Citatul saptamanii
Noua legislatie din domeniul achizitiilor publice revolutioneaza intregul sistem de achizitii publice. Gasiti aici textele integrale ale noilor acte normative, rezumate ale acestora si analize comprehensive.

Dictionar

print

A

acceptarea ofertei castigatoare

comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare

acord-cadru

intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere

ACORD DE PROIECT

actul juridic, premergator contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, incheiat cu fiecare dintre investitorii privati care au fost selectati in urma primei etape a procedurii de stabilire a partenerului privat, in ordinea stabilita de catre comisia de evaluare a scrisorilor de intentie si a documentelor insotitoare ale investitorilor privati interesati, in vederea pregatirii contractului de parteneriat public privat

act al autoritatii contractante

orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire

act administrativ

actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice

ACT AL PARTENERULUI PUBLIC

orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de  Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu ori in cadrul procedurii de selectie in vederea incheierii unui contract de parteneriat public-privat

agent constatator

persoana din cadrul A.N.R.M.A.P., imputernicita prin ordin al presedintelui A.N.R.M.A.P. pentru a desfasura activitatea de supraveghere si pentru a aplica sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia aplicabila domeniului achizitiilor publice

analiza cost-beneficiu

metoda de evaluare economica prin care se compara costurile si beneficiile unui proiect realizat din fonduri publice in vederea cuantificarii beneficiilor sociale si economice ale acestuia

analiza economico-financiara

una dintre cerintele principale ale studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, care ofera autoritatii contractante posibilitatea de a determina modul in care proiectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract traditional de achizitie publica

analiza preliminara

un instrument al carui scop este sa previna efectuarea de catre autoritatea contractanta a unui studiu de fundamentare pentru un proiect total neadecvat a fi realizat in regim de concesiune

analiza riscurilor

procesul prin care riscurile aferente unui proiect sunt identificate, cuantificate si alocate intre autoritatea contractanta si concesionar

anunt de atribuire

anuntul pe care autoritatea contractanta are obligatia de a-l transmite spre publicare in cel mult 48 de zile dupa:

 • finalizarea procedurii de atribuire prin atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru;
 • finalizarea concursului de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
 • atribuirea contractului de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.

 

anunt de intentie

anuntul pe care autoritatea contractanta are obligatia de a-l transmite spre publicare atunci cand urmareste sa beneficieze de reducerea termenelor cuprinse intre data transmiterii spre publicare a anuturilor de participare si data-limita de depunere a ofertelor in cazul procedurilor de licitatie deschisa si licitatie restransa si daca:

 • valoarea totala estimata a contractelor, care urmeaza sa fie atribuite in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
 • valoarea totala estimata a contractelor, care urmeaza sa fie atribuite in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A la O.U.G. nr. 34/2006, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
 • valoarea estimata a contractelor de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

anunt de participare

anuntul pe care autoritatea contractanta are obligatia de a-l transmite spre publicare atunci cand:

 • initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru;
 • lanseaza un sistem dinamic de achizitie;
 • initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, caz in care se va publica un anunt simplificat;
 • organizeaza un concurs de solutii

ANUNT DE SELECTIE PENTRU PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT

documentul formal, publicat de catre partenerul public, in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dupa caz, in vederea demararii unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat

autoritate contractanta

autoritatile definite conform art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv:

 1. oricare organism al statului – autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
 2. oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la pct. 1,, cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care:
 3. orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral ori majoritar detinut de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la pct. 1, sau de catre un alt organism de drept public;
 4. oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la pct, 1, 2, 5 sau 6;
 5. oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
 6. oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la pct. 1 – 5, care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006, in baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k) din O.U.G. nr. 34/2006, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati
 • fie este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la pct. 1, sau de catre un alt organism de drept public;
 • fie se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la pct. 1, sau unui alt organism de drept public;
 • fie in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la pct. 1 sau de catre un alt organism de drept public;

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.)

institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, ce functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului si are ca scop reglementarea, monitorizarea si controlul la nivel central al activitatilor din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aflate in sfera sa de reglementare

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.)

institutie publica, avand personalitate juridica, ce functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea secretarului general al Guvernului si are drept rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice

AUTORITATE PUBLICA CENTRALA

unul sau mai multe ministere, autoritati ori institutii publice, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general

AUTORITATE PUBLICA LOCALA

organismul de decizie publica constituit si functionand, dupa caz, la nivelul judetului, municipiului, orasului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local

B

bancabilitate

capacitatea proiectiilor fluxului de numerar a proiectului de a atrage si strange finantarea necesara pentru un anume proiect de la institutii financiare (cum ar fi bancile)

bunuri de retur

acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor concesiunii si care, la incetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii concedentului

bunuri proprii

acele bunuri care, la incetarea contractului, raman in proprietatea concesionarului

C

candidat

oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv

candidatura

documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv

catalog electronic

catalog publicat in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) de catre operatorii economici inregistrati, cuprinzand detalii referitoare la produsele, serviciile sau lucrarile pe care le ofera, inclusiv pretul

cerere de ofertE

procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici si care se poate aplica in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

 • pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
 • pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
 • pentru contractul de lucrari: 5.000.000 euro.

