrare a experientei similare:

- nr. MINIM de contracte/recomandari

- nr. FIX de contracte > 1

NOTA:

In cazul serviciilor de proiectare/asistenta tehnica/supervizare nu se poate impune indeplinirea cerintei privind experienta similara utilizand subcriterii asociate valoric/cantitativ cu lucrarile ce urmeaza a fi executate.

In cazul serviciilor de intretinere/reparatii nu se poate impune indeplinirea cerintei privind experienta similara utilizand subcriterii care se identifica cu caracteristici/capacitati ale echipamentului ce face obiectul contractului de servicii.a) O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati

- prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie sau a unui numar maxim de documente/contracte/procese-verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii in valoare de ………………….

NOTE:

1. Valoarea solicitata de autoritatea contractanta trebuie sa fie mai mica sau egala cu valoarea estimata.

2. Nu se poate solicita indeplinirea cerintei privind experienta similara prin impunerea atat a unui nivel valoric, cat si a unui nivel cantitativ.b) Echipamentele necesare pentru executarea contractului trebuie sa fie in proprietatea ofertantului.b) O declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare

De exemplu:

In cazul unui contract de servicii de proiectare, operatorul economic trebuie sa detina licenta de program.c) Personalul minim de care dispune operatorul economic in vederea derularii contractului trebuie sa fie angajat sau angajat permanent la data depunerii ofertelor.c) Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii

Se va solicita o declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificari impuse de acte normative ce se vor mentiona.

De exemplu:

Personalul de specialitate trebuie certificat din punct de vedere al calitatii.d) Participarea personalului responsabil intr-un numar MINIM/MAXIM de proiecte similare

Participarea personalului responsabil intr-un numar MINIM/MAXIM de proiecte similare a caror valoare de finantare aprobata sa fie de ….(de exemplu, 50 de milioane de euro)

Personalul minim de care dispune operatorul economic in vederea derularii contractului trebuie sa fie angajat sau angajat permanent.d) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii

De exemplu:

- diploma de inginer/subinginer, studii superioare, bune cunostinte de limba romana si/sau engleza, CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, autorizatie a Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC)

- participarea personalului responsabil in cel putin un proiect similar

- angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane) e) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani

NOTA:

Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului. f) Daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii in situatia in care sunt necesare masuri de protectie a mediului, autoritatea contractanta va face referire la standardele de protectie a mediului ce trebuie respectate pentru indeplinirea contractului.

- prezentarea certificatului ISO 14000 g) Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii

De exemplu:

- atestate/autorizatii AFER, ISCIR, ANRE

- in situatia achizitionarii unor servicii de telefonie mobila, informatii referitoare la gradul de acoperire la nivel local/judetean/national

CONTRACTE DE LUCRARI

Art. 188 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Capacitatea tehnica si/sau profesionalaa) Recomandari emise in mod special pentru autoritatea contractanta organizatoare a procedurii (care sa indice denumirea acestei autoritati)

 

- contract(e)/semnat(e)/inceput(e)/incheiat(e) in ultimii 5 ani

- dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani un contract care cuprinde atat proiectarea, cat si executia de lucrari

- dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani un contract de executie pentru o unitate spitaliceasca/o unitate de alimentatie publica

- demonstrarea experientei similare prin executarea de contracte pentru obiective de investitii identice cu cel care urmeaza a se executa (de exemplu, executia de drumuri judetene poate reflecta capacitatea de executie si pentru drumuri nationale; executia de unitati spitalicesti poate reflecta capacitatea de executie a unui sediu de primarie)

- prezentarea unui contract de lucrari in valoare de minimum X lei prin care sa se fi realizat punerea in opera a minimum Y m2/km/tone/etc.a) O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari

Aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document sau de un numar maxim de documente [contract(e)/proces(e) verbal(e) de receptie etc.] prin care sa se confirme executarea lucrarilor in valoare de … si, dupa caz, avand o capacitate de ……………………..

NOTA:

Nu se poate solicita indeplinirea cerintei privind experienta similara prin impunerea atat a unui nivel valoric, cat si a unui nivel cantitativ. Aceasta lista poate fi insotita de recomandare din partea beneficiarilor.

NOTA:

In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.

De exemplu:

In situatia unui contract de achizitie publica ce presupune atat proiectare, cat si executie, autoritatea contractanta nu va limita operatorii economici la prezentarea unui contract avand ca obiect atat proiectare, cat si executie, permitandu-le acestora prezentarea de contracte distincte.