certificat de executie / finalizare a lucrarilor de constructie

documentul prin care autoritatea contractanta certifica faptul ca lucrarile prevazute in contractul de concesiune au fost realizate in termenul prevazut si in conformitate cu standardele tehnice de calitate convenite

cheltuieli de capital (CAPEX)

costul total pe care concesionarul va trebui sa il suporte pentru a construi sau renova infrastructura ce face obiectul contractului de concesiune de lucrari publice la care se adauga cheltuielile de operare si intretinere care sunt, de regula, acoperite din veniturile rezultate din operare

clauza arbitrala / compromisorie

clauza contractuala prin care partile atribuie competenta de solutionare a litigiilor izvorate din executarea contractului instantelor arbitrale

colectiv de coordonare si supervizare

colectivul infiintat de autoritatea contractanta cu rol in fundamentarea deciziei de concesionare, elaborarea Documentatiei de atribuire si stabilirea procedurii de atribuire a contractului.

comisia de evaluare

comisia desemnata de autoritatea contractanta, formata din specialisti in domeniul obiectului contractului din cadrul compartimentului intern specializat, alte compartimente sau experti externi, responsabila cu deschiderea, evaluarea ofertelor si desemnarea ofertantului castigator

comisia tehnica

comisia din cadrul autoritatii contractante care revizuieste si aproba studiul de fezabilitate

companie de proiect

societate reglementata de Legea nr. 31/1990, persoana juridica romana, avand ca actionari partenerul public si pe cel privat, care sunt reprezentati proportional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura

compartimente teritoriale de verificare a achizitiilor publice

structuri specializate coordonate direct de U.C.V.A.P., de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, ce isi desfasoara activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procedurilor de atribuire prin intermediul observatorilor incadrati in cadrul acestor structuri

concedent

autoritatea contractanta care a atribuit si a incheiat un contract de concesiune de lucrari publice sau un contract de concesiune de servicii

concesionar

contractantul care a devenit parte intr-un contract de concesiune de lucrari publice sau intr-un contract de concesiune de servicii

concurenT

oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii

concurs de solutii

procedura speciala prin care autoritatea contractanta achizitioneaza, in special in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.)

organismul independent cu activitate administrativ-jurisdictionala care functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare si care solutioneaza contestatiile formulate impotriva actelor autoritatilor contractante emise in cadrul procedurilor de achizitie publica, inainte de incheierea contractelor

constructie

rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica

contract

orice contract de achizitie publica sau acord-cadru

contract de achizitie publica

contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include si categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

contract de complexitate deosebita

acel contract de concesiune pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele si/sau sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului

contract de concesiune de lucrari publice

contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite

contract de concesiune de servicii

contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite

contract de furnizare

acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare; este considerat contract de furnizare contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora

contract de lucrari

acel contract de achizitie publica care are ca obiect fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 34/2006 sau executia unei constructii, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii, fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante

CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT (CONTRACT DE PROIECT)

actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale partenerului privat pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata

CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT DE LUCRARI

contractul de parteneriat care are ca obiect fie executia, fie atat proiectarea, cat si executia unor lucrari referitoare la una dintre activitatile mentionate in anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 34/2006, fie realizarea prin orice mijloace a unor lucrari care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat; o “lucrare” este rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructie sau de lucrari publice, destinata sa indeplineasca ea insasi o functie economica sau tehnica

CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT DE BUNURI

contractul de parteneriat care are ca obiect furnizarea de bunuri care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat; un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect furnizarea de bunuri si care acopera, in mod accesoriu, lucrari de montaj si de instalare este considerat “contract de parteneriat public-privat de bunuri”

CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT DE SERVICII

contractul de parteneriat care are ca obiect prestarea de servicii prevazute in anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 34/2006; un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect atat bunuri, cat si servicii prevazute in anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 34/2006, este considerat a fi un “contract de parteneriat public-privat de servicii”, in cazul in care valoarea serviciilor in cauza este mai mare decat valoarea bunurilor cuprinse in contract; un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect servicii in intelesul anexei nr. 2 la O.U.G. nr. 34/2006, si care cuprinde numai incidental activitati in intelesul anexei nr. 1 a aceluiasi act normativ, in raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de parteneriat public-privat de servicii

contract de publicitate media

orice contract de servicii avand ca obiect difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale sau electronice

contract de servicii

acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect principal prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 2 A si 2 B la O.U.G. nr. 34/2006; este considerat contract de servicii contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 34/2006

contract sectorial

contractul de achizitie publica care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica: apa, energie, transport, posta

contract subsecvent

contractul de achizitie publica atribuit de catre autoritatea contractanta, subsecvent acordului-cadru si cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acesta

contractant

ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica

cost de oportunitate

pretul renuntarii la cea mai buna alternativa, rata de rentabilitate a unui proiect la care un operator economic renunta pentru o alta oportunitate de investitie

cost comparativ de referinta (CCR)

analiza care furnizeaza o estimare indicativa a costurilor si veniturilor totale aferente duratei de viata a unui proiect, precum si o estimare indicativa a nivelului de finantare necesar realizarii proiectului in regim de achizitie publica

costuri de tranzactie

costurile corespunzatoare procedurii de atribuire a contractului de concesiune prin achizitie publica traditionala

costuri de implementare

costurile care includ nu numai costul proiectarii si al constructiei, ci si costurile implicate in modificarea structurilor existente

costuri de operare

costurile suportate in timpul operarii si intretinerii proiectului

criteriu de atribuire a contractului de achizitie publica

criteriul pe baza caruia autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare si care poate fi fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, fie, pretul cel mai scazut

criterii de calificare si selectie

criterii utilizate pentru a realiza calificarea ofertantilor in cadrul procedurii de licitatie deschisa sau cerere de oferte sau pentru a realiza selectia/pre-selectia candidatilor in cadrul procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare ce au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare

D

data scadenta

data la care constructia ar trebui finalizata si certificata conform prevederilor contractuale

data finalizarii constructiei

data la care lucrarile sunt efectiv finalizate si certificatul de executare a lucrarilor de constructie este efectiv emis, care poate fi ulterioara sau anterioara datei specificate in contractul de concesiune

data incheierii contractului

data care survine la o perioada fixa de timp, de exemplu 25 de ani, de la data scadenta, sau pentru atat timp cat se estimeaza ca respectiva concesiune va ramane operationala

deduceri din plata de disponibilitate

deducerile aplicate la nivelul maxim al platilor de disponibilitate prevazut in contract survenite in urma constatarii evenimentelor de indisponibilitate

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine

institutie centrala in domeniul proiectelor de parteneriat public-privat, ce are ca atributie principala indrumarea si monitorizarea partenerilor publici si a investitorilor privati interesati in activitatea de organizare si derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conditiile legii

dialog competitiv

procedura pe care autoritatea contractanta o poate aplica pentru atribuirea unui contract de achizitie publica doar daca acel contract este considerat a fi de o complexitate deosebita si daca aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. La aceasta procedura orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, autoritatea contractanta avand obligatia de a conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala

directie de specialitate

compartimentul din cadrul A.N.R.M.A.P. care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, are atributii in exercitarea functiei de supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

disponibilitate

disponibilitatea efectiva a serviciului pe care concesionarul trebuie sa il furnizeze in baza contractului de concesiune

DOCUMENT ATASAT ANUNTULUI DE SELECTIE (DOCUMENT ATASAT)

documentul intocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor privati descrierea proiectului avut in vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerintele de capacitate, criteriile si modalitatea de evaluare si selectie a investitorilor interesati

documentatie de atribuire

documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva

documentatie de concurs

documentatia ce cuprinde toate informatiile, cerintele, regulile, criteriile necesare sau altele asemenea pentru a asigura potentialilor concurenti o informare completa si corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de solutii

documentatie descriptiva

caietul de sarcini utilizat in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv sau de negociere

dosar de supraveghere

dosarul intocmit de echipa de control a A.N.R.M.A.P. pe parcursul procedurii de supraveghere

dosarul achizitiei publice

dosarul intocmit de autoritatea contractanta pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare lansare a unui sistem de achizitie dinamic si care cuprinde documentele intocmite/primite de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fara a se limita la: nota privind determinarea valorii estimate; anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca etse cazul; anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare; erata, daca este cazul; documentatia de atribuire; nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa; nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul; procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor; formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire; solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta; raportul procedurii de atribuire; dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii; contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate; anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare; contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, insotite de deciziile/hotararile motivate pronuntate de C.N.S.C./instanta de judecata, daca este cazul; documentele referitoare la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul, documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant

dosarul concesiunii

document public care trebuie sa cuprinda documentele intocmite/primite de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire cum ar fi: nota privind determinarea valorii estimate a contractului de concesiune; anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare; documentatia de atribuire; procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor; formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire; etc. si a carui realizare este obligatorie pentru autoritatea contractanta in cazul tuturor contractelor de concesiune

drept special sau exclusiv (IN ACCEPTIUNEA O.U.G. nr. 34/2006)

dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate

drept special sau exclusiv (IN ACCEPTIUNEA LEGII nr. 178/2010)

dreptul acordat de catre o autoritate competenta a unui stat membru, prin intermediul unei dispozitii legislative, de reglementare ori administrative, care are ca efect limitarea exercitarii activitatilor definite in art. 52-56 din Legea nr. 178/2010 (e.g. punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de gaze sau energie termice, alimentarea cu gaze sau energie termica a unor asemenea retele etc.) privind parteneriatul public-privat, la una sau mai multe entitati, afectand substantial capacitatea altor entitati de a efectua o astfel de activitate

durata concesiunii

perioada in care concesionarul va realiza lucrarile si va presta serviciile ce fac obiectul dreptului sau de exploatare

E

echipa de control

echipa formata din doi sau mai multi agenti constatatori din cadrul A.N.R.M.A.P.

echipa de control mixta

echipa de control care cuprinde si alte persoane din cadrul unor institutii/autoritati publice cu care A.N.R.M.A.P. are incheiate protocoale de colaborare/acorduri in domeniul achizitiilor publice, gestionarii fondurilor comunitare/nerambursabile, concurentei si al controlului

“Equator Principles”

standard global pentru identificarea si mangementul riscurilor de mediu si cu impact social in proiectele de finantare

elemente de venit

toate veniturile estimate a fi generate de proiect

evaluarea impactului asupra mediului

documentul care evalueaza eventualele elemente de impact ale proiectului asupra mediului; acest document poate include de asemenea elemente de impact social

eveniment de indisponibilitate

evenimentul specific care determina indisponibilitatea bunului public sau serviciului care urmeaza a fi furnizat in cadrul proiectului de concesiune

experti cooptati

specialisti externi desemnati de autoritatea contractanta pe langa comisia de evaluare cu scopul de a sprijini activitatile de evaluare in functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora

F

factor de indexare

cuantificarea ratei inflatiei intr-o anumita perioada de calcul in raport de nivelul pretului din data de baza; factorul de indexare este bazat pe un indice al preturilor de consum din Romania publicat de catre Institutul National de Statistica

FINANTATORUL PROIECTULUI PUBLIC-PRIVAT (PPP)

persoana fizica sau juridica care pune la dispozitia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participarii acestora la realizarea proiectului public-privat

fisa de date

document al documentatiei de atribuire ce cuprinde informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire, daca sunt solicitate de autoritatea contractanta, toate cerintele minime de calificare, precum si toate documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare, informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, instructiuni privind caile de atac prevazute de lege, precum si orice alte informatii prevazute de legislatia in domeniu

flux de numerar

toate costurile si veniturile aferente proiectului pe intreaga sa durata de viata

fluxul de numerar disponibil pentru serviciul datoriei

numerarul generat de proiect care este disponibil pentru a fi utilizat de concesionar, dupa plata costurilor esentiale de operare si taxelor, pentru a efectua platile aferente serviciului datoriei (dobanda si suma principala a imprumutului)

fluxuri de numerar actualizate

valoarea actuala a fluxurilor viitoare de numerar, utilizand o rata de actualizare

fonduri publice

sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare

G

garantie de buna executie a contractului

garantie constituita de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului; de regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si nu va depasi 10% din pretul contractului, fara TVA

garantie de participare

garantie constituita de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului-cadru; garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul (nu poate depasi 2% din valoarea estimata a contractului/acordului-cadru) si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire

I

inchidere financiara

momentul la care concesionarul a incheiat cu succes contractele de finantare cu bancile in vederea obtinerii resurselor financiare necesare realizarii proiectului

investitor privat

orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de selectie si este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, si care are calitatea de furnizor de bunuri, prestator de servicii ori executant de lucrari – cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata bunuri, servicii si/sau executie de lucrari;

invitatie de depunere a ofertei finale

invitatie transmisa de catre autoritatea contractanta in cadrul procedurii de dialog competitiv cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale

invitatie de participare

invitatia pe care autoritatea contractanta are obligatia de a o transmite concomitent tuturor candidatilor selectati la etapa a doua a procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv, negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, precum si invitatia pe care autoritatea contractanta are obligatia de a o publica in SEAP in vederea initierii procedurii de cerere de oferte

intreprindere afiliata

orice subiect de drept:

 • asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
 • care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
 • care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept

intreprindere publica

persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c) din O.U.G. nr. 34/2006; prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) din O.U.G. nr. 34/2006 se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

 • detin majoritatea capitalului subscris;
 • detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;
 • pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia

J

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E. – Seria s)

sistem european prin intermediul caruia se realizeaza publicitatea obligatorie a contractelor de achizitie publica sau de concesiune, in cazurile in care prevederile legislatiei achizitiilor publice si concesiunilor stabilesc aceasta obligatie in sarcina autoritatilor contractante

L

licitatie deschisa

procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta

licitatie electronica

procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate; licitatia electronica poate fi utilizata ca o etapa finala a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, aplicate in anumite cazuri, ori a cererii de oferte, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, si numai daca specificatiile tehnice au fost definite cu precizie in caietul de sarcini; la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru; cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.

licitatie restransa

procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta

M

matricea riscurilor

metodologia utilizata pentru a identifica si aloca riscurile aferente unui proiect

masuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor

masurile adoptate, in conditiile legii, prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de incalcarea ori eludarea prevederilor legale, altele decat aplicarea de sanctiuni, respectiv:

 • sesizarea organelor competente ale statului, in masura in care se constata fapte care excedeaza limitelor de competenta conferite A.N.R.M.A.P. prin actele normative in vigoare;
 • formularea de actiuni in constatarea nulitatii absolute a contractelor/acordurilor-cadru, in cazurile in care legea prevede o astfel de posibilitate;
 • recomandari si propuneri privind modul de aplicare a procedurilor de achizitie publica de catre autoritatile contractante/operatorii economici

mecanism de plata

mecanismul definit in cadrul contractului de concesiune care se utilizeaza pentru a stabili nivelul platilor pe care, fie autoritatea contractanta le achita concesionarului pe intreaga durata a concesiunii, fie concesionarul le primeste de la utilizatorii finali ai serviciilor furnizate in cadrul concesiunii

metoda “Comparatorului public-privat” (CPP)

metoda prin care CCR (estimarea costurilor proiectului) este comparat cu cea mai buna estimare a scenariului concesiunii

mijloace electronice

utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice

Ministerul Finantelor Publice (M.F.P.)