In situatia unui contract de achizitie publica de servicii ce presupune proiectarea pentru o unitate spitaliceasca/o unitate de alimentatie publica, autoritatea contractanta va putea solicita operatorilor economici sa faca dovada ca au finalizat in ultimii 3 ani un astfel de contract.b) Responsabil privind asigurarea controlului calitatii intr-un proiect a carui valoare estimata este de X lei/eurob) Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii

responsabil cu controlul calitatii sau dovezi care sa ateste absolvirea cursului de management in domeniul calitatiic) Personalul minim de care dispune operatorul economic in vederea derularii contractului trebuie sa fie angajat sau angajat permanent la data depunerii ofertelor.c) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor Se va solicita o declaratie cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificari, dupa caz, in masura in care exista acte normative ce se vor mentiona.

De exemplu:

- coordonator de proiect cu experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar

- sef santier executie cu experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar

- diploma de inginer, studii superioare, bune cunostinte de limba romana si/sau engleza, CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului

- responsabil tehnic cu executia atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului d) O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Se va solicita o declaratie cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificari, dupa caz, in masura in care exista acte normative ce se vor mentiona.

NOTA:

Aceasta declaratie nu se refera la personalul responsabil pentru indeplinirea contractului. e) Daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari

- prezentarea certificatului ISO 14000

Alte masuri de protectia mediului ce tin de dotarea tehnica

De exemplu:

Echipamentele de constructii (utilajele) utilizate pentru indeplinirea contractului trebuie sa fie echipate la nivel EURO …

Nivel de zgomot de …… (in conformitate cu reglementarile in domeniu)f) Statie de betoane, asfalt etc. la 30 km distanta de locul executiei lucrarii sau statie de betoane, asfalt etc. pe raza judetului

- Statia de betoane, asfalt etc. nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de X ani.

- Echipamentele necesare pentru executarea contractului trebuie sa fie in proprietatea ofertantului.f) O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari

De exemplu:

- documentul care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului  g) Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze

- declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora

ANEXA Nr. 2:

Situatia personala

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Situatia economica si financiara
(art. 184)

Capacitatea tehnica si profesionala

art. 180

art. 181

art. 183 CAEN

Atestate, autorizatii, certificate operatori economici

Resurse (lichiditati)

Cifra de afaceri

Lichiditate generala

Solvabilitate patrimoniala

Resurse umane (certificate, atestate, autorizatii)

Resurse tehnice (certificate, atestate, autorizatii)

Experienta similara

Standarde de protectia mediului

Standarde de calitate

Oferta individuala

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Oferta individuala + sustinere Ofertant

DA

DA

DA

DA

DA se cumuleaza

ORI

DA

DA

DA. se cumuleaza

DA se cumuleaza

ORI

DA

DA

Sustinator

DA

NU

NU

NU

ORI

NU

NU

ORI

NU

NU

Oferta individuala + subcontractare Ofertant

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Sub-contradant/ Sub-contractanti

NU

NU

NU

DA1

NU

NU

NU

NU

DA. se iau in considerare pentru partea lor de implicare

DA. se iau in considerare pentru partea lor de implicare

NU

NU

NU

Oferta comuna Asociat 1

DA

DA

DA. pentru partea din contract pe care o realizeaza

DA. pentru partea din contract pe care o realizeaza

DA se cumuleaza

DA. se cumuleaza

individual

individual

DA se cumuleaza

DA. se cumuleaza

DA. se cumuleaza in situatia in care se solicita indeplinirea cerintei printr-un numar maxim de contracte cumulate. Daca se solicita cel putin un contract cerinta va fi indeplinita in totalitate de catre unul din membrii asocierii.

DA2

DA2

DA

DA

individual

individual

DA2

DA2

Asociat n

DA

DA

individual

individual

DA2

DA2

Oferta comuna + sustinere Asociat 1

DA

DA

DA. pentru partea din contract pe care o realizeaza

DA. pentru partea din contract pe care o realizeaza

DA se cumuleaza

DA, se cumuleaza

individual

individual

DA. se cumuleaza

DA. se cumuleaza

DA. se cumuleaza in situatia in care se solicita indeplinirea cerintei printr-un numar maxim de contracte cumulate. Daca se solicita cel putin un contract cerinta va fi indeplinita in totalitate de catre unul din membrii asocierii

DA2

DA2

……………

DA

DA

individual

individual

DA2

DA2

Asociat n

DA

DA

individual

individual

DA2

DA2

Sustinator

DA

NU

NU

NU

Cerinta privind cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator

NU

NU

Cerinta privind experienta similara solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator

NU

NU

Oferta comuna + subcontractare Asociat 1

DA

DA

DA pentru partea din contract pe care o realizeaza

DA pentru partea din contract pe care o realizeaza

DA se cumuleaza

DA. se cumuleaza

individual

individual

DA. se cumuleaza

DA. se cumuleaza

DA, se cumuleaza in situatia in care se solicita indeplinirea cerintei printr – un numar maxim de contracte cumulate. Daca se solicita cel putin un contract cerinta va fi indeplinita in totalitate de catre unul din membrii asocierii.