organul de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

model comparativ (Shadow Model)

metoda alternativa ce poate fi utilizata pentru a stabili Raportul cost-beneficiu al unei concesiuni comparativ cu optiunea de realizare a acestuia prin procedura traditionala de achizitie publica si care are la baza dezvoltarea unei oferte similare celei ce ar putea fi depusa de un operator economic interesat; aceasta metoda poate fi aplicata atunci cand autoritatea contractanta nu efectueaza plati pentru serviciile furnizate in cadrul proiectului sau atunci cand contributia sa este redusa

model financiar

un instrument analitic elaborat pentru a estima (din punct de vedere al veniturilor si cheltuielilor) impactul socio-economic datorat implementarii proiectului; scopul acestuia este de a identifica si cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate   impacturile posibile ale proiectului)

modelare financiara

activitatea de dezvoltare a unui model financiar

monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica

monitorizare realizata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pe baza informatiilor cuprinse in anunturile de participare si de atribuire, precum si pe baza informarilor primite de la autoritatile contractante

monitorizarea atribuirii contractelor concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

monitorizare realizata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pe baza informatiilor cuprinse in anunturile de participare si in rapoartele anuale transmise de autoritatile contractante

N

negociere

procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia; negocierea poate fi cu sau fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

NONACTIVE

active inregistrate numai in evidenta companiei de proiect, care, chiar daca provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidentiate in bilantul contabil al acestuia

nota de informare

nota intocmita de echipa de control inainte de efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritatile contractante/operatorii economici care se avizeaza de vicepresedinte si se aproba de presedintele A.N.R.M.A.P.

nota explicativa

nota care cuprinde intrebarile adresate autoritatii contractante/operatorului economic sau oricarei persoane implicate in procedura de atribuire si raspunsurile furnizate de reprezentantului legal al autoritatii contractante/operatorului economic sau oricarei persoane implicate in procedura de atribuire

O

observatorii

functionarii publici din cadrul U.C.V.A.P. si din cadrul compartimentelor de verificare a achiziitilor publice (“CVAP”), care au competenta teritoriala pentru verificarea procedurilor de atribuire derulate de autoritatile contractante/entitatile juridice din judetul respectiv si care sunt cuprinse in programul de verificare transmis de UCVAP

ofertant

oricare operator economic care a depus oferta in termenul de depunere a ofertelor indicat in anuntul/invitatia de participare

oferta

actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica

oferta alternativa

acea oferta care se poate abate intr-o anumita masura de la cerintele caietului de sarcini, cu conditia respectarii cerintelor minime solicitate si care ofera conditii mai avantajoase pentru autoritatea contractanta

oferte relativ echivalente

acele oferte pentru care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%

operator economic

oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari

operatorul sistemului electronic de achizitii publice

persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire

ORGANISM DE DREPT PUBLIC

orice organism care indeplineste urmatoarele conditii cumulative:

 • este stabilit in scopul specific de a satisface nevoile de interes general si, prin urmare, nu are un caracter industrial sau comercial;
 • are personalitate juridica;
 • fie este finantat, in cea mai mare parte, de catre un partener public, fie face obiectul supervizarii sau gestionarii de catre un partener public, fie are un consiliu administrativ, de conducere sau de supraveghere, in cadrul caruia mai mult de jumatate dintre membri sunt numiti de catre un partener public.

P

parteneriat public-privat (PPP)

derularea in comun a unui proiect de catre doua ori mai multe entitati publice nationale si/sau internationale

PARTENER PUBLIC

parte intr-un contract de parteneriat public-privat ce se circumscrie uneia dintre urmatoarele categorii:

 • oricare organism al statului, autoritate publica sau institutie publica, care actioneaza la nivel central, regional ori local, sau un organism de drept public, indiferent de activitatea sa (vezi organism de drept public);
 • oricare asociere formata din unul sau mai multi parteneri publici enumerati la punctul anterior, autoritati, institutii publice si intreprinderi publice din statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de activitatea lor;
 • orice intreprindere publica care opereaza una din activitatile mentionate in art. 52-56, din Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat, asupra careia partenerii publici definiti in paragrafele anterioare pot exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta in virtutea dreptului de proprietate, participarii financiare ori normelor care o guverneaza. Influenta dominanta se prezuma in cazul in care partenerii publici definiti in paragrafele anterioare, direct sau indirect, detin majoritatea capitalului subscris al intreprinderii, controleaza majoritatea voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere sau pot numi mai mult de jumatate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a intreprinderii;
 • orice entitati juridice, care, daca nu sunt parteneri publici, asa cum au fost definiti mai sus, desfasoara printre activitatile lor una sau mai multe dintre activitatile mentionate in art. 52-56, din Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat, sau orice combinatie a acestora si beneficiaza de drepturi speciale ori exclusive acordate de o autoritate competenta (vezi drepturi speciale sau exclusive)

partener privat

orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat

perioada de valabilitate a ofertelor

perioada stabilita de autoritatea contractanta si prevazuta in anuntul/invitatia de participare si in documentatia de atribuire, cuprinsa intre data limita de depunere a ofertelor si  momentul incheierii contractului/acordului-cadru

perioada de calcul

intervalul de timp pentru care sunt calculate si achitate platile efective de disponibilitate; perioadele de calcul pot fi reprezentate de trimestre calendaristice

perioada de disponibilitate

perioada de la data executarii/finalizarii lucrarilor pana la data incheierii contractului de concesiune

perioada de plata O & I

perioada in care disponibilitatea partiala a autostrazii genereaza costuri de O & I pentru concesionar care pot fi compensate de catre autoritatea contractanta

perioada de tranzitie

perioada care incepe in prima zi de dupa data scadentei si se incheie 60 de zile mai tarziu; in aceasta perioada, care de obicei este deschisa negocierilor, este posibil sa nu se aplice penalizari pentru executarea/finalizarea cu intarziere a lucrarilor ce fac obiectul contractului; dupa aceasta data, se achita penalitati

persoana vatamata

orice operator economic care are sau a avut un interes legitim in legatura cu procedura de atribuire si a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire

persoane cu functii de decizie

conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire

plan lunar de supraveghere

documentul de planificare a activitatilor de supraveghere pentru o perioada egala cu o luna calendaristica, intocmit pana pe data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare, de catre directia de specialitate din cadrul A.N.R.M.A.P.; planul lunar se avizeaza de catre vicepresedintele A.N.R.M.A.P., se aproba de catre presedintele A.N.R.M.A.P. si poate fi modificat, ori de cate ori este necesar, ulterior datei intocmirii acestuia.

plata bruta de disponibilitate

nivelul maxim al platilor de disponibilitate prevazut pentru prestarea serviciului la standardele tehnice de performanta definite in cuprinsul contractului de concesiune, pentru intreaga durata a concesiunii

plata neta de disponibilitate

suma efectiva platita concesionarului in baza prevederilor contractului de concesiune, dupa ce s-au aplicat deducerile corespunzatoare evenimentelor de indisponibilitate asupra nivelului platii brute

plati unitare periodice

platile care includ, de obicei, doua componente care reflecta atat costurile de operare si intretinere, cat si costul finantarii si care sunt efectuate sub forma unei plati unice; repartitia sumelor primite pentru acoperirea celor doua componente cade in sarcina concesionarului

plangere

calea de atac formulata impotriva deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

pret aparent neobisnuit de scazut

pretul ofertat, fara TVA, care reprezinta mai putin de 70% din valoarea estimata a contractului respectiv sau, in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile si/sau neconforme, atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea financiara cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare

previziune de trafic

studiul efectuat pentru a estima gradul de utilizare pe termen lung, de exemplu numarul si tipurile de vehicule care vor folosi un drum sau numarul de pasageri care vor folosi un aeroport, fiind important pentru evaluarea fezabilitatii economice si a bancabilitatii unui proiect, fiind de regula solicitat de finantatori

principiul asumarii raspunderii (in sensul O.U.G. nR. 34/2006)

principiul potrivit caruia autoritatea contractanta este responsabila pentru modul de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile

principiul asumarii raspunderii (in sensul Legii nr. 178/2010)

prespune determinarea clara a responsabilitatilor partilor implicate in procesul de incheiere a a contractelor de parteneriat public-privat, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii, independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces

principiul proportionalitatii (in sensul O.U.G. nR. 34/2006)

principiul potrivit caruia nivelul criteriilor de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime solicitate prin documentatia de atribuire, precum si documentele care probeaza indeplinirea unor astfel de cerinte trebuie sa se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura indeplinirea in conditii optime a contractului, luand in considerare exigentele specifice impuse de valoarea, natura si complexitatea acestuia

principiul proportionalitatii (in sensul Legii nr. 178/2010)

principiul presupune asigurarea corelatiei juste intre scopul urmarit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat si cerintele solicitate, in sensul existentei echilibrului intre obiectivul urmarit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat si cerintele reale, intre cerintele reale si conditiile impuse investitorului privat, precum si criteriile de selectie si clauzele contractuale

principiul recunoasterii reciproce

principiul potrivit caruia autoritatea contractanta are obligatia de a accepta specificatiile tehnice, certificatele, diplomele si alte documente emise de autoritatile competente din alte state ale Uniunii Europene

procedura de atribuire

etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contract sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii

PROCEDURA DESCHISA

procedura de selectie a investitorului privat, care se desfasoara intr-o singura etapa, in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat, si in cadrul careia orice investitor privat poate depune o oferta

proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

documentul care se intocmeste cand se constata fapte care constituie contraventii potrivit normelor legale in materia achizitiilor publice

programul anual al achizitiilor publice

documentul care se elaboreaza de autoritatea contractanta intr-o prima forma pana la sfarsitul ultimului trimestru al anului in curs si care cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care aceasta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul anului urmator

propunere financiara

parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire

propunere tehnica

parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva

PROIECT PUBLIC-PRIVAT

proiectul care se realizeaza in intregime sau partial cu resurse financiare proprii sau atrase de catre investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, in urma caruia va rezulta un bun sau un serviciu public

puncte de indisponibilitate

puncte de penalizare impuse de autoritatea contractanta concesionarului pentru fiecare eveniment de indisponibilitate produs in perioada de calcul

R

raport de activitate

raportul care se intocmeste de catre observatorii desemnati pentru efectuarea verificarii aspectelor procedurale pentru fiecare procedura de achizitie publica verificata, in doua exemplare si se inregistreaza la UCVAP/CVAP; cuprinde si opiniile privind derularea procedurii de atribuire in conformitate cu legislatia din domeniu; un exemplar se transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; in conditiile in care opinia UCVAP/CVAP este “cu observatii”, exemplarul transmis este insotit de copia Raportului procedurii de atribuire, aprobat de conducatorul autoritatii contractante/entitatii juridice, si cu punctul de vedere al acesteia

raport de control

documentul unilateral care se intocmeste de echipa de control a A.N.R.M.A.P. ca urmare a efectuarii procedurii de supraveghere

raport de specialitate

raportul elaborat de expertii cooptati cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra carora, pe baza expertizei pe care o detin, isi exprima punctul de vedere si care este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare; raportul de specialitate se ataseaza la raportul de atribuire, devenind parte a dosarului achizitiei publice

raportul procedurii de atribuire

raportul elaborat de comisia de evaluare dupa finalizarea evaluarii ofertelor si inainte de incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru/sistemului de achizitie dinamic si aprobat de conducatorul autoritatii contractante sau de persoana desemnata in acest scop; raportul procedurii de atribuire cuprinde cel putin urmatoarele elemente: denumirea si sediul autoritatii contractante; obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic; daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura; daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati; denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura; denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii; daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute; denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii; in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor; daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.