DA2

DA2

……………

DA

DA

individual

individual

DA2

DA2

Asociat n

DA

DA

individual

individual

DA2

DA2

Sub-contractant/ Sub-contractanti

NU

NU

NU

DA1

NU

NU

NU

NU

DA, se iau in considerare pentru partea lor de implicare

DA, se iau in considerare pentru partea lor de implicare

NU

NU

NU

1 daca ofertantul are in obiectul de activitate executia lucrarilor/prestarea serviciilor pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul certificatul solicitat si daca subcontractantul/subcontractantii executa/presteaza in totalitate lucrarile/serviciile pentru care se solicita autorizatia/atestatul/certificatul

2 Individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pa care o realizeaza

Nota:

- In cadrul aceleiasi oferte/proceduri un operator economic poate indeplini atat calitatea de subcontractant, cat si pe cea de tert sustinator, prin prezentarea de documente edificatoare in acest sens

- Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri sau cea privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator

ANEXA Nr. 3: SOLICITARI eronat impuse operatorilor economici de catre autoritatile contractante in privinta criteriilor de calificare si selectie, a factorilor de evaluare, a cerintelor de natura tehnica ale caietului de sarcini

1.Exemplu de cerinta a caietului de sarcini ce in mod gresit este asimilata unei cerinte de calificare si selectie:

In privinta standardelor de asigurare a calitatii, autoritatile contractante pot solicita, in vederea calificarii si selectiei operatorilor economici, potrivit dispozitiilor art. 191-196 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se limita exclusiv la cele prezentate, standarde precum: ISO 9001 in domeniul calitatii sau echivalent; ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu sau echivalent etc.

Standardele de genul ISO 19752 pentru masurarea capacitatii cartuselor de toner monocrom sau echivalent, ISO 19758 pentru masurarea capacitatii cartuselor de toner color sau echivalent, eliberate de organisme acreditate in domeniu, precum si altele asemenea, nu sunt standarde generice care sa fie raportate la capacitatea operatorului economic de a indeplini contractul (asa cum sunt, spre exemplu, standardele din familia ISO 9000), ci sunt standarde care certifica faptul ca produsul care va fi achizitionat respecta nivelul de calitate stabilit prin acestea, fiind solicitate in vederea acoperirii necesitatilor autoritatii contractante.

Prin urmare, solicitarea prezentarii standardelor de genul ISO 19752, ISO 19758 drept cerinte de calificare la nivelul fisei de date a achizitiei este eronata, aceste standarde reprezentand cerinte ce se pot regasi in prevederile caietului de sarcini, solicitarea acestora fiind reglementata in conformitate cu art. 35 si 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Exemplu de cerinta de calificare si selectie frecvent apreciata ca factor de evaluare:

Raspandirea statiilor de alimentare cu combustibil in teritoriu (gradul de acoperire, numarul de statii din teritoriu) nu reprezinta un factor de evaluare care sa poata fi punctat, avand legatura directa cu capacitatea operatorului economic de a face fata viitorului contract, si nu cu oferta prezentata, fiind prin urmare un criteriu de calificare si selectie.

De asemenea, experienta expertilor sau numarul de proiecte realizate reprezinta cerinte minime de calificare si selectie, nu factori de evaluare.

Solicitarea mostrelor este strans legata de etapa calificarii si selectiei candidatilor/ofertantilor, neputand fi un factor de evaluare; numai parametrii calitativi/tehnici ai ofertei pot fi factori de evaluare.

3.Exemplu de cerinta minima de calificare si selectie eronat solicitata:

“Programul calitatii aferent lucrarii”, “Planul de management al mediului”, respectiv “Planul de securitate si sanatate in munca” se intocmesc prin raportare la obiectul specific al contractului ce urmeaza a fi atribuit, in vederea atingerii obiectivelor privind calitatea pentru o anumita lucrare sau constructie si nu pot fi solicitate drept cerinte de calificare.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 687 din data de 28 septembrie 2011
Forma sintetica la data 10-oct-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.