rata de acoperire a datoriei

indicator folosit in analizarea solvabilitatii proiectelor de investitii care evalueaza capacitatea fluxurilor de numerar generate de proiect de a acoperi serviciul datoriei (rata anuala de rambursare a imprumutului plus plata dobanzilor aferente); aceasta rata trebuie sa fie mai mare de 1.0 pentru ca proiectul sa fie sustenabil

rata de acoperire a dobanzilor

indicator folosit in analizarea solvabilitatii proiectelor de investitii care evalueaza capacitatea fluxurilor de numerar generate de proiect de a acoperi plata dobanzii aferente imprumutului; aceasta rata ar trebui sa fie mai mare de 1.5 pentru ca proiectul sa fie sustenabil

rata de acoperire a imprumutului pe durata de viata a proiectului

indicator folosit in analizarea solvabilitatii proiectelor de investitii, asemanator cu rata de acoperire a datoriei; diferenta este ca acest indicator ia in considerare valoarea actualizata neta a fluxurilor de numerar viitoare generate de proiect si a serviciului datoriei pentru a evalua solvabilitatea respectivului proiect, si nu valorile individuale aferente fiecarui moment in timp analizat

rata de actualizare (discontare)

rata cu care costurile si veniturile viitoare estimate ale unei investitii sunt actualizate pentru a calcula valoarea prezenta a investitiei

rata interna a rentabilitatii

rata actualizata a fluxurilor de numerar viitoare la acel nivel care egalizeaza veniturile actualizate cu cheltuielile actualizate si care face ca valoarea VAN sa fie egala cu zero

Rata Interbancara Londoneza Oferita (LIBOR)

rata dobanzii pentru bancile de prim rang care isi imprumuta fonduri sau isi dau fonduri cu imprumut zilnic, pe piata interbancara londoneza

redeventa

suma de bani platibila concedentului de catre concesionar, care poate fi stabilita la un nivel fix sau intr-un anumit procent din cuantumul veniturilor incasate de concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activitatilor realizate

regimul penalizarilor

componenta a mecanismului de plata a concesiunii care are scopul de a asigura indeplinirea obligatiilor de catre concesionar conform standardelor de performanta prevazute in contract si primirea platilor de disponibilitate corespunzatoare pentru serviciile care fac obiectul concesiunii

risc

incertitudinea veniturilor, cheltuielilor si a planificarii proiectului de concesiune

risc de disponibilitate

risc de exploatare aferent contractului de concesiune care consta in nerespectarea unor parametri de performanta si calitate ai constructiei/serviciului, clar determinati si masurabili, pe intreaga durata de viata a proiectului

risc de piata

risc de exploatare aferent contractului de concesiune care consta in neintrebuintarea de catre utilizatorii finali a rezultatului lucrarilor executate/serviciilor puse la dispozitia acestora, in conditiile in care parametrii de performanta si calitate sunt integral respectati

 

riscuri de proiectare

acele riscuri care ar putea aparea in cursul fazei de planificare si de proiectare a proiectului; de exemplu, poate exista riscul sa apara vicii de proiectare care sa constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depasiri de costuri

riscuri de constructie

toate riscurile ce ar putea aparea in timpul constructiei proiectului sau ca rezultat direct al acesteia, de exemplu, riscul geologic, riscul de inundatii, riscuri arheologice si de mediu care pot duce de asemenea la depasiri de costuri

riscuri de intretinere si operare

acele riscuri care pot aparea in fiecare an pe perioada operarii proiectului, respectiv in decurs de 20-30 de ani, in functie de durata de viata a proiectului; de regula, riscul de intretinere si operare este mai mare in primii 1-3 ani de la darea in folosinta a obiectivului de investitii; acestea pot include si riscul majorarii cheltuielilor cu forta de munca fata de previziunile initiale

riscuri de cerere

acele riscuri ce ar putea influenta castigurile reale ale proiectului prin gradul de utilizare de catre beneficiari a serviciului prestat de catre concesionar
S

scenariul concesiunii

scenariul realizat in baza datelor CCR (costului comparativ de referinta) si dezvoltat luandu-se in considerare impactul inovatiilor si cresterii eficientei generate prin implementarea proiectului in regim de concesiune

selectie/preselectie a candidatilor

procesul distinct care urmeaza procesului de calificare si care are ca scop doar limitarea numarului de candidati calificati care vor depune oferta in etapa a doua a licitatiei restranse sau, dupa caz, care vor participa la dialog/negocieri si care se realizeaza prin acordarea pentru fiecare candidat in parte a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a indeplini contractul ce urmeaza sa fie atribuit

SERVICIU DE TELECOMUNICATII

serviciul care consta, integral sau partial, in transmisia si transmiterea de semnale in reteaua publica de telecomunicatii prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii

SERVICIU PUBLIC DE TELECOMUNICATII

serviciul de telecomunicatii furnizat de una sau mai multe entitati de telecomunicatii desemnate in mod special de statul membru

serviciul datoriei

sistemul de plati prin care se achita o datorie; cuprinde platile dobanzii, plata principalului si, eventual si alte plati care sunt impuse prin termenii imprumutului intr-o anumita perioada de timp

set de formulare

formularele tip utilizate in cadrul unei proceduri de atribuire, ce trebuie completate de candidati/ofertanti pentru a facilita evaluarea de catre autoritatea contractanta

sistem de achizitie dinamic

proces in intregime electronic, limitat in timp si deschis pe intreaga sa durata oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie si care a prezentat o oferta orientativa conforma cu cerintele caietului de sarcini

sistemul electronic de achizitii publice (S.E.A.P.)

sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire

specificatii tehnice

cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica cuprinse in caietul de sarcini, ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, astfel incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante; specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante, prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, elemente referitoare la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie, si, de asemenea, orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice

STUDIU DE PREFEZABILITATE

documentatia care cuprinde justificarea tehnica si economica a unui proiect de parteneriat public-privat, caracteristicile principale, precum si indicatorii tehnico-economici ai acestuia

studiu de fezabilitate

studiul care contine principalele caracteristici ale proiectului, in baza unei analize tehnice, economice si financiare a investitiei planificate; prin studiul de fezabilitate se asigura o utilizare rationala si eficienta a banului public, astfel incat sa se respecte cerintele economice, financiare si sociale aplicabile in domeniul respectiv

studiu de fundamentare

documentatia care cuprinde justificarea tehnica si economica a proiectului public-privat, precum si caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai acestuia; este, de regula, mai elaborat decat studiu de prefezabilitate, si se face pentru proiecte de o complexitate marita

studiu de fundamentare a deciziei de concesionare

studiul de fundamentare a deciziei de concesionare reprezinta o cerinta legala obligatorie care justifica nevoia si oportunitatea realizarii proiectului in regim de concesiune

supraveghere

actiunea A.N.R.M.A.P. prin care se desfasoara activitatea de:

 • control al procedurilor de atribuire aplicate de catre autoritatile contractante, inclusiv al procedurilor de achizitie publica impuse operatorilor economici de catre autoritatile de management pentru derularea proiectelor finantate din fondurile structurale acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana;
 • de constatare a faptelor prin care se incalca sau se eludeaza prevederile legale in domeniu;
 • de aplicare a sanctiunilor pentru acele fapte care constituie contraventie;
 • de adoptare a masurilor pentru prevenirea, stoparea si remedierea efectelor produse de incalcarea sau eludarea prevederilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

T

taxele de utilizare

taxele platite direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de concesionar

termenele de asteptare

termenele de 11 zile, respectiv de 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, dupa implinirea carora pot fi incheiate contractele care intra in sfera de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006; termenele referite se majoreaza cu 5 zile in ipoteza in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii si prin fax sau prin mijloace electronice

testarea pietii

activitatea care descrie evaluarea apetitului institutiilor financiare si al investitorilor pentru un proiect de concesiune specific; termenul se poate aplica, de asemenea, pentru orice evaluare a pietei referitoare la pretul unui produs, marfa sau serviciu de pe piata in orice moment

trageri din imprumut

plati din imprumuturile contractate de catre concesionar ce se realizeaza, de obicei, in faza de realizare a lucrarilor

U

Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (U.C.V.A.P.)

unitatea care functioneaza in coordonarea directa a Ministerului Finantelor Publice si care indeplineste functia de verificare a derularii etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si a documentelor aferente, exercitand un rol preventiv si proactiv prin detectarea neconformitatilor cu legislatia din domeniu si recomandarea masurilor de remediere a acestora, in timpul derularii procedurii de atribuire

unitate de achizitii centralizata

o autoritate contractanta, astfel cum este definita la art. 8 lit. a), b) sau c) din O.U.G. nr. 34/2006, care:

 • achizitioneaza in nume propriu produse si/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autoritati contractante;
 • atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru, in numele si pentru o alta/alte autoritati contractante.

utilizator final

beneficiarul final al serviciului furnizat de concesionar

V

valoarea actualizata neta

valoarea prezenta a fluxurilor de numerar viitoare calculate la o rata de actualizare specifica

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

suma valorii aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect

vicii de forma

erorile sau omisiunile din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire

vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV)

nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente

volum de trafic estimat

volumul de trafic estimat, la momentul semnarii contractului, pentru o perioada determinata a concesiunii

volum de trafic efectiv

volumul de trafic real masurat pentru o perioada determinata a concesiunii

Z

zile

zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare; termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului; daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare

Nota bene

Prezentul dictionar cuprinde definitii ale termenilor din domeniul achizitiilor publice, concesiunilor si parteneriatelor public-private, astfel cum sunt acestia reglementati prin urmatoarele acte normative:

 

 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • H.G. nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • H.G. nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
 • Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordinul ministrului finantelor publice si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1517/9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania;
 • Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public privat;
 • H.G. nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

In cazul in care aveti nevoie de ajutorul unui specialist in achizitii publice, va puteti adresa cu incredere casei de avocatura Vass Lawyers, una dintre cele mai reputate case de avocatura din Bucuresti si din Romania, specializata in achizitii publice.